کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها

مشخص نشده
1384
427
word
3 MB
1994
قیمت قدیم:۴۲,۷۰۰ تومان
قیمت: ۴۲,۷۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها

  پایا ن نامه برا ی دریافت در جه کارشناسی ارشد

   در رشته مهندسی نرم افزار 

  فصل او ل

  مقدمه

  • مسائل و مشکلات درگیر در مستندسازی طراحی

  ▫ مسائل و مشکلا ت پایه ای مستندسازی طراحی

  ▫ مشکلا ت نگهداشت و بهنگام سازی مستندا ت طراحی

  ▫ مسائل فرآیندی در تولید مستندات طراحی

  • هد ف از این تحقیق

  ▫ اهمیت مستندسازی طراحی

  ▫ اهمیت قابلیت نگهداشت در تولید مستندا ت طراحی

  ▫ اهمیت قابلیت استفاده مجدد در تولید فراورده های طراحی

  ▫ اهمیت مدل ، الگو و دارایی های قابل استفاده مجدد در مستندسازی طراحی

  • تمرکز اصلی تحقیق

  • خلاصه فصل

  • ساختار پایان نامه

  مقدمه

   طراحی سیستم های نرم افزاری یکی از مهمترین مراحل تولید محصولا ت نرم افزاری به شمار آمده و در طول حیا ت هر سیستم نرم افزاری ، نیاز به توسعه و نگهداشت امری مشهود است .

  یکی از عوامل کلیدی افزایش قابلیت فهم و نگهداشت سیستم ، مستند سازی بهینه طراحی و کد می باشد. به دلایل مختلفی همچون بهبود سیستم ، اضافه کردن نیازهای جدید یا تطبیق آن ،  تغییروگستر ش طراحی و پیاده سازی مولفه های سیستم اجتناب ناپذیر است .

  در حالت کلی سه منبع اصلی برای پیگیری اطلاعا ت طراحی وجود دارد:

  • کد منبع

  • طراحان و برنامه سازان

  • مستند طراحی

  اولی کد منبع است که در صور ت داشتن توضیحا ت لازم و رعایت سبکهای مناسب می توان ایده های سطح پایین طراحی را تا حدودی از آن استنتاج نمود.

  دومی استفاده از اطلاعا ت اشخاصی است که در طراحی و پیاده سازی آن نقش داشته اند.

  سومی مستند طراحی است که اصلی ترین منبع برای مطالعه و بررسی تصمیما ت طراحی مهم اتخاذ شده و نیز جزئیا ت اصلی کار طراحی است .

  در حالت کلی مورد دوم یعنی استفاده از اطلاعا ت اشخا ص درگیر در طراحی و پیاده سازی سیستم اگرچه ممکن است کلیا ت طراحی را تا حدی به دست دهد ولی ممکن است به دلیل نبود این اشخا ص در هنگام نگهداشت و یا به دلایل متعددی همچون فراموشی نتوان اطلاعا ت طراحی لازم را به دست آورد. بنابراین منابع اصلی برای فهم طراحی انجام شده به کد منبع و مستند طراحی برمی گردد.

  در این راستا ما با ارائه یکسری الگو و مشخص کردن ترتیب اعمال آنها سعی در مستند سازی بهینه طراحی و کد داریم .

  دراین فصل مسائل و مشکلا ت درگیر در مستندسازی طراحی ، اه ت مستندسازی طراحی ، قابلت نگهداشت و قابلیت استفاده مجدد در تولید مستندا ت و فراورده های طراحی ، همچنین نقش مدلها، الگوها  و دارایی ها٢ در تولید فراورده های طراحی مورد بررسی قرار گرفته ، تمرکز اصلی ان تحقق بیان شده و نهایتا ساختار پایان نامه ارائه می گردد.

   

  ۱-۱- مسائل و مشکلا ت درگیر در مستندسازی طرا حی

  ۱-۱-۱-مسائل ومشکلا ت پایه ای مستندسازی طرا حی

   مستندسازی اطلاعا ت امری است که معمولا به صور ت کاملا خودکار صور ت نمی گیرد و در موارد زیادی مستلزم مستند نمودن اطلاعا ت از طر ف یک یا چندین شخص می باشد. مستند سازی طراحی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بدین ترتیب مستندا ت تولید شده معمولا ناقص ، خیلی مشروح ، خیلی سطح بالا یا ناسازگار بوده و به طور صحیح بهنگام نمی شوند.

  در دنیای طراحی نرم افزار، تحقیقا ت زیادی برای غلبه بر این مشکل صور ت گرفته است . مهمترین آنها مشخصه معماری مبتنی بر مدل یا MDA١ است که از طر ف گروه OMG2 ارائه شده است .این موسسه مولف بسیاری از استانداردهای صنعتی نرم افزار همچون UML٣، XMI٤، RAS5، MOF6،SPEM   و

  چندین مشخصه دیگر است .در این پایان نامه از برخی از این مشخصه ها همچون UML  و RAS

  استفاده شده است [٢٤ , ٧].

  مشخصه MDA سعی دارد با ارائه دو دسته مدل ،مدلهای مستقل از بستر٨ و مدلهای وابسته به بستر  و تبدیل کننده های مناسب بین این مدلها و یکسری پیکربندی های خا ص از دامنه مسئله به کد نهایی دست یابد. بدین ترتیب  مستندا ت طراحی فقط شامل مدلها بوده و تمامی مراحل کار به صور ت خودکار صور ت گرفته ، مشکل مستند سازی دستی و مسائل مشابه وجود ندارد. ابزارهای جدیدی روز به روز برای پشتیبانی از این مشخصه به بازار عرضه می شود.

  در هر صور ت مشخصه MDA هنوز مراحل اولیه خود را طی می کند و به نظر می رسد برای رسیدن به هدفی که آن دنبال می کند هنوز مراحل زیادی باید طی گردد چرا که در پروژه های تجاری امروزی ،آنهم با نیازهای فراوان و پیچیده ، مسئله به همین سادگیها نیست . از طرفی MDA برای سیستم هایی که مشخصه نیازمندیهایشان دائما در حال تغییر بوده و از قبل معین نیست راه حل مناسی نمی باشد. هر چند برای حل این مسئله نیز راه حلهای متفاوتی همچون ترکیب SOA١٠ و MDA پیشنهاد شده است ولی این راه حلها نیز هنوز در عمل به اثبا ت کامل نرسیده اند و  با مسائل و گرفتاریهای خا ص خود روبرو هستند.

  بدین ترتیب در حال حاضر مسائل و گرفتاریهای مربو ط به امر مستندسازی طراحی   از طریق بکارگیری یکسری اصول ، فن ١، الگو و راهنما در فرآیند طراحی سیستم رفع گردد. بخش اعظمی از تحقیقا ت صور ت گرفته در این پایان نامه به همین امر می پردازد.

   

  ۱-۱-۲-مشکلات نگهداشت و بهنگام سازی مستندا ت طرا حی

   یکی از معضلا ت اساسی در توسعه سیستم های نرم افزاری امروزی آن است که با بزرگتر شدن این سیستم ها، قابلیت توسعه و نگهداشت آنها با پیچیدگی های زیادی روبرو می شود. اگر فراورده های طراحی سیستم را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم ، مشاهده می کنیم که به مروز زمان با افزوده شدن نیازهای کارکردی ٢، غیر کارکردی و رفع خطاهای سیستم  مستندا ت طراحی تولید شده به تدریج پیچیده ، ناسازگار و نابهنگام می گردند. مشکل نابهنگام بودن در مورد کد منبع وجود ندارد چرا که این کد تمامی نیازهای کارکردی و غیر کارکردی سیستم را با آخرین تغییرا ت در خود جای داده است ولی به دلایل مختلفی ممکن است این تغییرا ت و اصلاحا ت در مستندا ت طراحی منعکس نشده و بدین ترتیب باعث ایجاد مستندا ت طراحی نابهنگام و ناسازگار با کد و فراورده های دیگر همچون سند نیازمندیها گردد.

  اگر در مستندسازی طراحی از یکسری اصول و قواعد پیروی نکرده و استانداردهای لازم رعایت نشده باشد، حتی در صور ت بهنگام  وسازگار نگهداشتن آن با کد و آخرین نیازهای سیستم ،که خود هزینه زیادی را می طلبد، مستندا ت تولید شده معمولا خیلی مشروح بوده ، به طوریکه سناریوی کلی طراحی و تصمیما ت کلیدی اتخاذ شده به راحتی از روی این مستندا ت قابل استخراج نیست و بدین ترتیب با وجود صر ف هزینه زیاد، مستندا ت طراحی تولید شده جهت گستر ش و تغییر نیازهای سیستم ،آنطور که باید، مفید به نظر نمی رسد.

   

  ۱-۱-۳-مسائل فرآیندی درتولید مستندات طرا حی و کد

  فرآیند های توسعه برای نظم های ٣ مختلف درگیر در توسعه سیستم همچون نیازمندیها، تحلیل و طراحی ، پیاده سازی ، آزمایش ، استقرار و نظم های دیگر  فعالیتها، نقشها و فراورد های ورودی .خروجی مشخصی را تعریف می نمایند. البته اسامی واژه های نظم ، عالیت ، فراورده ، نقش و موارد دیگر بین فرآیندهای توسعه معمولا یکی نیست ؛ هر چند فرآیند های توسعه ای که مشخصه SPEM را پیاده سازی می کنند،  می توانند از واژه های یکسانی برای این آیتم ها استفاده نمایند. درهر صور ت مفهوم کلی این واژه ها در اکثر فرآیند های توسعه کم و بیش یکسان است .

  فرآیند های توسعه معمولا به ازاء هر یک از نظم ها، جریان کاری ١ آنرا به صور ت کلی مشخص نموده ، در دل آن فعالیتهای مختلفی را که توسط نقشهای مختلف در گیر صور ت می گیرد تعیین می نماید.

  فعالیتها خود به گامهای کوچکتر شکسته می شوند. در تشریح هر یک از فعالیتها فراورده های ورودی .خروجی ، گامهای فعالیت ، فاز.تکرار٢ توسعه ، اجباری .غیراجباری بودن آن ، راهنمای ابزار و موارد دیگر مشخص می گردد. البته تشریح این موارد  و درجه رسمی بودن ٣ آن بستگی به نوع فرآیند توسعه دارد. بنابراین یک فرآیند توسعه ممکن است به صور ت کلی و غیر رسمی فقط فعالیت مورد نظر و فراورده های ورودی .خروجی آنرا تشریح نماید.

  فرآیندهای توسعه ای همچون فرآیند RUP که مشخصه SPEM را پیاده سازی نموده ودرحد بالایی از اکمال فرآیندی ٤ قرار دارند، اکثر این موارد را مشخص می نمایند. به زبان ساده این فرآیند علاوه بر نقش انجام دهنده کار٥ و خود کار٦ که در تمامی فرآیندهای توسعه  مشخص گردد، نحوه انجام کار ،زمان انجام آن ٨ را نیز مشخص نموده است . در صورتیکه متدولوژیهایی همچون XP9 که البته برای توسعه سیستم های بزرگ مناسب نیستند در حد پایینی از اکمال فرآیندی قرار دارند.

  در هر صور ت فرآیند های توسعه ،حتی در صور ت اکمال فرآیندی ، بسته به پروژه در حال توسعه غالبا نیاز به سفارشی سازی ١٠ دارند؛ چرا که مواردی همچون نحوه مدلسازی بهینه ، ساختار مدلها، استراتژی در نظر گرفته شده برای قابلیت ردیابی ١١ ، تصمیم گیری درمورد تولید برخی از فراورده های طراحی و موارد مشابه در فرآیند های توسعه مشخص نشده و یا به صور ت خیلی کلی بیان گشته است . به همین جهت کلیه راهکارهای بدست آمده از این تحقیق به عنوان یک راهنمای ابزار خا ص مستند سازی بهینه طراحی ، قابل افزودن به راهنمای ابزاری فرآیندهای توسعه ای همچون فرآیند RUP است .

  کلیه راهکارهایی که جهت بهبود مستندسازی طراحی ارائه می گردد ،در حالت کلی ، مستقل از فرآیند است . در هر صور ت از توصیه های متدولوژیهای RUP وXP در زمینه طراحی و مستند سازی آن

  استفاده شده است . همچنین این دو متدولوژی از دیدگاه طراحی و مستندا ت آن مورد مقایسه قرار گرفته است .

  مستندسازی طراحی سیستم های نرم افزاری از دیدگاه RUP وXP در فصل سوم ارائه خواهد شد.

  ۱-۲- هد ف از این تحقیق

  ۱-۲-۱- اهمیت مستندسازی طرا حی

   مستندسازی یک سیستم نرم افزاری باید ساختار، مولفه ها و عملیا ت آن سیستم را توصیف نماید. در این تحقیق تمرکز ما روی مستندسازی طراحی نرم افزار است . مستندسازی مواردی همچون مشخصا ت نیازمندیها و  موارد دیگر مقوله بحث ما نیست .

  مستندا ت طراحی در حالت کلی برای برقراری ارتبا ط با سه گروه از افراد مورد استفاده قرار می

  گیرند[٢]. این سه گروه عبارتند از:

  • آنهایی که طراحی را پیاده سازی خواهند نمود؛ مثلا برنامه نویسها

  • آنهایی که در آینده نیاز به اصلاح طراحی خواهند داشت ؛ معمولا طراحان

  • آنهایی که نیاز به ایجاد سیستم یا زیر سیستمهایی دارند که با سیستم طراحی شده در ارتبا ط خواهد بود.

  شناسایی این سه گروه از مخاطبین طراحی به طراحان کمک می نماید تا تصمیم بگیرند که چه اطلاعاتی را در طراحیشان شامل کنند.

  مستندا ت طراحی دو منظور عمده دارند. اول اینکه آنها به طراحان کمک می نمایند تا تصمیما ت طراحی خوبی اتخاذ نمایند. مستند سازی طراحی کمک می نماید تا به طور آشکار و دقیق درباره آن فکر نموده ، اشکالا ت آن را پیدا کنیم . دوم اینکه آنها کمک می نمایند تا طراحی انجام شده را با دیگران در میان بگذاریم [٢].

  در عین حال مستند نکردن طراحی معایب زیادی بهمراه دارد؛ مهمترین آنها عبارتند از:

  • عدم مرور طراحی

  • عدم برنامه ریزی دقیق برای ساخت و پیاده سازی

  • عدم انتقال صحیح ایده ها و تصمیما ت اتخاذ شده به دیگران

  • عدم توسعه و نگهداشت بهتر سیستم

   

  ۱-۲-۲- اهمیت قابلیت نگهداشت درتولیدمستندا ت طرا حی

   

   بی شک هر محصول نرم افزاری در طول حیا ت خود دستخو ش تغییراتی می گردد. این تغییرا ت ممکن است به دلیل رفع اشکالا ت محصول ، انتقال آن به محیط جدید، تغییر ویا گستر ش نیازهای آن باشد. در هر صور ت تغییر  و گستر ش یک محصول اجتناب ناپذیر است .

  هر چه یک محصول نرم افزاری پیچیده تر باشد، احتمال وجود اشکال ١ در آن بیشتر است . این پیچیدگی ممکن است به دلیل پیچیدگی فرآیند ها و قوانین کاری ٢، نیازهای غیر وظیه مندی ویا فناوری به کار رفته در توسعه آن باشد.

  از طرفی هر چه طول حیا ت یک محصول بیشتر باشد، نیاز به نگهداری بیشتری دارد. با توجه به آمارهای بدست آمده ، بیشترین هزینه و سود دهی یک محصول در فاز نگهداشت آن روی می دهد[٣].

  بنابراین آشکاراست که نگهداشت محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در بین فراورده های یک سیستم نیز، قابلیت نگهداشت طراحی و کد از اهمیت خاصی برخوردار است .

  برخی از راهکارهای ارائه شده در فصل چهار تاکید بر افزایش قابلیت نگهداشت مستندا ت طراحی دارد.

   

  ۱-۲-۳- اهمیت قابلیت استفاده مجدد درتولید فراورده های طرا حی

   ثابت می شود که در طراحی یک سیستم نرم افزاری گسترده ، عدم برنامه ریزی صحیح جهت تولید فراورده های قابل استفاده مجدد، باعث ایجاد چرخه ای می شود که مانع از تولید چنین فراورده هایی می گردد[٢]. به همین جهت توصیه می شود که در هر مرحله ای ٣ از پروژه ،در صور ت امکان ،  اقدام به تولید فراورده های قابل استفاده مجدد نمود تا هزینه تولید، آزمایش ٤ و نگهداشت کلی سیستم کاهش پیدا کند.

  در حوزه مهندسی طراحی شی گرا٥   مهمترین فراورده های طراحی قابل استفاده مجدد عبارتند از:

  • کلاس ها

  • الگوهای طراحی

  • مولفه ها

  • کتابخانه های کلاس و چارچوب ها

  • کل یک برنامه کاربردی

  استفاده از این فراورده های طراحی قابل استفاده مجدد، مزایای زیادی را به همراه دارد. مهمترین آنها

  عبارتند از:

  • افزایش سادگی و قابلیت فهم طراحیهای بعدی

  • کاهش هزینه کلی آزمایش

  • کاهش هزینه کلی تولید

  • افزایش قابلیت تغییر و نگهداشت کلی سیستم

  بدین ترتیب با برنامه ریزی دقیق جهت تولید و استفاده از فراورده های طراحی قابل استفاده مجدد، کیفیت نهایی محصول افزایش و هزینه تولید آن کاهش پیدا خواهد کرد.

   در سیستم های بزرگ معمولا یکسری چارچوبها١ و کتابخانه ها از همان ابتدای توسعه سیستم ، انتخاب یا توسعه داده می شوند ولی به نظر می رسد در چنین سیستم هایی فقط صر ف استفاده از چارچوبها و کتابخانه ها برای رسیدن به توسعه سریع و مطلوب سیستم کافی نباشد.

  ازاین رو در این تحقیق ما به دنبال روشی هستیم که با بکارگیری آن بتوان قابلیت استفاده مجدد در تولیدکد، طراحی و مستندا ت مربوطه را به نحو چشمگیری افزایش داد.

  شرح کامل این رو ش در فصل چهار خواهد آمد.

  ۱-۲-۴- اهمیت مد ل ، الگو و دارایی های قابل استفاده مجدد درمستندسازی طرا حی

  ۱-۲-۴-۱- اهمیت مد ل درمستند سازی طرا حی

   مدلها،  نمای ساده شده ای از یک واقعیت بوده و یکی از بهترین روشهای مستند سازی طراحی محسوب می شوند[٤]. در دنیای نرم افزار خصوصا در توسعه سیستم های نرم افزاری گسترده ، داشتن مدلهای با انواع مختلف یعنی مدلهای مورد کاربری ،تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و استقرار  نمای ساده شده ای از عملیا ت صور ت گرفته در سطو ح تحلیل ، طراحی ، پیاده سازی و استقرار را به ما نشان میدهند.

  در عمل به هنگام توسعه سیستم های نرم افزاری نیاز به ابزارهای مدلسازی است که ما را در توسعه و نگهداشت این مدلها یاری نموده ، تا حد امکان قابلیتهای خودکارسازی را در ایجاد آنها ارائه نماید.

   ٢ این نماها همان دیدهای مختلف معماری هستند.

  در حال حا ضر UML  یک رو ش استاندارد صنعتی جهت طراحی و مستندسازی سیستم های نرم افزاری محسوب گشته ، چنانچه به طور مناسبی از طریق ابزارهای مدلسازی اعمال گردد، امکان مهندسی مستقیم و معکوس ١ را فراهم می سازد.UML  امکان یکپارچه کردن طراحی ، کد و مستندسازی را فراهم می سازد. 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها

  فهرست:

  فهرست مطالب .................................................................................................................................................. سه

  فهرست شکلها .............................................................................................................................................. هشت

  فهرست جدولها.............................................................................................................................................. یازده

   

  فصل او ل : مقدمه ....................................................................................................................................................

  ۱-۱- مسائل و مشکلا ت درگیر در مستندسازی طراحی ............................................................................. ۳

   ۱-۱-۱- مسائل و مشکلا ت پایه ای مستندسازی طراحی ........................................................................ ۳

   ۱-۱-۲- مشکلا ت نگهداشت و بهنگام سازی مستندا ت طراحی ........................................................... ۴

   ۱-۱-۳- مسائل فرآیندی در تولید مستندا ت طراحی ............................................................................... ۵

  ۱-۲- هد ف از این تحقیق ................................................................................................................................. ۶

   ۱-۲-۱- اهمیت مستندسازی طراحی .......................................................................................................... ۶

   ۱-۲-۲- اهمیت قابلیت نگهداشت در تولید مستندا ت طراحی ............................................................... ۷

   ۱-۲-۳- اهمیت قابلیت استفاده مجدد در تولید فراورده های طراحی .................................................. ۷

   ۱-۲-۴- اهمیت مدل ، الگو و دارایی های قابل استفاده مجدد در مستندسازی طراحی ...................... ۹

   ۱-۲-۴-۱- اهمیت مدل در مستندسازی طراحی .................................................................................. ۹

   ۱-۲-۴-۲- اهمیت الگو در مستندسازی طراحی ............................................................................... ۱۰

   ۱-۲-۴-۳- اهمیت  دارایی های قابل استفاده مجدد در مستندسازی طراحی ............................... ۱۲

  ۱-۳- تمرکز اصلی این تحقیق ..................................................................................................................... ۱۳

  ۱-۴- خلاصه فصل ........................................................................................................................................ ۱۶

  ۱-۵- ساختار پایان نامه .................................................................................................................................. ۱۶

   

  فصل دوم : ادبیا ت تحقیق ................................................................................................................................. ۱۸

  ۲-۱- مفاهیم مرتبط با مستند سازی طراحی ............................................................................................... ۲۰

   ۲-۱-۱- تعریف مستند سازی و مستند سازی طراحی .......................................................................... ۲۰

   ۲-۱-۲- اجزاء تشکیل دهنده مستندا ت طراحی .................................................................................... ۲۰

   ۲-۱-۳- معیارهای کیفی لازم برای سنجش کیفیت مستندا ت طراحی .............................................. ۲۱

  ۲-۲- مفاهیم مرتبط با مدل ........................................................................................................................... ۲۳

   ۲-۲-۱- تعریف مدل ................................................................................................................................. ۲۳

   دو

   

   

   ۲-۲-۲- اصول مدلسازی .......................................................................................................................... ۲۳

   ۲-۲-۳- نقش UML در مدلسازی .......................................................................................................... ۲۴

  ۲-۳- مفاهیم مرتبط با الگو ........................................................................................................................... ۲۷

   ۲-۳-۱- تعریف الگو، ضد الگو و زبان الگو ......................................................................................... ۲۷

   ۲-۳-۲- اجزاء تشکیل دهنده الگو .......................................................................................................... ۲۸

   ۲-۳-۳- انواع الگوها ................................................................................................................................. ۳۱

  ۲-۴- مفاهیم مرتبط با دارایی ....................................................................................................................... ۳۳

   ۲-۴-۱- تعریف دارایی ............................................................................................................................. ۳۳

   ۲-۴-۲- اجزاء تشکیل دهنده RAS ........................................................................................................ ۳۶

  ۲-۵- ارتباطا ت بین مفاهیم زیربط ............................................................................................................... ۳۸

   ۲-۵-۱- استفاده از مدل ها به عنوان بهترین شیوه مستندسازی معماری سیستم ................................ ۳۸

   ۲-۵-۲- استفاده از الگوها و دارایی ها جهت افزایش کیفیت فراورده های طراحی سیستم ........... ۴۰

   ۲-۵-۳- شباهتها و تفاوتهای بین الگوها و دارایی ها ............................................................................ ۴۱

  ۲-۶- خلاصه فصل ........................................................................................................................................ ۴۱

   

  فصل سوم : شیوه های مستندسازی طراحی سیستم های نرم افزاری .......................................................... ۴۲

  ۳-۱- شیوه های مستندسازی طراحی .......................................................................................................... ۴۴

   ۳-۱-۱- شیوه مدلسازی تصویری ١ ......................................................................................................... ۴۴

   ۳-۱-۲- شیوه ریاضی ................................................................................................................................ ۴۷

   ۳-۱-۳- شیوه الگو ..................................................................................................................................... ۴۷

   ۳-۱-۴- شیوه مستندسازی متنی ............................................................................................................... ۵۰

   ۳-۱-۵- شیوه مدلسازی چابک ٢ ............................................................................................................. ۵۱

   ۳-۱-۶- ترکیب شیوه های مختلف مستندسازی ................................................................................... ۵۳

  ۳-۲- مستندسازی طراحی از دیدگاه متدولوژیهای RUP وXP ........................................................... ۵۴

   ۳-۲-۱- مستندسازی طراحی از دیدگاه XP ......................................................................................... ۵۴

   ۳-۲-۲- مستندسازی طراحی از دیدگاه RUP ...................................................................................... ۵۸

  ۳-۳- خلاصه فصل ........................................................................................................................................ ۷۰

   

   

  1 visual modeling

  2 agile modeling

   سه

   

   

  فصل چهارم : ارائه یک زبان الگو برای مستندسازی طراحی نرم افزار ..................................................... ۷۲

  ۴-۱- مقدمه ..................................................................................................................................................... ۷۴

  ۴-۲- شناسایی مخاطبین مستندا ت طراحی ، نیازهای آنها و محدودیتهای پروژه .................................. ۷۵

   ۴-۲-۱- مخاطبین مستندا ت طراحی ........................................................................................................ ۷۷

   ۴-۲-۲- نیازهای مخاطبین مستندا ت طراحی ......................................................................................... ۷۷

   ۴-۲-۳- محدودیتهای مستندسازی .......................................................................................................... ۷۸

  ۴-۳- شناسایی مسائل درگیر در مستندسازی طراحی و طبقه بندی آنها ................................................ ۷۹

   ۴-۳-۱- چگونه می توان هزینه تولید مستندا ت طراحی را تا حد امکان کاهش داد؟ ..................... ۷۹

   ۴-۳-۲- چگونه می توان هزینه بهنگام سازی مستندا ت طراحی را تا حد امکان کاهش داد؟ ....... ۸۰

   ۴-۳-۳- چگونه می توان هزینه دسترسی به مستندا ت طراحی را تا حد امکان کاهش داد؟ .......... ۸۰

   ۴-۳-۴- چگونه می توان قابلیت فهم و خوانایی مدلهای طراحی را تا حد امکان افزایش داد؟  .... ۸۰

   ۴-۳-۵- درتشریح طراحی یک سیستم نرم افزاری چه مواردی را و به چه نحو باید مستند نمود؟  ۸۱

  ۴-۴- الگوهای مستندسازی طراحی ، یکپارچه سازی آنها و ارائه یک زبان الگو ................................ ۸۱

  ۴-۵- چارچوب الگوی بکاررفته در تشریح الگوها .................................................................................. ۸۴

  ۴-۶- تشریح الگوهای مستندسازی طراحی ............................................................................................... ۸۵

   ۴-۶-۱- شرایط مستندسازی طراحی ....................................................................................................... ۸۵

   ۴-۶-۲- موارد مستندسازی طراحی ........................................................................................................ ۸۹

   ۴-۶-۳- مستندسازی مولفه های طراحی سیستم .................................................................................... ۹۱

   ۴-۶-۴- مستندسازی دارایی های توسعه ................................................................................................ ۹۴

   ۴-۶-۵- مستندسازی معماری سیستم ...................................................................................................... ۹۸

   ۴-۶-۶- استفاده مجدد مستندا ت طراحی ............................................................................................ ۱۰۱

   ۴-۶-۷- تسریع تولید مدلهای طراحی .................................................................................................. ۱۰۴

   ۴-۶-۸- شرایط مدلسازی طراحی ........................................................................................................ ۱۰۶

   ۴-۶-۹- افزایش قابلیت فهم نمودارهای طراحی ................................................................................ ۱۰۸

   ۴-۶-۱۰- افزایش قابلیت فهم نمودارهای ساختاری ......................................................................... ۱۱۰

   ۴-۶-۱۱- انتخاب مناسبترین نمودار رفتاری ....................................................................................... ۱۱۴

   ۴-۶-۱۲- سازماندهی مدلهای طراحی ................................................................................................ ۱۱۷

   ۴-۶-۱۳- اعمال مکانیزم ردیابی مستندا ت طراحی ........................................................................... ۱۲۱

   ۴-۶-۱۴- شرایط بهنگام سازی مستندا ت طراحی ............................................................................. ۱۲۴

   چهار

   

   

   ۴-۶-۱۵- زمان مستندسازی طراحی .................................................................................................... ۱۲۷

  ۴-۷- افزایش قابلیت استفاده مجدد در توسعه مولفه های سیستم ........................................................ ۱۲۹

  ۴-۸- نتیجه گیری ....................................................................................................................................... ۱۳۳

  ۴-۹- خلاصه فصل ..................................................................................................................................... ۱۳۵

   

  فصل پنجم : مستندسازی طراحی زیرسیستم بایگانی با بکارگیری الگوهای مستندسازی طراحی ..... ۱۳۶

  ۵-۱- مقدمه ای بر مطالعه موردی ١ انتخاب شده .................................................................................... ۱۳۷

  ۵-۲- مخاطبین مستندا ت طراحی ، نیازمندیهای آنها و محدودیتهای پروژه ........................................ ۱۳۸

   ۵-۲-۱- مخاطبین مستندا ت طراحی ..................................................................................................... ۱۳۸

   ٥-٢-٢- نیازمندیهای اصلی مخاطبین مستندا ت طراحی .................................................................... ۱۳۸

   ۵-۲-۳- نیازهای غیر وظیفه مندی و محدودیتهای پروژه ................................................................. ۱۳۸

  ۵-۳- اعمال الگوهای مستندسازی طراحی جهت مستندسازی زیر سیستم بایگانی ........................... ۱۳۸

   ۵-۳-۱- شرایط مستندسازی طراحی .................................................................................................... ۱۳۹

   ۵-۳-۲- موارد مستندسازی طراحی ..................................................................................................... ۱۳۹

   ۵-۳-۳- مستندسازی مولفه های طراحی ............................................................................................. ۱۳۹

   ۵-۳-۴- استفاده مجدد مستندا ت طراحی ............................................................................................ ۱۴۰

   ۵-۳-۵- تسریع تولید مدلهای طراحی .................................................................................................. ۱۴۰

   ۵-۳-۶- شرایط مدلسازی طراحی ........................................................................................................ ۱۴۰

   ۵-۳-۷- افزایش قابلیت فهم نمودارهای ساختاری ............................................................................ ۱۴۰

   ۵-۳-۸- انتخاب مناسبترین نمودار رفتاری .......................................................................................... ۱۴۱

   ۵-۳-۹- سازماندهی مدلهای طراحی ................................................................................................... ۱۴۱

   ۵-۳-۱۰- اعمال مکانیزم ردیابی مستندا ت طراحی ........................................................................... ۱۴۴

   ۵-۳-۱۱- شرایط بهنگام سازی مستندا ت طراحی ............................................................................. ۱۴۴

   ۵-۳-۱۲- زمان مستندسازی طراحی .................................................................................................... ۱۴۴

  ۵-۴- تشریح طراحی زیر سیستم بایگانی ................................................................................................. ۱۴۵

   ۵-۴-۱- مدل مورد کاربری .................................................................................................................. ۱۴۵

   ۵-۴-۲- مدل تحلیل ............................................................................................................................... ۱۴۶

   ۵-۴-۳- مدل طراحی منطقی ................................................................................................................. ۱۵۱

   

  1 case study

   پنج

   

   

   ۵-۴-۴- مدل RAS دربردارنده دارایی های قابل استفاده مجدد در طراحی ................................. ۱۶۲

   ۵-۴-۵- مدل داده ای ............................................................................................................................. ۱۶۸

   ۵-۴-۶- مدل پیاده سازی ....................................................................................................................... ۱۷۰

   ۵-۴-۷- مدل استقرار .............................................................................................................................. ۱۷۱

  ۵-۵- نتیجه گیری ....................................................................................................................................... ۱۷۳

  ۵-۶- خلاصه فصل ..................................................................................................................................... ۱۷۴

   

  فصل ششم : سنجش کمی ارز ش افزوده تولید و نگهداشت مستندا ت طراحی بر پایه الگوها ............. ۱۷۵

  ۶-۱- مقدمه .................................................................................................................................................. ۱۷۶

  ۶-۲- معیارهای اندازه گیری کیفیت مستندا ت طراحی ......................................................................... ۱۷۷

  ۶-۳- محاسبه ارز ش افزوده تولید و نگهداشت مستندا ت طراحی ....................................................... ۱۸۱

  ۶-۴- محاسبه ارز ش افزوده مستندا ت طراحی زیرسیستم بایگانی در دوحالت مستندسازی عادی و

  مستندسازی بهینه (رو ش الگوها) ................................................................................................................. ۱۹۲

   ۶-۴-۱- تشریح نحوه مستندسازی طراحی زیرسیستم بایگانی در حالت عادی ............................. ۱۹۲

   ۶-۴-۲- محاسبه ارز ش افزوده مستندا ت طراحی در دو حالت مورد بررسی ................................. ۱۹۴

   ۶-۴-۳- مقایسه نتایج .............................................................................................................................. ۲۰۱

  ۶-۵- روشهای دیگر ارزیابی و رتبه بندی مستندا ت .............................................................................. ۲۰۵

  ۶-۶- مقایسه رو ش پیشنهادی با روشهای دیگر مستندسازی و مستندسازی طراحی ......................... ۲۰۷

   ۶-۶-۱- مقایسه با نظم طراحی RUP ................................................................................................... ۲۰۷

   ۶-۶-۲- مقایسه با متدولوژی مدلسازی چابک ................................................................................... ۲۰۷

   ۶-۶-۳- مقایسه با روشهای ارائه شده برای مستندسازی چارچوبها به کمک الگوها ................... ۲۰۸

  ۶-۷- کاربردها، محدودیتها، دستاوردهای علمی و کارهای آتی برای راهکار پیشنهادی ............... ۲۰۹

   ۶-۷-۱- کاربردهای راهکار پیشنهادی ............................................................................................... ۲۰۹

   ۶-۷-۲- محدودیتهای راهکار پیشنهادی ............................................................................................ ۲۱۰

   ۶-۷-۳- دستاوردهای علمی تحقیق .................................................................................................... ۲۱۱

   ۶-۷-۴- بیان کارهای آتی بر اساس این تحقیق ................................................................................. ۲۱۱

  ۶-۸- نتیجه گیری ....................................................................................................................................... ۲۱۲

  فهرست مراجع ............................................................................................................................................... ۲۱۳

  پیوستها ........................................................................................................................................................... ۲۱۷

  پیوست الف ................................................................................................................................................... ۲۱۸

   

  منبع:

  ندارد.

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , رساله در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , مقاله در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه و تو صیف راهکارهایی به منظور مستندسازی طراحی نرم افزار برپایه الگوها

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول