کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه

مشخص نشده
1387
225
word
3 MB
1970
قیمت قدیم:۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه

  پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار (M.Sc.)  

  چکیده 

  معماری سازمانی مجموعه ای از فراورده ها است که عناصر زیر ساختی سازمان و روابط این عناصر با هم را معرفی میکند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدهد. این مجموعه فراوردهها، دارایی پایه اطلاعات راهبردی سازمان است و هدف اصلی آن، ارائه آگاهی نسبت به سازمان و اطلاعات آن است. 

  چارچوب معماری سازمانی ابزاری است که ساختاری منطقی برای طبقهبندی و مدیریت فراوردههای معماری سازمانی در اختیار معماران قرار میدهد. یکی از چارچوبهای مهم معماری سازمانی، چارچوب زکمن است. در این چارچوب شش جنبه مهم سازمان در قالب شش ستون و نیز شش دیدگاه کلیدی در قالب شش سطر در تعیین اطلاعات سازمان در نظر گرفته شدهاند.  

  یکی از جنبه هایی که میتواند در تعیین معماری سازمان لحاظ شود، آن است که معین کنیم سازمان چه خدماتی را ارائه میدهد. لحاظ کردن این جنبه در معماری سازمانی کاربرد معماری سرویسگرا را در سازمان امکانپذیر میکند. این معماری سبکی از معماری فناوری اطلاعات است که مفاهیم آن به دلیل هماهنگ بودن مفهوم سرویس با درکی که افراد از امور سازمان خود دارند، بسیار ملموس است.  

  برای دستیابی به فراوردههای سرویسگرا باید ابتدا جایگاه آنها را در چارچوب معین کنیم و سپس از روشی برای مدلسازی آنها بهره بگیریم. در این تحقیق روشی بر اساس معماری مدلرانه برای مدل سازی فراورده-های سرویسگرا در چارچوب معماری سازمانی سرویسگرا پیشنهاد و طی یک مطالعه موردی ارزیابی شده است.  

  مقایسهای که میان روش پیشنهادی و روشهای دیگر انجام گرفته،  نشان میدهد که این روش ضمن آنکه از جایگاه قابلقبولی در میان سایر روشها برخوردار است، دارای ویژگیهایی چون سهولت درک و کاربرد، پشتیبانی ابزار، به روز بودن و پوشش دیدگاههای مهم سازمانی است.   

   

  کلمات کلیدی: معماری سازمانی، چارچوب معماری سازمانی، معماری سرویسگرا، معماری مدلرانه، نمایه UML، چارچوب زکمن. 

  معرفی 

  این فصل به معرفی اجمالی تحقیق اختصاص دارد. در این راستا به تعریف صورت مسأله میپردازیم، اشاره-ای به سوابق و محدوده تحقیق خواهیم داشت و در انتها ساختار پایاننامه را شرح خواهیم داد.  

  1-1- مقدمه

  هر مجموعه، سازمان و ارگان برای حفظ موجودیت و پیشبرد اهداف خود در فضای رقابتی امروز، نیازمند انطباق با شرایط موجود و بنابراین ناگزیر از ایجاد تغییرات مداوم در خود است. این تغییرات باعث میشود تا سازمان یا مجموعه بطور مداوم پیچیدهتر شود. تصمیماتی که مدیریت ارشد هر سازمان در برابر شرایط اتخاذ میکند بر مسائل مختلفی اثرگذار است؛ ممکن است فرآیندهای سازمان دستخوش تغییر شوند، ممکن است بعضی از محلهای فیزیکی حائز اهمیت سازمان حذف یا بر مکانهای فعلی اضافه شود، ممکن است رویدادهای جدیدی در سازمان تعریف شود و بطور کلی میتوان گفت جنبههای مختلفی از سازمان ممکن است در منطق یا نحوه ارائه دچار تغییر شوند. 

  در این جا است که نقش فنآوری اطلاعات پررنگتر میشود؛ رشد روز افزون تغییرات در سازمانها و نیاز مبرم به بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها، ایجاب میکند که تغییرات در سازمان با تغییرات متناسب با آنها در عملکرد و ساختارهای فناوری اطلاعات و زیرساختهای سخت افزاری، نرم افزاری و اطلاعاتی سازمان، و بالعکس، تا حد ممکن هماهنگ باشد. این امر به معنای آن است که بتوانیم در انتقال تغییرات از فرآیندها، دادهها و سایر جنبه های مهم سازمان، به برنامهها، زیرساختها و بطورکلی داراییهای فناوری اطلاعات انعطاف ایجاد کنیم. بنابراین چون کلیه این تغییرات میبایست در فناوری اطلاعاتی سازمان منعکس شود، مهم است که نسبت به جنبهها و مسائل مختلف سازمان شناخت مناسبی وجود داشته باشد.

  برای این منظور معماری سازمانی معرفی شده است. 

  آنچه در نتیجه معماری سازمانی بدست میآید، شناخت جنبههای مختلف یک سازمان از دیدگاه نقشهای مهم سازمانی است. یکی از جنبههایی که میتواند در تعیین معماری سازمان لحاظ شود، آن است که تعیین کنیم سازمان چه خدماتی ارائه میدهد. لحاظ کردن این جنبه در معماری سازمانی کاربرد معماری سرویس- گرا را در سازمان امکان پذیر میکند. معماری سرویسگرا سبکی در معماری فناوری اطلاعات است که آنچه در یک محیط انجام میشود را بصورت مجموعهای از سرویسها میبیند که سرویسدهندگان، آنها راارائه میدهند و سرویسگیرندگان، از آنها استفاده میکنند. با استفاده از مفهوم سرویس میتوان معین کرد درسازمان چه خدماتی ارائه میشود. همچنین اگر کل سازمان در همه دیدگاهها به امور سازمان با نگاه سرویسگرا بنگرند، نظم منطقی مناسبی بین دیدگاههای مختلف ایجاد میشود که بویژه به دلیل هماهنگ بودن مفهوم سرویس با درکی که افراد از امور سازمان خود دارند، بسیار ملموس است. همین امر موجب میشود تا در کنار قابلیت ردیابی مناسبی که ایجاد میشود، درک مشترک مناسبی نیز میان نقشها در سطوح مختلف سازمان مانند مدیران، خبرگان دامنههای کاری، تحلیلگران، طراحان و پیادهسازان سیستمهای اطلاعاتی بوجود آید. 

  برای آن که بدانیم در معماری سازمانی دقیقاً چه فراوردههایی نیاز داریم و بر چه اساس باید پیش برویم، از چارچوب معماری سازمانی استفاده میکنیم. در واقع چارچوب معماری سازمانی قالبی است که بر اساس آن تعیین میشود که چه فراوردههایی و با چه مشخصاتی باید ایجاد شود. 

  یکی از معروفترین و پرکاربردترین چارچوبهای معماری سازمانی، چارچوب زکمن است. این چارچوب، اطلاعات سازمان را از شش جنبه فرآیندها، داده ها، زمان، مکان، افراد و انگیزه ها، و در شش دیدگاه برنامه-ریز، مالک، طراح، سازنده، پیمانکار خارجی و سازمان در حال کار بررسی میکند. 

  برای مدل سازی فراوردههای مورد نیاز معین شده در چارچوب معماری سازمانی، میبایست از روشی بهره بگیریم. در این تحقیق معماری مدلرانه[1] (MDA) برای این منظور انتخاب شده است. هدف معماری مدل-رانه، ارائه یک روش مدلسازی معماری سازمان است که تحلیلگرها، طراحان، معماران و توسعه دهندگان بتوانند آن را برای توصیف یک کار یا یک دارایی نرم افزاری به کار بگیرند. ایجاد معماری توسط ابزارهای

  نرمافزاری این امکان را برای سازمانها ایجاد میکند که بتوانند برنامههای کاربردی خاص خود را برای پیاده سازی معماری ایجاد کنند. همچنین در هنگام تغییر نیازهای سازمان، میتوان تغییرات مورد نظر را در برنامه- ها ایجاد کرد. معماری مدلرانه قدمی بلند در راستای رسیدن به یک سازمان بلادرنگ است که در آن، مدیران میتوانند تغییرات مورد نیاز خود را در معماری سازمان انجام دهند و این تغییرات متعاقباً در لایههای مختلف تحلیل، طراحی و کد لحاظ شود. 

                                                  

  بنابراین، در این پایاننامه ضمن معرفی تفصیلی چارچوب معماری سازمانی، چارچوب زکمن و سبکمعماری سرویسگرا، نحوه استفاده از سرویسگرایی و مفهوم سرویس را در چارچوب زکمن بررسیخواهیم کرد و سپس به روش بهکارگیری معماری مدلرانه برای ایجاد و تولید مدلهای آن میپردازیم. 

   1-2- تعریف مسأله 

  معماری سرویسگرا در طراحی و ساخت سیستمهای اطلاعاتی کارآمد در سازمان نقش مهمی  دارد. با توجه به این که یکی از جنبه های سازمان آن است که چه خدماتی توسط سازمان ارائه میشود، و این که با استفاده از مفهوم سرویس و سرویسگرایی، و به دلیل ملموس بودن این مفاهیم برای صاحبان حرفه، میتوان این جنبه از سازمان را پوشش داد، مایلیم فراوردههای سرویسگرا را در معماری سازمان لحاظ کنیم. گفتیم برای آن که بدانیم دقیقاً به چه فراوردههایی نیاز داریم، از مفهوم چارچوب معماری سازمانی استفاده میکنیم.

  به همین دلیل باید جایگاه فراوردههای سرویسگرا را در چارچوب معماری سازمانی معین کنیم. همانطور که اشاره شد چارچوبی که برای بررسی انتخاب کردیم چارچوب زکمن است که یک استاندارد غیر رسمی در معماری سازمانی محسوب میشود. با بررسی نحوه دستیابی به مدلهای سرویسگرا در چارچوب، به چارچوبی برای معماری سازمانی سرویسگرا دست مییابیم. این بررسی شامل این مسأله است که کدام سلولها در این چارچوب میتوانند این مدلها را در خود جای دهند؛ اصولاً چه رویکردهایی برای گنجانیدن مدلهای معماری سرویسگرا در چارچوبی مانند زکمن وجود دارد و قابلیت کاربرد و عملی بودن هر یک از آنها درچه حدی است. 

  یکی از چالشهایی که پیش روی این چارچوب قرار میگیرد، چالش مدلسازی آن است. برای مدلسازی فراوردههای هر سلول در چارچوب اولیه زکمن، روشهای مختلفی ارائه شده است، که از جمله آنها میتوان به استفاده از زبان مدلسازی UML و نیز معماری مدلرانه اشاره کرد. معماری مدلرانه و UML هر دو از استانداردهای ارائه شده توسط گروه مدیریت شیء[2] (OMG) هستند و در حال حاضر UML یکی از استانداردهای متعدد مرتبط با MDA و در حقیقت زیرمجموعه آن است. حال سؤال این است که آیا میتوان با استفاده از معماری مدلرانه مدلهای سرویسگرای مورد نظر را بدست آورد؟ اگر پاسخ مثبت است این کار چگونه ممکن است؟ آیا استانداردهای فعلی معماری مدلرانه برای این منظور کافی هستند؟ آیا فرآیندمعماری مدلرانه و دیدگاههای آن با چارچوب مورد نظر انطباق لازم را دارند؟ و نحوه انطباق دیدگاههایمعماری مدلرانه با دیدگاههای چارچوب چگونه است؟   

  در حقیقت بطور خلاصه، سوال اصلی تحقیق این است که چگونه میتوان با استفاده از MDA، استانداردها، زیرمجموعهها و روشهای آن، به روشی مدلرانه برای دستیابی به معماری سازمانی سرویسگرا دست یافت؟ این سوالی است که در این پایاننامه به آن پاسخ خواهیم گفت.  

  1-3- سابقه تحقیق 

  از آنجا که موضوع این تحقیق، ترکیبی از مباحث مربوط به معماری سازمانی، معماری سرویسگرا و معماری مدلرانه است، تحقیق مشابهی که به این سه عنصر بطور همزمان پرداخته باشد توسط نویسنده شناسایی نشده است؛ ولی کتابها و مقالات بسیاری در خصوص هر یک از این مباحث بصورت جداگانه موجود است. استفاده از معماری مدلرانه برای مدلسازی معماری سازمانی توسط افرادی ازجمله فرانکل[9]، هارمون[10] و استادزاده[1] بررسی شده است. معماری سازمانی سرویسگرا در تحقیقات افرادی مانند اِستین و همکارانش[11]، مهجوریان[2] و جانبخش[3] به چشم میخورد. همینطور استفاده از معماری مدلرانه برای مدلسازی معماری سرویسگرا در تحقیقات پیچینلی[12]، ترکمن رحمانی[13] و همکارانشان مورد اشاره قرار گرفته است.  

  نوآوری این تحقیق مربوط به ترکیب هر سه مفهوم معماری سازمانی، معماری سرویسگرا و نیز معماری مدلرانه است که به ارائه روشی برای تهیه مدلهای سازمانی در معماری سازمانی سرویسگرا با استفاده از معماری مدلرانه انجامیده است.  

  1-4- محدوده تحقیق 

  تا کنون از معماری مدلرانه برای ساختن مدلهای معماری سازمانی با نگاه سرویسگرا به سازمان استفاده نشده است. بر این اساس خروجیهای این تحقیق عبارتند از: 

  بررسی سرویسگرایی در چارچوب زکمن 

  معرفی چارچوب گسترش یافته زکمن بعنوان چارچوب معماری سازمانی سرویسگرا 

  بررسی انطباق دیدگاههای معماری مدلرانه و دیدگاههای چارچوب معماری سازمانی سرویسگرا 

  معرفی یک نمایه UML 2.0 جهت مدلسازی مدلهای وابسته به سکو  

  ارائه یک نمایه UML 2.0 بعنوان زبان مدلسازی مدلهای مستقل از سکو 

  ارائه یک نمایه UML 2.0 بعنوان زبان مدلسازی مدلهای مستقل از محاسبه 

  ارائه قواعد تبدیل مدلهای مستقل از محاسبه به مدلهای مستقل از سکو 

  ارائه قواعد تبدیل  مدلهای مستقل از سکو به مدلهای وابسته به سکو

  معرفی تبدیل مدلهای وابسته به سکو به کد

  محدوده این تحقیق شامل ارائه یک متدولوژی تدوین معماری سازمانی یا فرآیند توسعه نرمافزار نیست. همچنین به علت گستردگی حوزه مسأله از پرداختن به برخی از جزئیات معماری سرویسگرا مانند گذرگاه سرویس که به طراحی میانافزار برمیگردد، front-end برنامه که با طراحی واسطهای کاربری مرتبط است و نیز مخزن سرویس (که همگی در فصل دوم معرفی خواهند شد) صرفنظر کردهایم. بررسی هر یک از موارد فوق مستلزم تعریف تحقیقات و پروژههای جدید دیگر است. 

  1-5- ساختار پایاننامه 

  این پایان نامه شامل شش فصل است: 

  فصل اول در ارتباط با تعریف صورت مسأله و تعیین حوزه و ساختار تحقیق بود. 

  فصل دوم به ادبیات موضوع تحقیق اختصاص دارد و مفاهیم معماری سازمانی و چارچوب آن، معماری سرویسگرا و معماری مدلرانه به تفصیل بررسی میشوند تا اطلاعات لازم برای پرداختن به جزئیات روش پیشنهادی این تحقیق فراهم شود. در این فصل چارچوب معماری سازمانی زکمن نیز شرح داده خواهد شد. 

  فصل سوم به بیان معماری سازمانی سرویسگرا میپردازد و روش دستیابی به آن بر اساس چارچوب زکمن مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. بر اساس تحلیل رویکردهای مختلف، گسترشی از چارچوب زکمن را معرفی خواهیم کرد و جزئیات آن را مفصلاً بیان میکنیم. 

  فصل چهارم که فصل اصلی این پایاننامه نیز هست، روشی مبتنی بر معماری مدلرانه را برای مدل- سازی فراوردههای چارچوب گسترش یافته برای معماری سازمانی سرویسگرا معرفی خواهد کرد. 

  فصل پنجم به ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه موردی اختصاص دارد. در این فصل به مدل سازی فراوردههای سرویسگرا با استفاده از روش پیشنهادی برای یک سازمان معمول میپردازیم.  

  فصل ششم در ارتباط با جمعبندی و ارائه نتایج تحقیق و مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها است. در انتهای این فصل فرصتهای مطالعات و تحقیقات بعدی معرفی میشوند.  

   

   

   

  فصل دوم 

   

  آشنایی با ادبیات تحقیق 

  آشنایی با ادبیات تحقیق 

  این فصل به معرفی ادبیات تحقیق اختصاص دارد. این بحث شامل مفاهیم معماری سازمانی، معماری سرویسگرا و معماری مدلرانه است. در بحث معماری سازمانی به مفاهیم مهم این معماری از جمله چارچوب میپردازیم، نقش آن را در معماری سازمانی شرح میدهیم و چارچوب زکمن را معرفی مینماییم.

  در بحث معماری سرویسگرا، مفاهیم مهم آن را مورد بررسی قرارداده و اجزاء و اصول اصلی آن را معرفی میکنیم. در بحث معماری مدلرانه نیز پس از معرفی مفاهیم مهم آن، به نقش زبان در مدلسازی و معماری مدلرانه میپردازیم و روشهای ایجاد زبانهای مربوط به حوزه های خاص را در این معماری بررسی و مقایسه مینماییم.  

  پرداختن به این مفاهیم، اگرچه ممکن است برای خوانندگان شناخته شده باشند، قطعاً به درک درست خوانندگان از ایده های ارائه شده در این پایان نامه کمک خواهد نمود. 

  معماری سازمانی 

  در این بخش مروری بر مفاهیم معماری سازمانی خواهیم داشت. به این منظور ابتدا مفهوم معماری و سازمان را معرفی میکنیم. سپس به تعریف و بیان ضرورت معماری سازمانی خواهیم پرداخت، نگاه کوتاهی به مبحث چارچوب معماری سازمانی و نقش آن در معماری سازمان خواهیم داشت و در پایان چارچوب زکمن را معرفی میکنیم. 

   

  Abstract

  Enterprise Architecture is a collection of artifacts, which represent the enterprise infrastructure elements and their relationships. It represents an enterprise from its different aspects and viewpoints. These artifacts comprise the basic and strategic information assessment of the enterprise and aim at acquiring knowledge about the enterprise and its information.

  Enterprise architecture framework is a tool, which provides the architects with a logical structure for classifying and organizing enterprise architecture artifacts. One of the most important enterprise architecture frameworks is the Zachman framework that comprises of a matrix of six columns (abstractions) and six rows (viewpoints) for classifying enterprise information. 

  One aspect that must be included in the enterprise architecture is the services the enterprise provides. Including this abstraction will enable us to use Service-Oriented Architecture (SOA) in the enterprise. SOA is a software architectural style, which its concepts are very well understandable because of closeness to the concepts of the business itself. For a precise clarification of the enterprise service-oriented artifacts, we must first study how to include them in the framework. Then we must provide a method for modeling them. In this thesis, we propose a method for modeling service-oriented artifacts in a service-oriented enterprise architecture framework applying OMG's Model Driven Architecture (MDA); and evaluate it by a case study.

  Results of the comparison between the proposed method and similar methods are promising. The proposed method has characteristics like ease of use and understanding, tool support, being up-to-date and covering all important eneterprise viewpoints. 

   

  Keywords: 

  Enterprise Architecture, Enterprise Architecture Framework, Service Oriented Architecture (SOA), Model Driven Architecture (MDA), UML profiles, Zachman framework

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه

  فهرست:

  چکیده.........................................................................................................................................................................................1  1- معرفی ...................................................................................................................................................................................3 

  1-1- مقدمه................................................................................................................................................................................3 

  1-2- تعریف مسأله....................................................................................................................................................................5 

  1-3- سابقه تحقیق.....................................................................................................................................................................6 

  1-4- محدوده تحقیق.................................................................................................................................................................6 

  1-5- ساختار پایاننامه ...............................................................................................................................................................7 

  آشنایی با ادبیات تحقیق ......................................................................................................................................................10 معمار ی سازمانی ...........................................................................................................................................................10 

  تعریف معماری..........................................................................................................................................................10 

  سازمان .......................................................................................................................................................................11 

  معمار ی سازمانی........................................................................................................................................................12 

  ضرورت معمار ی سازمانی.........................................................................................................................................13 

  چارچوب معمار ی سازمانی .......................................................................................................................................13 

  نقش چارچوب در معماری سازمانی .........................................................................................................................14 

  چارچوب زکمن ........................................................................................................................................................16 

  معمار ی سرویسگرا......................................................................................................................................................20 

  سرویس چیست؟.......................................................................................................................................................21 

  انواع سرویس.............................................................................................................................................................23 

  معمار ی سرویسگرا چیست؟ ....................................................................................................................................25 

  اجزاء معماری سرویسگرا.........................................................................................................................................28 

  مفاهیم مهم سرویسگرایی .........................................................................................................................................31 

  چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند. ..........................................................................................................31 

  چگونه سرویسها از وجود یکدیگر مطلع میشوند................................................................................................32 

  چگونه سرویسها با هم ارتباط برقرار میکنند........................................................................................................33 

  چگونه سرویسها طراحی میشوند. .......................................................................................................................33 

  توصیفات سرویسها ...............................................................................................................................................33 

  فراداده ها و قرارداد سرویس.................................................................................................................................34 

  تبلیغ توصیف و کشف سرویس............................................................................................................................35 

  محل ثبت ..............................................................................................................................................................36 

  ه

  همنواسازی و همخوانی ........................................................................................................................................36

  اصول و مشخصه های معماری سرویسگرا ..............................................................................................................37

  سرویسها دارای واسط (قرارداد) و خط مشیهای خوش تعریفاند.....................................................................37

  سرویسها معمولاً یک دامنه یا وظیفه کاری را نمایش میدهند..............................................................................38

  سرویسها دارای طراحی پیمانهای هستند...............................................................................................................38

  سرویسها دارای اتصال سستاند...........................................................................................................................39

  سرویسها قابل کشفاند. .......................................................................................................................................39  

  محل سرویسها برای سرویس گیرندگان ناپیدا است. ............................................................................................40 

  سرویسها مستقل از روش انتقال هستند.................................................................................................................40 

  سرویسها مستقل از سکو هستند............................................................................................................................40 

  سرویسها قابل استفاده مجدد هستند......................................................................................................................41 

  سرویسها منطق دامنه خود را تجرید میکنند.......................................................................................................41 

  سرویسها قابل ترکیباند.....................................................................................................................................41 

  سرویسها دارای استقلال داخلیاند......................................................................................................................42 

  سرویسها بیحالتند..............................................................................................................................................42 

  مزایا ی معمار ی سرویسگرا.......................................................................................................................................43 

  سرویسها ی وب .........................................................................................................................................................45 

  پروتکلها و استانداردها ی سرویسها ی وب.................................................................................................................46 

  زبان XSD.............................................................................................................................................................46 

  پروتکلSOAP ......................................................................................................................................................47 

    48...........................................................................................................................................................WSDL زبان-3-9-2-2

    49...................................................................................................................................................................UDDI

    49...........................................................................................................................................................BPEL زبان

  معمار ی مدلرانه ...........................................................................................................................................................50 

  تاریخچه معمار ی مدلرانه .........................................................................................................................................50 

  معرف ی معمار ی مدلرانه.............................................................................................................................................51 

  مفاهیم بنیادین............................................................................................................................................................52 

  سیستم ...................................................................................................................................................................52 

  مدل.......................................................................................................................................................................53 

  مدلرانه .................................................................................................................................................................53 

  معماری .................................................................................................................................................................53 

  دیدگاه ...................................................................................................................................................................53

  دید ........................................................................................................................................................................54

  و

  سکو ......................................................................................................................................................................54

  برنامه کاربردی ......................................................................................................................................................54

  مدل مستقل از محاسبه ..........................................................................................................................................54

  مدل مستقل از سکو ............................................................................................................................................54

  مدل خاص سکو.................................................................................................................................................55

  مدل سکو............................................................................................................................................................55

  تبدیل ..................................................................................................................................................................55 

  پیاده سازی..........................................................................................................................................................55 

  نحوه بهکارگیری معمار ی مدلرانه .............................................................................................................................55 

  تهیه مدلهای مستقل از محاسبه..............................................................................................................................56 

  تهیه مدلهای مستقل از سکو ..................................................................................................................................56 

  مدلها ی سکو .........................................................................................................................................................56 

  نگاشت..................................................................................................................................................................56 

  نشانه گذاری یک مدل ..........................................................................................................................................60 

  تبدیل.....................................................................................................................................................................61 

  سابقه تبدیل...........................................................................................................................................................61 

  2-3-4-8-تهی ه مدلهای خاص سکو ........................................................................................................................................61 

  2-3-5-برخی از استانداردها و فرامدلها ی معمار ی مدلرانه....................................................................................................62 

  ابزار فراشیء (MOF)............................................................................................................................................62 

  زبان مدلسازی یکپارچه (UML).........................................................................................................................62 

  3-تبادل فراداده XMI) XML)...................................................................................................................................63 

  زبان محدودیت شیء (OCL)...............................................................................................................................63 

  نمایههای UML....................................................................................................................................................63 

  مروری بر نقش زبان در مدلسازی............................................................................................................................64 

  ضرورت تعریف زبان برا ی مدل ...........................................................................................................................65 

  نحوه تعریف زبانها ................................................................................................................................................66 

  فراسطحها در OMG .............................................................................................................................................68 

  کاربرد فرامدل در MDA.......................................................................................................................................71 

  ساختن زبان با استفاده از MOF............................................................................................................................73 

  ساختن زبان با استفاده از نمایههای UML............................................................................................................74 

  مقایسه روش MOF و نمایههای UML................................................................................................................75 

  خلاصه فصل ..................................................................................................................................................................76

  دستیابی به معمار ی سازمان ی سرویسگرا............................................................................................................................78

  ز

  استفاده از سرویسگرایی در معماری سازمانی ...............................................................................................................78

  معمار ی سازمان ی سرویسگرا (SOEA).........................................................................................................................81

  بررس ی رویکردها ی دستیابی به SOEA در چارچوب زکمن .........................................................................................82

  سرویسگرایی در ستون فرآیندها...............................................................................................................................83

  سرویسگرایی در کلیه سلولهای چارچوب ...............................................................................................................83

  سرویسگرایی در »سطر سرویس«.............................................................................................................................84

  سرویسگرایی در »ستون سرویس«.............................................................................................................................85 

  چارچوب معمار ی سازمان ی سرویسگرا (SOEAF)......................................................................................................86 

  سطر اول (دیدگاه متن)..............................................................................................................................................88 

  سطر دوم (دیدگاه مفهومی) .......................................................................................................................................88 

  سطر سوم (دیدگاه منطقی).........................................................................................................................................88 

  سطر چهارم (دیدگاه فیزیکی)....................................................................................................................................89 

  سطر پنجم (دیدگاه خارج از متن).............................................................................................................................90 

  سطر ششم (سازمان در حال کار)..............................................................................................................................90 

  چارچوب SOEAF و قواعد هفتگانه زکمن...................................................................................................................90 

  قاعده اول: ستونها دارای ترتیب نیستند......................................................................................................................90 

  3-5-2-قاعده دوم: هر ستون یک مدل پایهای ساده دارد.........................................................................................................91 

  3-5-3-قاعده سوم: مدل پایه هر ستون یکتا است...................................................................................................................91 

  3-5-4-قاعده چهارم: هر سطر نمایانگر یک دیدگاه مجزا است..............................................................................................92 

  3-5-5-قاعده پنجم: هر سلول یکتا است. ...............................................................................................................................92 

  3-5-6-قاعده ششم: ترکیب یا اجتماع همه مدلهای سلولی در یک سطر منجر به مدل کاملی از دیدگاه همان سطر میشود..92 

  7-قاعده هفتم: منطق چارچوب بازگشتی است...............................................................................................................93 

  خلاصه فصل ..................................................................................................................................................................93 

  دستیابی به معمار ی سازمان ی سرویسگرا با استفاده از MDA.............................................................................................96 

  انگیزه استفاده از MDA در معمار ی سازمانی.................................................................................................................96 

  انطباق دیدگاههای چارچوب SOEAF با دیدگاههای MDA ........................................................................................97 

  انطباق سلولهای چارچوب SOEAF با استانداردهای MDA.......................................................................................100 

  مدلسازی سلولهای چارچوب زکمن با استانداردهای MDA.................................................................................100 

  روش استفاده از MDA در مدلسازی ستون سرویس .............................................................................................101 

  فراوردههای مورد نیاز در ستون سرویس ............................................................................................................102 

  نمایه UML 2.0 برای مدل PSM ستون سرویس................................................................................................104 

  نمایه UML 2.0 برای مدل PIM ستون سرویس ................................................................................................112

  نمایه UML 2.0 برای مدل CIM ستون سرویس ................................................................................................115

  ح

  120..........................................................................................................SOA-PIM به SOA-CIM قواعد نگاشت

  121..........................................................................................................SOA-PSM به SOA-PIM قواعد نگاشت

  قواعد نگاشت SOA-PSM به کد .......................................................................................................................122

  4-خلاصه فصل .................................................................................................................................................................123

  ارزیابی روش پیشنهادی....................................................................................................................................................126

  شاخصها .......................................................................................................................................................................126

  ابزار مورد استفاده.........................................................................................................................................................127 

  سازمان انتخابی و محدوده آن.......................................................................................................................................129 

  فراوردههای سطر دوم ستون سرویس ..........................................................................................................................131 

  فراوردههای سطر سوم ستون سرویس .........................................................................................................................139 

  فراوردههای سطر چهارم ستون سرویس ......................................................................................................................146 

  فراوردههای سطر پنجم ستون سرویس ........................................................................................................................151 

  خلاصه فصل ................................................................................................................................................................153 

  جمع بندی و نتیجه گیری .................................................................................................................................................155 

  مروری بر پایان نامه......................................................................................................................................................155 

  نحوه دستیابی به شاخصها ............................................................................................................................................156 

  کاربرد عملی و ویژگیها ی راهحل .................................................................................................................................158 

  مقایسه روش ارائه شده با سایر روشها.........................................................................................................................158 

  محدودیتها ....................................................................................................................................................................161 

  فرصتها ی آتی ...............................................................................................................................................................161  الف-کد تولید شده .................................................................................................................................................................164  الف-1- کد XSD تولید شده برا ی پیامها ...............................................................................................................................164  الف-2- کدهای WSDL تولید شده برای سرویسدهندگان....................................................................................................168  الف-2-1-  فایل AccountingSystem.wsdl........................................................................................................................168 

    169............................................................................................................... DBConnectingManager.wsdl الف-2-2-  فایل

    170.........................................................................................................................................Invoicing.wsdl الف-2-3-  فایل

    171.............................................................................................................................OrderPlacement.wsdl الف-2-4-  فایل

    173..............................................................................................................................OrderProcessor.wsdl الف-2-5-  فایل

    174.............................................................................................................................ServiceManager.wsdl الف-2-6-  فایل

  الف-2-7-  فایل WarehouseMgmtSystem.wsdl..............................................................................................................176  الف-3- کدهای WSDL تولید شده برا ی مشخصههای سرویسها .........................................................................................177  الف-3-1-  فایل Financial.wsdl.........................................................................................................................................177

  179................................................................................................................................................Sales.wsdl الف-3-2-  فایل

  ط

  182............................................................................................................................................ System.wsdl الف -3-3-  فایل185......................................................................................................................................Warehouse.wsdl الف -3-4-  فایل187.................................................................................................................................................................................... مراجع

   

  منبع:

  استادزاده، سید شروین،1385. »یک روش مبتنی بر معماری مدل رانه برای مدل سازی یکپارچهسلولهای چارچوب زکمن«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر. 

  مهجوریان، امیر رضا، 1386. »تدوین متدولوژی برنامهریزی معماری سازمانی سرویسگرا در جهتپوشش کامل به چارچوب زکمن«، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برقو کامپیوتر. 

  جانبخش، سمیه،1386. »ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویسگرا مبتنی بر چارچوب زکمن«، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی مهندسی، گروهمهندسی کامپیوتر. 

  فتح اللهی، علی،1383. »بررسیUML از نظر قابلیت پوشش به چارچوب زکمن«، پایان نامه کارشناسیارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر. 

  زرگر نتاج، سید مهدی،1385. »بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی«، پایاننامهکارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، گروه مهندسی کامپیوتر. 

  استادزاده، سید شروین،1384. »جایگاهMDA در معماری سیستمهای سازمانی«، گزارش سمینارکارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسیکامپیوتر. 

  [7]خوشنویس، صدیقه،1386. »بررسی معماری سازمانی سرویسگرا«، گزارش سمینار کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی کامپیوتر. 

  خوشنویس، صدیقه،1386. »روشی برای دستیابی به معماری سازمانی سرویسگرا بر اساس چارچوبزکمن«، سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران. 

  Frankel, D. S., 2003. “The Zachman framework and the OMG's model driven

  architecture”, Business Process Trends.

  Harmon, Paul, 2004. Enterprise Architectures, Business Process Trends, Vol 2, No. 1. 

  Steen, Maarten W.A., et al., 2005. “Service-Oriented Enterprise Architecture”, In Stojanovic, Zoran and Dahanayake, Ajantha, (Eds.), “Service-Oriented Software System Engineering, Challenges and Practices”, Idea Group Publishing, Pp.132-154.  

  Piccinelli, Giacomo, Skene, James, 2005. “Service-Oriented Computing and the ModelDriven Architecture”, In Stojanovic, Zoran and Dahanayake, Ajantha, (Eds.), “ServiceOriented Software System Engineering, Challenges and Practices”, Idea Group Publishing, Pp.109-131.

  Torkaman Rahmani, Adel, et al., 2006. “An MDA-Based Modeling and Design of Service Oriented Architecture”, ICCS2006, Springer-Verlag, pp 578-585.

  Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards board, 1990. “IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology”, IEEE-Std-610.12-1990.

  Zachman, J.A., 2003. “The Zachman Framework: A Primer for Enterprise Engineering and Manufacturing”, Zachman International.

  Chief Information Officers Council, 2000. “Treasury Enterprise Architecure Framework”, Version 1, Department of Treasury.

  Rood, Melody A., 1994. "Enterprise Architecture: Definition, Content and Utility", Proceedings of 3rd workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises.

  The Open Group, http://www.opengroup.org

  The Global Enterprise Architecture Organization, http://www.geao.org

  U.S. Chief Information Officer Council, 2001. “A practical guide to federal enterprise architecture”, version 1.0.

  Zachman J.A., 1999. “Enterprise Architecture Artifacts vs. Application Development Artifacts”, Zifa.

  Zachman, John A., 1987. “A framework for Information systems architecture”, IBM Systems Journal Vol.26, No.3, pp. 276-292.

  Zachman, John A., 1999. “A framework for Information systems architecture”, IBM Systems Journal Vol.38, No2-3.

  U.S. Chief Information Officer Council, 1999. “Federal Enterprise Architecture Framework”, version 1.1.

  Spewak, Steven H., 1993. “Enterprise Architecture Planning: Developing a Blueprint for Data, Applications and Technology”, John Wiley & Sons Ltd.

  Armour, F. J., Kaisler, S. H., and Liu S. Y., 1999. “Building an Enterprise Architecture Step by Step”, IT Pro, pp.31-39.

  Booster M., Liu, S., and Thomas, R., 2000. “Getting the most from your enterprise architecture”, IT Pro, pp. 43-50.

  Sowa, J. F. and J. A. Zachman, 1992. “Extending and formalizing the framework for information systems architecture”, IBM Systems journal Vol.31, No.3, pp.590-616.

  Erl, Thomas, 2007. “SOA, Principles of Service Design”, Prentice Hall.

  Krafzig, Dirk, Banke, Karl and Slama, Dirk, 2004. “Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices”, Prentice Hall.

  Hyper Dictionary available at http://www.hyperdictionary.com/

  Newcomer, Eric and Lomow Greg, 2005.  “Understanding SOA with Web Services”,  Addison-Wesley.

  Jusottis, Nicolai M., 2007. “SOA in practice, the Art of Distributed System Design”, O'reilly.

  Barry, Douglas K., 2003. “Web Services and Service-Oriented Architecture: The Savvy Manager's Guide”, Morgan Kaufmann Publishers.

  Bieberstein, N., et al. 2005. “Service-Oriented Architecture Compass: Business Value, Planning, and Enterprise Roadmap”, IBM Press. 

  Wilkes, Steve, and Harby, John, 2004. “SOA blueprint concepts: A move to drive industry standardization of SOA concepts and terminology”, Middleware research.

  Erl, Thomas, 2005. “A look ahead to the service oriented world”, Weblogic journal.

  McGovern, James et al., 2003. “A practical Guide to Enterprise Architecture”, Prentice Hall.

  OASIS, 2006. “Reference Model for Service Oriented Architecture”, Committee Draft

  1.0, http://www.oasis-open.org/

  http://soa.omg.org

  http://www.ibm.com/webservices/

  Erl, Thomas, 2005. “Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design”, Prentice Hall. 

  [43]Hagel, John, 2002. “Loosely Coupled: A Term Worth Understanding”, John Hagel and Associates.

  Knipple, Rasmus, 2005. “Service Oriented Enterprise Architecture”, MSc. Thesis, IT- University of Copenhagen.

  Erl, Thomas, 2004. “Service Oriented Architecture: A Field Guide to Integrating XML and Web Services”, Prentice Hall.

  Web Sevices Glossary at http://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-gloss-20040211

  Object Management Group, 2004. “Common Object Request Broker Architecture (CORBA): Core Specification”, OMG Document formal/04-03-12.

  [48]Frankel, D. S., 2003. “Model Driven Architecture: Applying MDA to Enterprise Computing”, OMG Press, John Wiley ans Sons.

  Object Management Group, 2003. “Meta Object Facility (MOF) 2.0 Core Specification”, Version 2.0, OMG Document ptc/03-10-04.

  Object Management Group, 2004. “MOF 2.0 IDL Specification”, Version 2.1, OMG Document ptc/04-07-01.

  Object            Management   Group,             2005.   “Unified          Modeling         Language            (UML):

  Superstructure”, Version 2.0, OMG Document formal/05-07-04.

  Selic, Bran, 2003. “An Overview of UML 2.0 and MDA”, IBM Software Group.

  Object Management Group, 2005. “MOF 2.0/XMI Mapping Specification”, Version 2.1, OMG Document formal/05-09-01.

  Object Management Group, 2006. “Object Constraint Language (OCL) Specification”, Version 2.0, OMG Document formal/06-05-01.

  Lecture Notes in Computer Science, 2002. “Object Modeling with the OCL, The Rationale behind the Object Constraint Language” Vol. 2263, Springer-Verlag.

  Kleppe, A., Warmer, J., and Bast, W., 2003. “MDA explained: The Model Driven Architecture: Practice and Promise”, Addison Wesley.

  Mellor, S. J., Scott, K., Uhl, A. and Weise, D., 2004. “MDA distilled: Principles of Model Driven Architecture”, Addison Wesley. 

  Osvalds, G., 2004. "Use of UML 2.0 Diagrams for Systems Architecture Modeling", Borland Conference.

  IBM, 2003. “Development of Zachman Framework using IBM Rational Unified Process”, IBM Software Group.

  Booch, G., et al., 2004. “An MDA Manifesto”, MDA Journal.

  D'Souza, D., 2002. “Model Driven Architecture and Integration”, Kinetium. 

  Johnston, Simon, 2005. “UML 2.0 Profile for Software Services”, IBM.

  IBM Information Center at http://publib.boulder.ibm.com

  Eclipse at http://www.eclipse.org

  [65]Rational Software Architect Overview available at  http://www.ibm.com/software/awdtools/architect/swarchitect/

  [66]Behpakhsh company official site at http://www.behpakhsh.net

  [67]System Architect Manuals, 2004. “Building Enterprise Architecture: The Popkin process”, Popkin Company.

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , رساله در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , مقاله در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل رانه

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول