کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا

مشخص نشده
1389
106
word
12 MB
1972
قیمت قدیم:۱۰,۶۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

  گرایش نرم افزار   

  چکیده 

  معماری سرویس گرا رویکرد نوینی در معماری سیستم های اطلاعاتی  است که پلی بین کسب و کار و فناوری اطلاعات ایجاد می کند.

  در این معماری، مدل کسب و کار سازمان به تعدادی سرویس نرم افزاری نگاشت می شود که در تعامل با هم نیازهای کسب و کار سازمان را مرتفع می کنند. برای معماری سرویس گرا متدولوژی های مختلفی ارائه شده که در تمامی آن ها اولین مرحله مدلسازی سرویس[1] است. مرحله مدلسازی سرویس از سه گام شناسایی سرویس ها[2]، مشخصه سازی سرویس ها[3] و محقق سازی سرویس ها[4] تشکیل  شده است. مدل کسب وکار سازمان در طول گام شناسایی به سروی سهای  نرمافزاری تجزی هشده و در طول گام مشخصه سازی عملیات مربوط به هر سرویس به آن اختصاص م ییابد. در نهایت در گام سوم، تصمیمات محقق سازی[5] برای هر سرویس اتخاذ شده و مدل سرویس[6] به مدل مولفه ها[7] تبدیل می شود.

   گام محقق سازی به لحاظ اتخاذ راهبردهای سازمان در قبال سرویس ها و نیز تامین ورودی مرحله پیاده سازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه محقق سازی سرویس ها تا به حال تحقیقات معدودی صورت گرفته است ،دسته ای از این روش ها به صورت تجویزی هستند و به بیان توضیحات کلی در این زمینه بسنده کرده اند، گروه دیگر تمرکز خود را روی دسته بندی تصمیمات محقق سازی گذاشته اند و در مورد چگونگی اتخاذ این تصمیمات سخنی به میان نیاورده اند. 

  در این تحقیق تلاش شده روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی سرویس ها ارائه شود تا هر دو جنبه محقق سازی سرویس، یعنی نحوه اتخاذ تصمیمات محقق سازی و انتقال از مدل سرویس به مدل مؤلفه را پوشش دهد. جنبه اول به کمک یکی از روش های تحلیل تصمیم به نام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ([8]AHP) و جنبه دوم به کمک روش پیشنهادی نیمه خودکار جهت محقق سازی سرویس ها ([9]SASRM) برآورده می شود.

  SASRM شامل دو گام است که در گام اول مولفه های سیستم شناسایی می شوند و در گام دوم برای هر مولفه یک نمودار کلاس بدست م یآید. در حقیقت SASRM دنیای سرویس را با دنیای مولفه و شی پیوند می زند. جهت ارزیابی ،SASRM بر روی دو مثال واقعی پیاده شد و مولفه ها و نمودارهای کلاس  به دستآمده با نمونه های مشابه که توسط طراحان خبره کشیده شده بود، شباهت بسیاری داشت.   

  کلمات کلیدی: معماری سرویس گرا، مدل سازی سرویس ها، محقق سازی سرویس ها، روش AHP، روش SASRM

  فصل اول – کلیات تحقیق 

   

  1-1  مقدمه 

  معماری سرویس گرا[10] رویکرد نوینی است که برای توسعه سیستم های با مقیاس بزرگ، سهولت در پیادهسازی اهداف سطح بالای حرفه و افزایش تجرید اجزاء معماری به اندازه سطح تجرید دامنه کاری سازمان به کار می رود. مفهوم سرویسگرایی به عنوان یک لایه جامع تر روی مفاهیم معماری مبتنی بر مؤلفه[11] و شیء گرا مطرح شده تا کاستی رویکردهای سنتی را در زمینه سطح تجرید، قابلیت استفاده مجدد ،قابلیت تجمیع، مدیریت تغییرات و ... کاهش دهد.  

  اولین گام برای توسعه سیستم های مبتنی بر سرویس، مدل سازی سرویس هاست. مدل سازی سرویس ها، فرآیند تحلیل و طراحی سرویس گرا [12] است که با دریافت معماری سازمان و ویژگی های وظیفه مندی[13] و غیر وظیفه مندی[14] سازمان ،به مدل طراحی سازمان می رسد. این مدل به چگونگی پیاده سازی اهداف حرفه به کمک سرویس ها و مؤلفه هایی که سروی سها را پیاده می کنند م یپردازد[1-3]. شناسایی، مشخصه سازی و محقق سازی از فعالیت های اصلی  مدلسازی مبتنی بر سرویس است[4]. در گام اول سرویس های سازمان شناسایی می شوند و در گام دوم سروی سهای شناسایی شده از منظر چیستی مشخصه سازی می شوند تا مشخص شود چه عملیاتی را باید شناسایی کنند و چه  تعاملهایی میان سرویس ها در جریان است. در گام سوم در مورد سرویس های توصیف شده، تصمیمات محقق سازی اتخاذ م یشود. اتخاذ این تصمیمات، مربوط به چگونگی محقق سازی سرویس های سازمان و انتقال ویژگی های کیفی سرویس ها به سطوح پایین طراحی است. در ادامه این گام سرویس ها از منظر چگونگی طراحی مورد پرسش واقع می شوند در واقع این گام حاوی اطلاعات ارزشمندی برای توسعه دهندگان سیستم در سطوح زیرین طراحی است که پیوند معماری سروی سگرا با مؤلفه های سازمان را برقرار م یکند و نیز پیوند  مؤلفههای سازمان با کلاس های طراحی و در نهایت رویکرد شی ءگرا را برقرار می کند و در انتقال ویژگی های کیفی سرویس ها به سطوح پایین طراحی نقش مهمی دارد.

  1-2  طرح مسئله 

  انتقال از مدل معماری به مدل طراحی منجر به انتقال از دنیای سرویس ها در سطح تجرید[15] معماری سازمان به دنیای مؤلفه ها و کلاس ها در سطح تجرید طراحی سرویس های سازمان می شود. سرویس ها پس از گذراندن گامهای شناسایی و مشخصه سازی به گام سوم مدل سازی سرویس گرا یعنی محقق سازی سرویس ها می رسند و در این گام باید به گونه ای طراحی شوند تا پیاده ساز بتواند بر اساس خروجی گام محقق سازی نمایی از چگونگی کارکرد سرویس و پیاده سازی آن داشته باشد. یک سرویس توصیف شده توسط کدام مؤلفه توسعه داده می شود؟ کدام یک از سرویس های سازمان به کمک سیستم های موروثی توسعه داده می شوند و برای تحقق کدام یک، سیستم جدیدی توسط توسعه دهندگان سیستم ایجاد می شود. به نظر می رسد پاسخ این گونه پرسش ها باید توسط ذینفعان داده شود ،ولی ذینفعان سازمان با ارزیابی چه معیارهایی باید به اخذ این تصمیمات بپردازند و چه راهبردی برای گرفتن این تصمیمات باید داشته باشند؟ این ها تصمیماتی هستند که اگر درست اتخاذ شوند ،می توانند منجر به کاهش هزینه های سازمان و افزایش کیفیت محصولات سازمان شوند. 

  راه حل های موجود به طور خاص به پیاده سازی گام سوم نمی پردازند، در متون مرتبط با IBM این گام به صورت پاره ای توصیفات کلی مطرح شده و به طراح سیستم راهنمایی های کلی در زمینه اهداف و وظائف این گام ارائه می نماید[2, 3, 5-8]. برای یافتن روش های موجود مرتبط با این گام باید در متون سرویس گرایی نگاهی به چگونگی توسعه سرویس ها کرد، در روش های مؤلفه گرا چگونگی شناسایی و توسعه مؤلفه ها را مد نظر قرار داد و به دنبال نحوه اتخاذ تصمیمات معماری سازمان و تأثیر آن ها در مرحله محقق سازی گشت. در برخی روش های موجود مؤلفه ها را بدون اطلاعات خاص در زمینه دامنه حرفه به سرویس ها نگاشت می کنند و برای هر مؤلفه یک کلاس در سطح پیاده سازی در نظر می گیرند. این گونه روش ها با این که دارای دستورالعمل هایی در زمینه طراحی سیستم هستند ولی به ویژگی های کیفی مؤلفه ها و کلاس ها توجه نمی کنند[7]. از طرفی برای هر صورت مسئله می توان یک طراحی مناسب توسط یک طراح خبره و با دانستن اطلاعات خاص دامنه مسئله ارائه داد. مسئله نبودن یک راه میانی است که یک طراحی مناسب را با گرفتن اطلاعات خاص دامنه ارائه دهد به گونه ای که برای هر حیطه مسئله طراحی متناسب با صورت مسئله به دست آید. 

  بنابراین روش محقق سازی سرویس ها باید تا حد امکان خودکار باشد به طوریکه تا حد امکان، نقش عامل انسانی کم رنگ شود. از طرفی این روش باید ورودی هایی را در زمینه اطلاعات خاص حرفه در قالب چارچوب های مشخص و متداول مهندسی نرم افزار دریافت کند و در نهایت مدل طراحی ارائه شده در این روش باید دارای برخی ویژگی های کیفی سرویس ها ( دسترس پذیری، امنیت، کارایی، قابلیت استفاده مجدد و ... ) باشد. بنابراین سوال اصلی این تحقیق یافتن روشی است که: 

  تا حد امکان خودکار باشد.

  ورودی های استاندارد در قالب های متداول مهندسی نرم افزار را دریافت کند.

  تا حد امکان بتواند ویژگی های کیفی سرویس ها را به لایه های پایین تر منتقل کند. 

   

  1-3  اهداف تحقیق 

  در این تحقیق هدف ارائه روشی است که به کمک آن یک راهبرد مناسب در زمینه محقق سازی سرویس ها توسط ذینفعان انتخاب شود1 و در ادامه با دریافت مدل کسب و کار سازمان در قالب ماتریس CRUD به عنوان ورودی و نیز با دریافت خروجی مرحله مشخصه سازی سرویس ها –که شامل فهرست سرویس ها به همراه عملیات آن ها و تهیه کنندگان2 مربوط به هر سرویس می باشد- مؤلفه هایی که قرار است سرویس ها به آن نگاشت شوند را شناسایی کند و در ادامه نمودار کلاس مربوط به هر مؤلفه را نیز ارائه دهد. 

                                                               

  منظور از انتخاب راهبرد مناسب، انتخاب بهترین گزینه محققسازی بر اساس اجماع نظر مدیران سازمان برای انتقال ویژگیهای گیفی سرویسها

  در سطح طراحیست.

   Service Providers

   

  1-4  محدوده تحقیق 

  همان طور که عنوان شد گام محقق سازی سرویس سومین گام از مرحله مدل سازی سرویس است که با دریافت مدل سرویس به مدل طراحی سرویس ها که ورودی گام پیادهسازی است، می رسد. محدوده کارهای این گام در منابع مختلف متغیر است. تعریفی که در این تحقیق از گام محقق سازی فرض شده است بدین صورت است: "اتخاذ تصمیمات مربوط به محقق سازی سرویس های سازمان، نگاشت سرویس ها به مؤلفه ها و نگاشت مؤلفه ها به نمودار کلاس". 

  مدل سرویسی که در این گام دریافت می شود دارای سطح بالایی از طراحی می باشد (سرویس ها، روابطشان ،عملیات سرویس ها، موجودیت های سرویس ها و ...) و خروجی نیز متشکل از مؤلفه ها و نمودار کلاس مربوط به مؤلفه ها و اتخاذ تصمیماتی است که مشخص می کند چه راهبردی برای تحقق هر سرویس باید به کار رود. ذکر این نکته ضروری است که انجام این تحقیق در راستای فعالیت های گروه تحقیقاتی ١ASER بوده و در واقع گامهای شناسایی و مشخصه سازی سرویس قبلاً توسط این گروه در قالب چارچوب ٢ASOMF انجام شده و در این تحقیق با بهره گیری از پژوهش های قبلی گروه ASER به تبدیل خودکار مدل سرویس به مدل طراحی -طراحی بخش SASRM چارچوب- خواهیم پرداخت.

  Abstract 

  Service Oriented Architecture (SOA) is a new approach in software architecture. It has created a bridge between business and information technology. In this style of architecture a business model will be mapped to software services. These services interact to meet the business requirements. In all SOA methodologies and life cycles, the first phase is service modeling or service analysis. Service modeling includes three steps: service identification, service specification, and service realization. During the service identification step, the business model will be mapped on software services. During the service specification step, operations will be assigned to these software services. The Output of this step is service model, which consists of services, their operations, and messages that are delivered among them. In the final step realization decisions will be made for software services and the service model will be converted to the component model. 

  Since the realization step’s output is implementation’s input and organization strategic decisions on services are being made in this step, realization is a very important step. Since there are few work on the realization phase, which most of them are prescriptive methods, we propose a Semi Automated mothod for service realization.

   The method provides realization decision making and transition from the service model to the component model in the realization step.  Analytical Hierarchy Process (AHP) has been used for realization decision making. A novel method, Semi Automated Service Realization Method (SASRM), has been proposed to transfer the service model to the component model. This method consists of two steps. After getting the inputs, system components will be identified. Then a class diagram will be created for each component. 

  Keywords: Service Architecture, Service Modelling, Service Realization, AHP Method,

                SASRM 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا

  فهرست:

  فصل اول – کلیات تحقیق ......................................................................................................... 12 1-1 مقدمه ......................................................................................................................13

  1-2 طرح مسئله ................................................................................................................14

  1-3 اهداف تحقیق ..............................................................................................................15

  1-4 محدوده تحقیق ............................................................................................................ 16

  1-5 مراحل انجام تحقیق .......................................................................................................17

  1-6 ساختار پایان نامه ..........................................................................................................20

  فصل دوم- مفاهیم پایه و روش های مرتبط .................................................................................... 21 2-1 مقدمه ......................................................................................................................22

  2-2 تعریف سرویس ............................................................................................................22

  2-3 معماری سرویس گرا.......................................................................................................22

  2-3- 1 لایه های معماری سرویس گرا.. ......................................................................................23

  2-3- 2 معماری سرویس گرا از دیدگاه IBM ................................................................................25

  2-3- 3 چرخه حیات معماری سرویس گرا .................................................................................25

  2-4 مراحل مدل سازی سرویس ................................................................................................27

  2-5 چارچوب SOMA...........................................................................................................27

  2-6 اهمیت محقق سازی سرویس ها ...........................................................................................31

  2-7 معماری مدل رانه ...........................................................................................................32

  2-8 بررسی روش های مرتبط در مورد محقق سازی سرویس. ................................................................33

  2-8- 1 سنجه ها...............................................................................................................33

  2-8- 2  ارزیابی روش های مرتبط ...........................................................................................35

  2-8- 3  تحلیل روش های بررسی شده .....................................................................................37

  2-8- 4  بررسی سایر روشهای مرتبط ........................................................................................38

  2-9 تعاریف سازمانی مورد استفاده در روش پیشنهادی ......................................................................39

  2-5 جمع بندی مطالب فصل ...................................................................................................42

  فصل سوم: اولویت بندی گزینههای محقق سازی ........................................................................... 43

  3-1 مقدمه ......................................................................................................................44

  نه

   

  3-2  تعاریف و روش های موجود در تحلیل تصمیم ...........................................................................44

  3-3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) .....................................................................................45

  3-3- 1  فرآیند گروهی AHP ................................................................................................47

  3-4 ارائه پیشنهاد به کار گیری AHP در تصمیم گیری های سازمان .........................................................48

  3-5 جمع بندی مطالب فصل ...................................................................................................53

  فصل چهارم-ارائه روش نیمه خودکار محقق سازی سرویس ها(SASRM) .............................................. 55 4-1 مقدمه ...................................................................................................................... 56

  4-2 روش نیمه خودکار محقق سازی سرویس ها .............................................................................. 56

  4-2- 1 ماتریس CRUD ......................................................................................................58

  4-2- 2 مدل مشخصه سرویس ..............................................................................................58

  4-2- 3  گام اول: شناسایی مؤلفه های سرویس .............................................................................59

  4-2- 4  گام دوم: طراحی مؤلفه های سرویس به کمک نمودار کلاس .................................................... 63

  4-3 نتیجه گیری................................................................................................................70

  فصل پنجم: ارزیابی روش پیشنهادی ........................................................................................... 71 5-1 مقدمه ......................................................................................................................72

  5-2 مطالعه موردی اول: سیستم بانکی ........................................................................................72

  5-3 مطالعه موردی دوم: سیستم فروش شرکت به پخش ....................................................................85

  5-4 مطالعه موردی سوم: سیستم کتابخانه....................................................................................94

  5-5 نتیجه گیری.............................................................................................................. 101

  فصل ششم – خلاصه و نتیجه گیری ........................................................................................... 102 6- 1 مقدمه ....................................................................................................................... 103

  6- 2 تحلیل و مقایسه ......................................................................................................... 103

  6- 2 مقایسه نتایج بدست آمده با اهداف ..................................................................................... 106

  6- 3 محدودیتها .................................................................................................................. 107

  6- 4 کارهای آینده ............................................................................................................ 107

  6- 5 نتیجه گیری.............................................................................................................. 108

   

  منبع:

   

  ١.          گروه پژوهشی خودکارسازی مهندسی نرمافزار ،گزارش طرح پژوهشی پروژه "ارائه چارچوبی مدل رانه جهت تبدیل خودکار مدل کاری سازمانی به مدل            سرویسهای سازمانی" مجری طرح: دکتر فریدون شمس ،مدیر پروژه: پویان جمشیدی، پژوهشگران: صدیقه خوشنویس، علی نیک روش، رضا تیمورزادگان، علیرضا خشکبارفروشها ،کمک پژوهشگران: حسام خضرایی، سهیل جمشیدی

   

                    .2         B. Portier, “SOA terminology Overview, Part 3: Analysis and design,” 2007.

  https://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soa-term3/

   

  .3 A. Arsanjani, S. Ghosh, A. Allam, T. Abdollah, S. Gariapathy, and K. Holley, “SOMA: a method for developing service-oriented solutions,” IBM Syst. J.,  vol. 47, no. 3, 2008, pp. 377-396.

   

  .4          S.N. Zimmermann O, Waller G, Pestel M., “Analysis and Design Techniques for ServiceOriented Development and Integration,” IBM Deutschland , 2005, pp. 606-611.

   

  .5        j. Amsden, “Modeling SOA: Part3. Service Realization ” October 2007; http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/07/1016_amsden./

   

  .6        D.J.N. Artus, “SOA realization: Service design principles,” 2006; http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-soa-design./

   

                    .7         U. Wahli, L. Ackerman, G. Hodgkinson, and L. Olson, “Buliding SOA Solutions Using the

  Rational SDP,” IBM Redbook, 2007

   

                     8.        Zhang, L.J., Zhou, N., Chee, Y.M., Jalaldeen, A., Ponnalagu, K., Sindhgatta, R.R., Arsanjani,

  A., and Bernardini, F.: ‘SOMA-ME: A platform for the model-driven design of SOA solutions’, IBM Systems Journal, 2008, volum. 47, no. 3, pp. 397-413

   

  .9        T. Erl, Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall PTR , 2005

   

  10.      N.a.L. Bieberstein, Robert G. and Jones, Keith and Mitra, Tilak, Executing SOA: A Practical Guide for the Service-Oriented Architect, IBM Press, 2008.

   

  .11 Jamshidi, P., Khoshnevis, S., Teimourzadegan, R., Nikravesh, A., Khoshkbarforoushha, A., and Shams, F.: ‘ASSM: Toward an automated method for service specification’ Services Computing Conference IEEE Asia-Pacific, 2009, pp. 451-456

   

  .21      A.G.a.W. Kleppe, W. West, J. Warmer. MDA Explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2003.

   

  

   

  .31      A.Erradi, A. Sriram, and K. Naveen, “SOAF: An Architectural Framework for Service Definition and Realization,” IEEE Computer Society, 2006, pp 151-158.

   

  .41      Kim.Y, and Yun.H, “An Approach to Modeling Service-Oriented Development Process,”., IEEE Computer Society, 2006, pp 273-276.

   

  .51      W.D. Yu, and C.H. Ong, “A SOA Based Software Engineering Design Approach in Service Engineering,” e-Business Engineering, 2009. ICEBE '09. IEEE International Conference on, pp. 409416.

   

  .61 M.P.Papazoglou, W.J.Houvel, “Service Oriented design and development methodology,” Int. J. Web Eng. Technol.,  vol. 2, no. 4, 2006, pp. 412-442.

   

  .71      A. Dan, R. Johnson, and A. Arsanjani, “Information as a Service: Modeling and Realization,” Systems Development in SOA Environments, 2007. SDSOA '07: ICSE Workshops 2007. International Workshop on, pp. 20-26.

   

  18.      R. Sindhgatta, and K. Ponnalagu, “Locating Components Realizing Services in Existing Systems,” Services Computing, 2008. SCC '08. IEEE International Conference on, pp. 127-134.

   

  .91 S. Overhage, C. Szyperski, R. Reussner, J. Stafford, O. Zimmermann, T. Gschwind, J .Küster, F. Leymann, and N. Schuster, “Reusable Architectural Decision Models for Enterprise Application

  Development,” Software Architectures, Components, and Applications, Lecture Notes in Computer Science 4880, Springer Berlin / Heidelberg, 2007, pp. 15-32

   

  .02      L.J. Zhang and J. Zhang “Design of Service Component Layer in SOA Reference Architecture,” IEEE Computer Society, 2009, pp .474-479

   

  .12      V. De Castro, E. Marcos , and J.M Vara, “Applying CIM-to-PIM model transformations for the service-oriented development of information systems,” Inf. Softw. Technol.,  vol. 53, no. 1, pp. 87-105.

   

  .22        M. Ibrahim, and R. Ahmad “Class Diagram Extraction from Textual Requirements Using Natural Language Processing (NLP) Techniques” Computer Research and Development, 2010 Second International Conference on, pp. 200-204.

   

  .32      H. Krishnan, and P. Samuel, “Relative Extraction Methodology for class diagram generation using dependency graph,” Communication Control and Computing Technologies (ICCCCT), 2010 IEEE International Conference on, pp. 815-820.

   

  .42      I.-Y. Song, Yano, K., Trujillo, J ,.and Lujan-Mora, S., “A Taxonomic Class Modeling Methodology,” Information Modeling Methods and Methodologies, 2004, pp. 216-240. 

   

  25.      J.K. Strosnider, P. Nandi, S. Kumaran, S. Ghosh, and A. Arsanjani, “Model-driven synthesis of SOA solutions,” IBM Syst. J.,  vol. 47, no. 3, 2008, pp. 415-432.

   

  .62        X.F.Xu , Z.J. Wang, and D.C. Zhan, “A Survey of Business Component Identification Methods and Related Techniques,,” International Journal of Information Technology,  vol. 2, no. 4, 2006, pp. 513-613.

   

  .72      E. Triantaphyllou, Kovalerchuck, B., Mann, L., Knapp,  G.M., “Determining the most important criteria in maintenance decision making", Journal of Quality in Maintenance

  Engineering,” Journal of Quality in Maintenance Engineering,,  vol. 3, no. 1, 1997, pp. 16-28.

   

                   .82         T.L. Saaty, The Analytical Hierarchy Process, McGrow-Hill, 1980.

   

  29.              مهسا رضوی داودی، ارائه چارچوبی نوین جهت تحلیل ویژگی های کیفی معماری سازمانی. رساله دکتری، دانشگاه آزاد

  اسلامی، واحد علوم تحقیقات، 1389 

   

  30.              E.F.a.K. Peniwati, “Aggregating individual judgments and priorities with the Analytic hierarchy process ”European Journal of Operational Research,  vol. 108, no. 1, 1998, pp. 165-169.

   

  31.              P.J. S. Khoshnevis, A. Nikravesh, A. Khoshkbarforoushha, R.Teimourzadegan, F.Shams, “ASMEM: A Method for Automating ModelEvolution of Service-Oriented Systems,” Book ASMEM: A Method for Automating ModelEvolution of Service-Oriented Systems, Series ASMEM: A Method for Automating ModelEvolution of Service-Oriented Systems, ed., Editor ed.^eds., 2009, pp. 25-40.

   

  32.              R.S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner’s Approach, McGraw Hill, New York, 1997. 

   

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , رساله در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , مقاله در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه روشی نیمه خودکار جهت محقق سازی مدل سرویس در گام مدل سازی سرویس گرا

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول