کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

مشخص نشده
1387
219
word
2 MB
1979
قیمت قدیم:۲۱,۹۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

  پایان نامه کارشناسی ارشد

  رشته  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (M.Sc)

  چکیده :  

  درحال حاضر معماری سازمانی یکی ازعوامل مهم و کلیدی درانجام ماموریت های سازمان هامحسوب می شود. هدف معماری سازمانی این است که فناوری اطلاعات را از حالت یک ابزار خارج کرده وبهیکی از منابع سازمان در کنار سایر منابع تبدیل نماید، بطوری که در خدمت ماموریت های سازمان باشد. در حال حاضرسازمان های مختلف به ویژه سازمان های پرتلاطم  برای اجرای فرآیند معماری سازمانی وبه خصوص برنامه ریزی معماری سازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند برنامه ریزی و اجرای معماری سازمانی بسیار لخت ، کند و فرسایشی بوده ودر نتیجه یا به درستی اجرا نشده و یا به شکست منجر می شود. این مشکل ناشی از وجود تغییرات زیاد و گسترده و پیچیدگی در کسب و کار سازمان هاست. برای حل این مشکل راهحل های مختلفی ارائه شده است. هنگامی که در مساله ای آشفتگی و تلاطم وجود داشته باشد چابکی یکی ازکلید های حل مساله است. چابکی به توانایی برای ایجاد و پاسخگویی به تغییرات محیط متلاطم کسب و کار گفته می شود. چابکی به مفهوم تندی، سرعت، سبکی و زیرکی بوده و به خلاقیت ، ابتکار و نوآوری نیاز دارد.

  متدولوژی ها و روش های چابک تطبیق پذیر هستند و خودشان را با تغییرات تطبیق می دهند. معماریسازمانی چابک دارای روش ها و راه حل های مختلفی برای برنامه ریزی و مدلسازی است. یکی از ساده ترینراه حل ها بومی سازی چارچوب ها با بکارگیری تجارب عملی چابک است. در این تحقیق سعی بر این استتا چارچوب زکمن را با افزودن سه تجربه عملی چابک ، بومی سازی نماییم. بومی سازی چارچوب زکمن باکمک تجارب عملی چابک یک راه حل ساده و چابک برای برنامه ریزی و مدلسازی معماری سازمانی است. بر این اساس چارچوب زکمن صرفا"  یک چارچوب آموزشی نخواهد بود و برای هر متدولوژی که بخواهددرکنار آن بکار رود مفید خواهد بود. با بکارگیری تجارب عملی چابک مدل های چارچوب کم حجم تر وسریع تر تدوین گردیده و امکان پاسخگویی به تغییرات گسترده کسب و کار سازمانی فراهم می آید.  

   

   

  کلمات کلیدی :  

  چابکی، معماری سازمانی چابک، روش های چابک، مدل سازی چابک، چارچوب چابک، فرآیند چابک، مدل مرجع چابک، چارچوب زکمن.  

  فصل اول   معرفی موضوع 

  1-1-  مقدمه : 

  یکی از مهمترین دلایل کندی و فرسایشی بودن فرآیند معماری سازمانی تغییرات مداوم درحوزه فناوری و یا ماموریت های یک سازمان است. یکی از پارادایم های مطرح شده در حوزهمعماری سازمانی پارادایم چابکی است. چابکی به معنی تطبیق پذیر بودن در مقابل تغییرات مداومکسب و کار است. چارچوب زکمن که از آن به عنوان جدول مندلیف برای معماری سازمانی یادمی شود دارای پنج سطر و شش ستون است. این چارچوب مادر چارچوب های معماری سازمانیبوده و تقریبا" اکثر چارچوب ها و متدولوژی ها از مفاهیم آن استفاده برده اند. چارچوب زکمن دارای دو چالش اصلی است که عبارتند از: عدم وجود یک زبان مدلسازی جهت پوشش به سلولهای چارچوب و دوم عدم وجود یک متدولوژی جهت تدوین معماری سازمانی. در این رابطهروش ها و راه حل هایی بیان شده اند که هر کدام دارای مشکلات و چالش های خاص خودهستند. 

  معماری سازمانی چابک یک پارادایم طراحی و مدلسازی برای معماری سازمانی است.

  بومی کردن چارچوب زکمن از طریق بکارگیری تجارب عملی چابک (بهترین تجارب چابک) [1] درجهت پوشش کامل به آن یک روش مناسب معماری برای سازمان های چابک و متلاطم است. 

  نوآوری این تحقیق بومی سازی چارچوب زکمن از طریق افزودن سه تجربه عملی چابک به آناست. تجارب عملی چابک از متدولوژی های چابک توسعه نرم افزار و متدولوژی های چابکمعماری سازمانی اقتباس گردیده اند. راه حل پیشنهادی ساده بوده و چابکی را از طریق بومیسازی چارچوب زکمن به معماری سازمانی تزریق می نماید. براین اساس هر متدولوژی که درکنار چارچوب زکمن مورد استفاده قرار گیرد می تواند از آن استفاده نماید. از مهمترین ویژگیهای این راه حل می توان به استفاده از روش تکامل تدریجی (برنامه ریزی ترخیص ، برنامه ریزیتکرار و برنامه ریزی روزانه) برای تعیین وضعیت موجود ، وضعیت مطلوب و برنامه ریزی انتقال و تعیین مدل ها و روش های چابک برای هر سطح اشاره نمود. به منظور کاربردی بودن این راه حلشاخص هایی برای ارزیابی افزایش سرعت برنامه ریزی و مدلسازی معماری سازمانی ارائه وبراساس نظر سنجی میزان مقبولیت راه حل چابک پیشنهادی ارزیابی می گردد.  

                                                  

  1-2- تعریف مساله : 

           در حال حاضرسازمان های متلاطم و پرتغییر به منظور برنامه ریزی و اجرای فرآیندمعماری سازمانی دچارمشکلاتی هستند. فرآیند معماری سازمانی بسیار لخت ، کند و فرسایشی بوده و گاهی اوقات به شکست  منجر می شود. یکی از مهمترین دلایل کندی و فرسایشی بودن فرآیندمعماری سازمانی تغییرات مداوم ، گسترده و پیش بینی نشده (غیرقابل پیش بینی) در حوزه فناوریو یا کسب و کار سازمان ها است.   

           روش های جاری معماری سازمانی مبتنی بر پارادایم های قدیمی تر  بوده و از ویژگی هایخاصی بر خوردار هستند. امروزه سازمان ها با کمبود منابع و زمان مواجه بوده و از طرفی دیگر بهدلیل گسترش بکارگیری فناوری های نوین مجبور به تولید کالاها و خدمات انعطاف پذیر برایجلب رضایت مشتریان هستند. تلاطم و تغییرات مکرر و غیر قابل پیش بینی سازمان ها ناشی ازموارد ف وق الذکر بوده و لذا نیازمند نگاهی جدید به معماری سازمانی می باشیم. در عصر چابکیدیگر نمی توان همه چیز را ازقبل پیش بینی و برنامه ریزی کرد ، لذا استفاده از روش های کلاسیکمعماری سازمانی نتیجه بخش نخواهد بود. با توجه به گسترش تغییرات و تلاطم دیگر نمی توان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را به شکل ایستا تعریف نموده و سپس برای حرکت ازوضعیت موجود به وضعیت مطلوب برنامه ریزی نمود. روش های کلاسیک معماری سازمانی بهدلیل داشتن برخی از ویژگی ها در محیط های پرتلاطم دچار مشکلاتی هستند. برخی از این ویژگیها عبارتند از :   

  سخت بودن تولید محصولات و فرآورده های معماری سازمانی  

  تولید حجم عظیمی از مستندات  

  وجود افراد تطبیق ناپذیر در تیم معماری سازمانی و سایر تیم ها  

  اصراربیش از حد داشتن به مسائل تکنیکی به جای همکاری و کارتیمی  

  عدم بکارگیری مدیریت دانش محور  

  استفاده از متدولوژی های نامناسب  

  عدم وجود ابتکار وخلاقیت درافراد و تبعیت محض از برنامه ها و رعایت حداکثربوروکراسی  

  وجود فازها و چرخه های طولانی  

  برگزاری جلسات نامناسب کارشناسی و مدیریتی  

  طولانی بودن زمان توسعه سیستم های کاربردی اثر بخش و تحول آفرین و ...  

  روش های چابک معماری سازمانی سعی دارند تا از شکنندگی معماری سازمانی درسازمان های متلاطم و پرتغییر جلوگیری نمایند. بکارگیری بهترین تجارب چابک در جهت پوششبه زکمن و استفاده از آنها در متدولوژی های منطبق با آن یک روش مناسب جهت چابکی معماریسازمانی است . زکمن در خصوص ارائه متدولوژی برای چارچوب خود سکوت نموده است.

  اگرچه متدولوژی معروف برنامه ریزی معماری سازمانی آقای اسپیواک نظر بسیاری از کارشناسانرا به خود جلب نموده است ولی به دلیل تغییرات گسترده فناوری اطلاعات و پیچیدگی کسب وکار کاملا " پاسخگوی نیازمندی های جدید نیست. با توجه به ویژگی های معماری سازمانی چابکدر این تحقیق سعی براین است (در حد توان و دانش) تا با بومی کردن چارچوب زکمن (بااستفاده از بهترین تجارب چابک) برای استفاده در سازمان های چابک راهکار مناسبی برای برنامهریزی، مدلسازی و اجرای معماری سازمانی ارائه گردد. همچنین سعی براین است تا نتیجه اینتلاش از نظر علمی ، تئوری و کاربردی مورد قبول واقع شود.  

   

  1-3- محدوده تحقیق :  

  محدوده کار این تحقیق بررسی امکان بکارگیری ایده های چابکی در معماری سازمانیاست. تمرکز اصلی در این تحقیق بومی سازی چارچوب زکمن با بکارگیری سه تجربه عملیچابک است . بومی سازی چارچوب زکمن یک راه حل ساده برای معماری سازمانی چابک است.

  اولین تجربه عملی چابک ایجاد تمرکز در معماری سازمانی است، که سبب ایجاد تمرکز در مدلهای متنی سطر اول چارچوب زکمن می گردد. دومین تجربه عملی چابک اتخاذ رویکرد تکاملتدریجی از طریق بکارگیری برنامه ریزی ترخیص برای تعیین وضعیت موجود، برنامه ریزی تکراربرای تعیین وضعیت مطلوب و برنامه ریزی روزانه برای طرح انتقال است. حوزه این تجربه عملیچابک ستون یا جنبه زمان است که یکی از ویژگی های بارز چارچوب زکمن نسبت به سایرچارچوب هاست . سومین تجربه عملی چابک بکارگیری مدلسازی چابک برای هر سه سطح برنامهریزی ترخیص، برنامه ریزی تکرار و برنامه ریزی روزانه است. این تجربه عملی چابک تقریبا تمامستون های دیگر چارچوب را تحت پوشش قرار می دهد. با توجه به مطالب گفته شده می تواننتیجه گرفت که : 

  این راه حل یک متدولوژی نیست و فاقد یک مسیر مشخص است اما ساده بوده وهدف از آن بکارگیری تجارب عملی چابک در معماری سازمانی است. همانندمهندسی نرم افزار در معماری سازمانی هم چابکی از طریق بکارگیری تجارب عملیچابک به متدولوژی ها تزریق می گردد. متدولوژی های معماری سازمانی از طریق بکارگیری چارچوب های چابک می توانند مدل ها و  مستندات را به اندازه تولیدنموده و خود را در مقابل تغییرات تطبیق دهند.   

  برخی از مدل ها و روش های چابک به صورت مدل های معماری ارائه می گردند.  

  از زبان نمادگذاری خاصی برای مدل های ارائه شده استفاده نشده است. هدف نشان دادن چابکی با استفاده از مدل هاست.  

   

   

  1-4- اهداف تحقیق :  

  اهداف اصلی که در پایان نامه مورد بحث قرار خواهند گرفت، به شرح زیر است :  

  بومی سازی چارچوب معماری سازمانی زکمن از طریق بکارگیری سه تجربه عملی چابکبه آن . در الگوهای اجرایی معماری سازمانی بر بومی سازی و مناسب سازی الگوها وروش های کلی در سازمان ها تاکید می شود[3]. بومی سازی چارچوب ها یک روشساده بوده و می تواند در کنار هر متدولوژی معماری سازمانی مفید باشد.  

  استفاده از ایده های معماری سازمانی چابک. انتخاب مدل ها و راه حل های مناسب

  جهت چابکی و تطبیق پذیری در مقابل تغییرات یکی از مهمترین  نیازهای فرآیند معماریسازمانی است. به طور کلی استفاده از بهترین تجارب عملی چابک در جهت پوشش بهچارچوب زکمن برای برنامه ریزی و مدلسازی فرآیند معماری سازمانی دارای مزایای فراوانی بوده و سبب تزریق چابکی در روش ها ومدل ها می گردد.  

  نشان دادن افزایش سرعت برنامه ریزی و سرعت انتقال معماری سازمانی. براین اساس بااستفاده از روش های تکاملی تدریجی و مدلسازی چابک، موارد غیر ضروری و برخی ازجزئیات از مدل ها و مستندات کاسته شده و سرعت برنامه ریزی افزایش می یابد. بهمنظور کاربردی بودن راه حل پیشنهادی شاخص هایی برای ارزیابی افزایش سرعت برنامه ریزی معماری سازمانی ارائه و براساس نظر سنجی میزان مقبولیت راه حل  ارزیابی میگردد. 

   

   Abstraction

  Today, the enterprise architecture is the important subject for many enterprises. The target of enterprise architecture is alignment of information technology to the enterprise's objectives. Today very chaotic enterprises have many problems for enterprise architecture planning & modeling. Enterprise architecture process is very slow and fragile, as a result, enterprise architecture process leads to failure. When, there are changes and chaos in a problem, agility is one of the solutions. Agility means capability for response to changeable and chaotic business environments. Agile enterprise architecture has many methods and solutions for planning and modeling. In this research, we represent an agile solution. The solution focuses on the customizing zachman framework with three of the agile practices. Focusing, incremetal evolution & agile modeling are three of the agile practices that use for the customizing. As a result zachman framework will change to an agile framework. This agile framework will be useful for enterprise architecture methodologies.     

   

   Keywords

  Agility, Agile Enterprise Architecture, Agile Methods, Agile Modeling, Agile Frameworks, Agile Process,  Zachman Framework (ZF).  

 • فهرست و منابع پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

  فهرست:

    فهرست شکل ها

  ................................................................................................................................. 

  فهرست جدول ها ................................................................................................................................  چکیده و کلمات کلیدی ....................................................................................................................1  فصل اول : معرفی موضوع ................................................................................................................2     1-1- مقدمه .................................................................................................................................3 

  i.1-2- تعریف مساله ......................................................................................................................4 

  ii.1-3- محدوده تحقیق ...................................................................................................................5 

  iii.1-4- اهداف تحق یق .....................................................................................................................6 

  iv.1-5- تحقیقات مرتبط ..................................................................................................................7 

  v.1-6- ساختار پایان نامه ...............................................................................................................8  فصل دوم : ادبیات معماری سازمانی چابک .......................................................................................9     2-1- مقدمه .............................................................................................................................. 10 

  vi.2-2- معماری چیست ؟ ............................................................................................................ 11 

  vii.2-3- معماری سازمانی ............................................................................................................. 12 

  viii.2-4- چابکی چیست ؟ ............................................................................................................. 14 

  ix.2-5- بیانیه چابک و بررسی آن ................................................................................................. 15 

  x.2-6- تعریف معماری سازما نی چابک ....................................................................................... 17 

  xi.2-7- اصول حاکم بر معماری سازمانی چابک .......................................................................... 18 

  xii.2-8- اهداف معماری سازمانی چابک ....................................................................................... 23 

  xiii.2-9- معماران چابک ................................................................................................................ 23 

  xiv.2-10- تیم های چابک .............................................................................................................. 27 

  ه

  i.2-11- فرآیند معماری چابک و چرخه حیات چابک ................................................................. 31

  ii.2-12-  متدولوژی ها و روش های چابک توسعه نرم افزار ....................................................... 38

  iii.2-12-1-  متدولوژی  XP ............................................................................................... 39

  iv.2-12-2-  متدولوژی  Scrum........................................................................................... 43

  v.2-12-3-  متدولوژی AUP ............................................................................................... 45 

  vi.2-12-4-  متدولوژی RAD............................................................................................... 48 

  vii.2-13- مشکلات تدوین معماری چابک .................................................................................... 49 

  viii.2-14- خلاصه و  نتیجه گیری .................................................................................................... 50  فصل سوم : مبانی مورد نیاز برای چابکی ........................................................................................ 51     3-1- مقدمه .............................................................................................................................. 52 

  4.        3-2-  بررسی مشکلات و چالش های روش های کلاسیک معماری سازمانی ............................ 52 

  i.3-2-1-  فرسایشی بودن روش ها ....................................................................................... 53 

  ii.3-2-2- وجود حجم زیادی از مستندات و مدل ها .............................................................. 54 

  iii.3-2-3-  عدم تطبیق پذیری در مقابل تغییرات سازمان ......................................................... 54 

  5.        3-2-4-   محدود شدن معماران  در کلیشه ها و تضعیف پویایی و خلاقیت آنها ................... 55 

  6.        3-2-5-  عدم پاسخگویی معماران به منظور توسعه سریع سیستم های اطلاعاتی .................. 55 

  7.        3-2-6-  عدم وجود تمرکز در تعیین محدوده و چشم انداز معماری سازمانی ...................... 56 

  i.3-2-7-  عدم انطباق حوزه معماری سازمانی با راهبر دهای سازمان ..................................... 56 

  ii.3-3- متدولوژی ها و روش های چابک معماری سازمانی ......................................................... 57 

  iii.3-3-1- چارچوب و متدولوژی معماری سازمانی چم ......................................................... 59 

  iv.3-3-1-1- بررسی و نقد متدولوژی چم ......................................................................... 63 

  v.3-3-2- معماری سازمانی مبتنی بر Scrum........................................................................ 66 

  vi.3-3-2-1- نقد معماری سازما نی مبتنی بر Scrum........................................................ 68

  و

  i.3-3-3- معماری سازمانی سرویس گرا ................................................................................ 69

  ii.3-3-3-1- نقد معماری سازمانی سرویس گرا ................................................................ 71

  iii.3-3-4- معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابک ............................................................. 71

  iv.3-3-4-1- نقد معماری سازمانی مبتنی بر مدلسازی چابک ............................................. 73 

  v.3-4- بکارگیری  تجارب عملی چابک در معماری سازمانی ....................................................... 73 

  vi.3-5- تجارب عملی چابک مورد استفاده در این تحقیق ............................................................ 78 

  vii.3-6- معیارهای مورد انتظاراز چابکی در معماری سازمانی ...................................................... 79 

  viii.3-6-1-  تطبیق پذیری در مقابل تغییرات  .......................................................................... 80 

  ix.3-6-2- سرعت ................................................................................................................. 81 

  x.3-6-3- پویایی و خلاقیت   ............................................................................................. 81 

  xi.3-6-4- پاسخگویی معماران برای توسعه سیستم های کاربردی  ........................................ 82 

  b.3-7-  خلاصه و نتیجه گیری .................................................................................................... 83  فصل چهارم :  بومی کردن چارچوب زکمن برای چابکی ................................................................ 85      4-1- مقدمه............................................................................................................................. 86 

  i.4-2- بررسی تفصیلی چارچوب زکمن ..................................................................................... 86 

  ii.4-3- چالش های اصلی فراروی استفاده از چارچوب زکمن .................................................... 88 

  iii.4-3-1- چالش مدلسازی .................................................................................................... 88 

  iv.4-3-2- چالش متدولوژی ................................................................................................... 89 

  v.4-4- آیا چارچوب زکمن چابک است؟  ................................................................................. 90 

  vi.4-5- ضرورت بومی سازی چارچوب های معماری  ............................................................... 91 

  vii.4-6- راه حل پیشنهادی برای چابکی (بومی سازی زکمن )  ..................................................... 93 

  viii.4-6-1- ایجاد تمرکز در معماری سا زمانی (مدل های سطر اول ) ..................................... 96 

  ix.4-6-2- برنامه ریزی ترخیص (تعیین وضعیت موجود )  ..................................................100

  ز

  i.4-6-3-  مدل ها و روش های چابک سطح ترخیص  ......................................................102

  ii.4-6-4-  برنامه ریزی تکرار (تعیین وضعیت مطلوب )........................................................108

  iii.4-6-5-  مدل ها و روش های چابک سطح تکرار  ..........................................................109

  iv.4-6-6-  برنامه ریزی روزانه (طرح گذار)   ......................................................................112

  v.4-6-7-  مدل ها و روش های چابک طرح گذار .............................................................112 

  vi.4-7- بررسی و ارزیابی راه حل چابک پیشنهادی ...................................................................113 

  10.4-8- خلاصه و نتیجه گیری  .................................................................................................116  فصل پنجم : مطالعه موردی  ........................................................................................................118     5-1- سازمان مورد مطالعه و لزوم مع ماری چابک برای آن  ...................................................119 

  i.5-2- روش (مدل) تعیین استراتژی اثربخش و تحول آفرین ...................................................120 

  ii.5-3- حل مساله در حوزه راه حل  ........................................................................................121 

  iii.5-3-1- مدل های مربوط به سطر اول چارچوب زکمن  ..................................................122 

  iv.5-3-2- مدل ها وروش های سطح ترخیص  ...................................................................125 

  v.5-3-3- مدل ها و روش ه ای سطح تکرار .......................................................................138 

  vi.5-4- بررسی کاربردی بودن مدل ها و روش های چابک  .....................................................147 

  11.5-5- خلاصه و نتیجه گیری  .................................................................................................150  فصل ششم : نتایج و پیشنهادات ..................................................................................................151     6-1- خلاصه تحقیق .............................................................................................................152 

  i.6-2- محدودیت های تحقیق .................................................................................................153 

  ii.6-3- نتایج تحقیق ..................................................................................................................153 

  iii.6-4- ارزیابی مدل ها و روش ها ی چابک .............................................................................154 

  iv.6-4-1- نتایج نظر سنجی ..................................................................................................154 

  v.6-4-2- تحلیل نتایج ........................................................................................................155

  ح

  i.6-5- مقایسه راه حل چابک پیشنهادی با سایر روش ها  ........................................................156

  b.6-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده  ...................................................................................166مراجع و منابع .............................................................................................................................167

   

  منبع:

  استادزاده ، سید شروین ، پایان نامه کارشناسی ارشد: جایگاه MDA   درمعماری سیستم های سازمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات ، گروه کامپیوتر ، تهران ، ایران. سال 1384 .  

  جیمز ام.هیگینز ،کارآفرینی: 101 تکنیک حل خلاق مساله، ترجمه: دکتر محمود احمدپور داریانی.   [3] شمس ، فریدو ن و فتح اللهی ، علی ، چارچوب ملی معماری سازمانی ایران؛ الگوی تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات در سازمان ها، شورای عالی اطلاع رسانی، دبیرخانه ، 1384.  

  شمس، فریدون، جزوه درسی مهندسی نرم افزار پیشرفته ، 1384- 1385.  

  صمدی اوانسر، عسگر ، مقدمه ای بر معماری سازمانی (ویژه مدی ران) ، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی ، تهران ، ایران. تیر ماه 1384.  

  فتح اللهی ، علی ، پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی UML ازنظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ، ایران. خرداد ماه 383 .  

  مج یدی، اردوان، چم : چارچوب و متدولوژِی ملی معماری نظام های خرد و کلان، موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات، ریاست جمهوری، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دفتر تحقیقات و برنامه

       . http://WWW.irit.ir .1384 ،ریزی، تهران

  مهجوریان ، امیررضا ، پایان نامه کارشناسی ارشد: تدوین متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب زکمن  ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ، ایران. سال 1386 .     [9]  وفا غفاریان ، غلامرضا کیانی، استراتژی اثربخش، چاپ چهارم،انتشارات فرا، 1386  

  Addison Wesley - User Stories Applied for Agile Software Dev.

  David J. Anderson, Eli Schragenheim , September 17, 2003 . "Agile

  Management  for Software Engineering: Applying the Theory of Constraints for Business Results " 

  Michele Marchesi, Giancarlo Succi, Don Wells, Laurie Williams , August 30, 2002 , "Extreme Programming Perspectives"

  Jim Highsmith , April 06, 2004 , "Agile Project Management: Creating

  Innovative Products "

  Gary Chin , 2004 , "Agile Project Management: How to Succeed in the Face of Changing Project Requirements "

  Dirk Krafzig, Karl Banke, Dirk Slama , November 09, 2004 , "Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices"

  Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman , April 11, 2003 , "Software Architecture in Practice, Second Edition"

  Lisa Crispin, Tip House , October 25, 2002, "Testing Extreme Programming "  [18] Michael Jesse Chonoles and James A. Schardt , 2003 , "UML 2 for Dummies " 

  [19]        Spewak, Steven H. Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications, and Technology. Jihn Wiley & Sons.September 1993 . 

  [20]        Martin, James. Information Engineering. Prentice. 1990.

  [21]        Yourdon Inc., Yourdon System Method : Model-Driven Systems

  Development, Yourdon Press, 1993

  [22]        Martin, j., Rapid Application Development, Macmillan, 1991

  [23]        Rick Dove , " An Agile Enterprise Reference Model with a Case Study of Remmele Engineering " , An Agility Forum Project , December 1996 - AR96-04

  [24]        Armour, F. J.,Kaisler , S. H., and Liu, S. Y. 1999 , "Building an Enterprise Architecture Step by Step" , IT Pro , July |August , PP. 31-39 .

  [25]        Kaisler , S. H., Armour , F ., and Valivullah ,M. 2005 , "Enterprise Architecting  Critical Problems" , Proc. Of the 38 Hawaii Int'l Conf. on System Sciences , Track 08 , Vol 08 , vol 08, pp . 224.2.

  [26]        Nikos C.Tsourveloudis and Kimon P.Valavanis , “On the Measurement of Enterprise Agility” , Journal of Intelligent and Robatic System 33 : 329-342,2002 , printed in the Netherlands.,2002

  [27]        Mark Nelson , “Enterprise Architecture Modernization Using the Adaptive Enterprise Framework” , The Mercator Group , 2003 , 2004

  [28]        A Practical guide to federal enterprise architecture , Version 1,0 . February 2001 . Chief  Information Officer Council :  http://www.cio..gov/documents/bpeaguide.pdf

  [29]        Zachman J.A., The Zachman Framework: A Primer for Enterprise Engineering and Manufacturing, 2003 . 

  [30]        Schekkeman , J . 2005 , "Trends in Enterprise Architecture : How  are Organization  Progressing ? " , Report of the Third Measurement , 

  [31]        Anil Hemrajani, Using Agile Processes and Modeling To Build Enterprise Applications , 05/09/2006

  [32]        http://www.agilemodeling.com/essays/agileArchitecture.htm

  [33]        http://www.agiledata.org/essays/enterpriseArchitecture.html

  [34]        http://www.ambysoft.com/unifiedprocess/agileUP.html

  [35]        http://www.ddj.com/architect/184415821?cid=Ambysoft

  [36]        http://www.agiledata.org/essays/enterpriseArchitectureTechniques.html

  [37]        http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingXP.htm

  [38]        www.agileea.com/Whitepapers/2007-04-01AEA_SCRUM_based_EA_Planning_Process.pdf 

  [39]        http://www.agilemodeling.com/essays/agileModelingRUP.htm

  [40]        http://www.oracle.com/technology/pub/articles/dev2arch/2006/05/agilemodeling.html

  [41]        Manifesto for Agile Software Development. http://www.agilemanifesto.org

  [42]        http://www.agileea.com

  [43]        http://www.enterprise-architecture.ir 

  [44]        Agile Project Management (http://www.agileprojectmgt.com) Declaration of

  Interdependence for Agile-Adaptive Management

  (http://pmdeclarationofinterdependence.org)

  [45]        www.agilejournal.com ,Agile at Scale: 7+7 Practices for Enterprise Agility

  WRITTEN BY TUESDAY, 04 APRIL 2006 DEAN LEFFINGWELL

  [46]        http://www.enterpriseunifiedprocess.com/ [47]  WWW.AgileArchitect.org

  [48] http://alistair.cockburn.us/index.php/Interview_with_Alistair_at_Agile2006

  [50][49] Scott Ambler , Agile Enterprise Architecture: Beyond Enterprise Data  http://www.versionone.net/Resources/ 

  Modeling [51][52]  http://www.agilemodeling.comwww.agilejournal.com, http://www.flashline.com/Content/Ambler/agile_ent_arch , WRITTEN BY   / Agile Requirement Best Practice AHMED SIDKY AND JAMES D.                                                                

  ARTHUR , A Disciplined Approach to Adopting Agile Practices: The Agile

  Adoption ,  Framework, Part 1, MAY 2007 [53] http://en.wikipedia.org/wiki/cross-functional-team

پروپوزال در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , گزارش سمینار در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , تز دکترا در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , رساله در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , پایان نامه در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , تحقیق در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , مقاله در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه بومی کردن چارچوب زکمن برای سازمان چابک

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول