کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار

مشخص نشده
1390
304
word
4 MB
1968
قیمت قدیم:۳۰,۴۰۰ تومان
قیمت: ۳۰,۴۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش مهندسی نرم افزار 

  چکیده

  معماری سرویس گرا که به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می شود، یک راهحل موثر برای مواجه شدن با تغییرات سریع در محیط های کسب و کار سازمانها است . از جمله متدولوژی های متداولی که برای توسعه سیستم های نرم- افزاری بر اساس معماری سرویس گرا وجود دارد می توان به SOMA و Erl اشاره کرد. اولین گام در متدولوژی

  SOMA مدلسازی سرویس نام دارد که معادل دو گام ابتدایی متدولوژی Erl یعنی گامهای تحلیل و طراحی است .

  گام مدلسازی شامل سه فعالیت عمده با نامهای شناسایی سرویس ، مشخصه سازی سرویس و تحقیق به سرویس است که در این تحقیق به فعالیت اول یعنی شناسایی سرویس های نامزد پرداخته می شود. شناسایی سرویس ها یکی از فعالیت های کلیدی در گام مدلسازی سرویس ها است . عدم شناسایی سرویس هایی با کیفیت مناسب در مرحله شناسایی سرویس ، با توجه به وابسته بودن سایر مراحل به این فعالیت ، فیک یت  یستم نهایی را به شدت کاهش خواهد داد. بنابراین شناسایی سرویس ها با سطح مناسبی از تجرید یکی از عوامل موفقیت توسعه سیستم های سرویس گرا در یک سازمان است . اغلب روش های موجود برای شناسایی سرویس ها به صورت تجویزی و بر اساس تجربه معمار هستند.

  بنابراین سرویس های شناسایی شده ویژگی های  فیک ی تعیین شده توسط متریک های فنی را ندارند و ممکن است طراحی ریغ  بهینه ای را به وجود آورند که نتیجه آن کارایی ضعیف ، کاهش مقیاس پذیری و وابستگی زیاد ن یب سرویس ها است .

  در این تحقیق روشی خودکار برای شناسایی سرویس های سطح کسب وکار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس تجزیه بالا به پایین فرایندها ارائه می شود. این روش ابتدا مجموعه ای از اهداف و فرایندهای کسب و کار سازمان را به عنوان ورودی گرفته ، و سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه مجموعه ای از جواب های ریغ چیره (جواب های غیرچیره یا پارتو جوابهایی هستند که حداقل نسبت به یک ویژگی از بقیه جوابها بهتر هستند) را تولید ی م کند. در نهایت منطق فازی برای انتخاب مناسبترین جواب از بین جوابهای غیرچیره نسبت به اهداف کسب و کار سازمان اعمال می شود. همچنین از چندین مطالعه موردی برای نشان دادن اینکه روش ارائه شده در این پایاننامه می تواند سرویس های مناسب (متناسب با اهداف و کسب وکار ) را با استفاده از افراز فرایندهای سازمان شناسایی کند استفاده شده است . در نهایت روش ارائه شده از جنبه های مختلفی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی قرار گرفته است .

  کلمات کلیدی : شناسایی سرویس ، خودکار سازی مهندسی نرم افزار، الگوریتم ژنتیک، متریک های طراحی ، منطق فازی

   فصل اول - کلیات تحقیق

   

  ١-١ مقدمه

  امروزه معماری سرویس گرا١ یک سبک معماری مدرن، برای ساخت راهحل های سازمانی مبتنی بر سرویس است بطوریکه این سرویس ها به عنوان یک مولفه مستقل و همراستا با کسب و کار٢ برای انجام فرایندهای کسب و کار استفاده می شوند[١].

  موضوع اصلی این تحقیق در برگیرنده مراحل اولیه چرخه حیات معماری سرویس گرا یعنی مدلسازی سرویس است . مدلسازی سرویس شامل سه گام شناسایی سرویس ٣، مشخصه سازیسرویس ٤ و محقق سازی سرویس  می

  5 باشد[٢]. شناسایی سرویس به عنوان اولین گام در مدلسازی، یکی از بحرانی ترین گامها در موفقیت پروژهها با استفاده از معماری سرویس گرا است زیرا در این گام نیازمندیهای کسب و کار شناخته و پوشش داده می شو ند[٢]. هدف این فاز تولید مجموعه ای از سرویس های نامزد برای پروژه های سرویس گرا و مشخص کردن عملیات آن است [٣].

  با توجه به اهمیت زیاد گام شناسایی سرویس ها و وابسته بودن مراحل بعدی چرخه حیات سرویس گرا به این گام، بکارگیری روشی خودکار که خروجی آن بتواند برای ساخت کاربردهای سازمانی مورد استفاده قرار گیرد، موضوع مهمی است که این پایان نامه دنبال می کند.

  ١-٢   طرح مساله

  اگرچه تحقیقات و کارهای عملی زیادی بر روی محاسبات سرویس ، فناوریها، محصولات و استانداردهای مربوطه انجام شده است ، اما مهارتهای عملی و تئوریک محدودی روی مدلسازی سرویس گرا گزارش شده است [١]. حتی این کارهای محدود از کاستی های متعددی رنج می برند[٤]. همچنین روش های  یشنهاد شده بطور عملی قابل اجرا نبوده و در مقیاس سازمان قابل بکارگیری نیستند. افزون بر آن سرویس های شناسایی شده ویژگی های  ی فیک    مشخص شده توسط متریک های فنی را ارضاء نمی کنند. مهمتر اینکه ، این روش ها مجموعه ای از راهنمایی های تجویزی فراهم می کنند بطوریکه اثر بخشی آنها کاملا به تجربه معمار وابسته است . از طرف دیگر برای شناسایی سرویس های درست ، اهداف کسب و کار  سازمانها باید تحلیل شوند زیرا رسالت اصلی برای پیدایش معماری سرویس گرا برآورده کردن اهداف کسب و کار بوده است [٥]. به هر حال، بیشتر روشهای قبلی ، سرویس ها را بدون توجه عمیق به اهداف کسب و کار شناسایی می کنند. بعد از شناخت مشکلات، ما هدف زیر را برای تحقیق گزارش شده در این پایاننامه در نظر

  داریم :

  "ارائه یک روش خودکار با استفاده از متریکهای طراحی به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با نام

  (An Automated Business Service Identification Method)ABSIM . این روش مجموعه ای از اهداف کسب و کار و فرایندهای سازمان را به عنوان ورودی می گیرد، و مجموعه ای از سرویس های درست را بعنوان خروجی تولید ی م کند."

  سوال های اصلی این تحقیق که همگی در مرحله مدلسازی سرویس ها مطرح هستند به صورت زیر است :

  سوال ١: چگونه می توان ضوابطی را برای ویژگی های  ی فیک    سرویس نظیر دانه بندی ، استفاده مجدد و ... در این مرحله اعمال نمود تا اهداف کسب و کار را برآورده کنند؟

  سوال ٢: با چه سرویس هایی شروع کنیم ؟ چگونه سرویس های مناسب را برای توسعه برنامه های کاربردی مبتنی بر معماری سرویس گرا شناسایی کنیم ؟ به عبارت دیگر چگونه سرویس های نامزد را شناسایی کنیم ؟ سوال ٣: چگونه سرویس های نامزدی را که شناسایی کرده ایم اولویت بندی کنیم ؟

  روش پیشنهادی ما به منظور شناسایی سرویس ها در سه مرحله ارائه می شود. در مرحله اول که تعریف متریک های طراحی نامیده می شود، یک مجموعه اهداف کسب و کار سازمان به عنوان ورودی گرفته می شوند. سپس مجموعه ای از متریک ها تعریف یا انتخاب می شوند بطوریکه بتوانند این اهداف کسب وکار را پوشش دهند. با استفاده از این متریک ها ضمن اینکه اهداف سازمان پوشش داده می شوند، مطمئن می شویم که سرویس های شناسایی شده ویژگی های  ی فیک مشخص شده توسط متریک های فنی را برآورده می کنند. ذکر این نکته ضروری است که این متریک ها باید در سطح مدلسازی قابل اندازه گیری باشند. بنابراین خود این مرحله نیاز به تلاش گسترده ای دارد که باید در روش پیشنهادی به آن پرداخته شود. این مرحله به طور روشن به سوال اول پاسخ می دهد.

   4 مرحله اول روش پیشنهادی با مفاهیم مربوط به کسب و کار و معماری سرویس گرا مرتبط است . از آنجا که هدف این تحقیق خودکارسازی شناسایی سرویس ها است ، باید به دنبال روشهایی بود که در این زمینه راهگشا باشند. به همین منظور از الگوریتم ژنتیک در مرحله دوم استفاده می شود. فرایندهای کسب وکار مهم ترین فراورده ای هستند که به عنوان ورودی به مرحله دوم که شناسایی مجموعه سرویس نام دارد وارد می شوند.

   در مرحله دوم، مسئله شناسایی سرویس ها به صورت یک مسئله بهینه سازی چندهدفه فرموله بندی می شود. از آنجا که اهداف در نظر گرفته شده متضاد هستند، از الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای حل این مسئله استفاده می شود.

  چگونگی مدلسازی مسئله شناسایی سرویس ها به صورت الگوریتم ژنتیک چالشی است که در روش پیشنهادی به آن پرداخته خواهد شد. الگوریتم ژنتیک با جستجو میان جوابهای ریغ چیره یک مجموعه جواب را تحت عنوان مجموعه پارتو تولید خواهد کرد. جوابهای موجود در مجموعه پارتو اولویی ت  بر یکدیگر ندارند. به این صورت که هر جواب حداقل نسبت به یک هدف از تمامی جوابهای دیگر بهتر است . از این رو باید جواب هایی را انتخاب کرد که بیشترین تناسب را با اهداف کسب وکارسازمان داشته باشند.

  همانطور که گفته شد خروجی مرحله قبل یک مجموعه پارتو است . هر کدام از این جواب های پارتو یک مجموعه سرویس را نشان می دهد. حال مسئله این است که این جواب ها چگونه اولویت بندی شوند. از این رو در مرحله سوم از منطق فازی استفاده می شود. منطق فازی با توجه به اهمیت اهداف کسب و کار مجموعه سرویس هایی را انتخاب خواهد کرد که دارای سطح مناسبی از انتزاع یا به عبارت دیگر درست باشند.

  ١-٣   اهداف تحقیق

  توانایی خودکارسازی ، استفاده از متریک های طراحی ، در نظر گرفتن اهداف کسب و کار سازمان و بهره گیری از مدلهای فرایندی کسب و کار مهم ترین ویژگی های یک روش شناسایی هستند که باید در نظر گرفته شوند[٦]. اگر چه شناسایی سرویس ها تأثیر زیادی بر ساخت راه حل های مبتنی بر سرویس دارد، هیچ کدام از روش های پ  ن یشی     همه ویژگی های مشخص شده در بالا را برآورده نمی کنند.

  به طور کلی می توان معایب زیر را برای روش های قبلی عنوان کرد:

  •   نبود روشی کامل و خودکار برای شناسایی سرویس های سطح سازمان

   

   

   5

  •   استفاده از فراورده های تحلیل برای شناسایی سرویس ها در حالیکه در گام شناسایی سرویس ها این فراورده ها موجود نیستند

  •   وابسته بودن کیفیت سرویس های شناسایی شده به تجربیات  طراح

  •   شناسایی سرویس ها بدون در نظر گرفتن اهداف کسب و کار سازمان

  •   عدم استفاده از ورودی های استاندارد کسب و کار نظیر فرایندهایی که با استاندارد BPMN مدلسازی شده باشند.

  با توجه به معایب بالا، تحقیق برای ارائه روشی که ضمن رفع این معایب دارای مزیت های زیر باشد امری مهم به

  نظر می رسد:

  •  برآوردهکردن اهداف کسب و کار سازمان: دلیل و رسالت اولیه SOA برآوردهکردن اهداف کسب و کار سازمان است که در روش پیشنهادی در نظر گرفته می شود.

  •   بهبود کیفیت سرویس های شناسایی شده: استفاده از متریک های فنی باعث می شود که سرویس های شناسایی شده در سطح مناسبی از تجرید قرار داشته باشند. به عبارت دیگر این سرویس ها نسبت به ویژگی های  ی فیک   که در نظر گرفته شدهاند، درست هستند.

  •  کمک کردن به معمار در انجام نقش خود: با خود کارسازی فعالیت شناسایی سرویس ها، معمار تمرکز اصلی خود را روی فعالیت هایی قرار می دهد که نیاز به هوش انسانی بیشتری دارند. با این کار سرویس ها به صورت کارا و با کم ترین هزینه شناسایی ی م شوند.

  •  قابل استفاده بودن : این روش از نمودارهای کسب و کار مثل BPMN به عنوان تنها فراورده مورد نیاز استفاده می کند. بدین ترتیب برای حرکت به سمت سرویس گرایی ، سازمانها نیاز به هیچ تلاش اضافه ای ندارند. اهداف و فرایندهای کسب و کار سازمان به طور مستقیم به سرویس های سطح سازمان نگاشت می شوند.

  ١-٤   محدوده پایان نامه

  همانطوریکه گفته شد، این تحقیق به اولین گام در مرحله مدلسازی سرویس ها یعنی شناسایی سرویس می پردازد.

  بدنبال این گام مشخصه سازی و محقق سازی سرویس انجام می شود که بیشتر مربوط به طراحی سرویس هستند. ذکر این نکته ضروری است که ما در این پایان نامه با گام اول از مرحله مدلسازی سرویس ها سروکار خواهیم داشت . به عبارت دیگر تنها به شناسایی سرویس های کسب و کار خواهیم پرداخت . همچنین مشخص کردن جزئیات مربوط به رابط سرویس ها نیز کاری است که در این تحقیق انجام می شود.

  این پروژه بر مبنای یک طرح پژوهشی با عنوان "ارائه چارچوبی مدل رانه جهت تبدیل خودکار مدلکاری سازمانی به مدل سرویس های سازمانی ” با هدایت گروه ASER آغاز شده است و دو بخش از این طرح پژوهشی که مربوط به ارزیابی سرویس ها و شناسایی سرویس ها می باشد، با تحقیق حاضر دنبال می گردد. جایگاه این پروژه بخشی از قسمت

  Metric-Suit و Method Management می باشد که  در شکل ١-١ نشان داده شده است . از اهداف این طرح پژوهشی می توان به تقویت نقش معمار نرم افزار اشاره کرد، همچنین می توان به  خودکارسازی فعالیت های تحلیل سیستمهای مبتنی بر سرویس اشاره کرد که موجب افزایش سطح بهره وری ، افزایش ک فییت ، کاهش هزینه و بهبود یکپارچگی در سطح معماری می گردد[٧]. 

   

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار

  فهرست:

  فصل اول - کلیات تحقیق ............................................................................................................................................................ ١

  ١-١ مقدمه .....................................................................................................................................................................................٢

  ١-٢طرح مساله .............................................................................................................................................................................٢

  ١- ٣ اهداف تحقیق .....................................................................................................................................................................٤

  ١-٤محدوده پایان نامه ................................................................................................................................................................٥

  ١-٥ مراحل انجام تحقیق ...........................................................................................................................................................٧

  ١-٦ ساختار پایان نامه ................................................................................................................................................................٨

  فصل دوم- مفاهیم بنیادین و کارهای مرتبط ........................................................................................................................ ٩

  ٢-١ مقدمه .................................................................................................................................................................................. ١٠

  ٢-٢ مروری بر مفاهیم پایه معماری سرویس گرا ............................................................................................................... ١١

  ٢-٢-١سرویس .................................................................................................................................................................... ١٢

  ٢-٢-١-١ سرویس های کسب و کار .................................................................................................................................................. ١٢

  ٢-٢-١-٢ سرویس های نرم افزاری .................................................................................................................................................... ١٣

  ٢-٢-١-٣ سرویس های فرایندی ........................................................................................................................................................ ١٣

  ٢-٢-٢ویژگی های  ی فیک    سرویس ................................................................................................................................. ١٣

  ٢-٢-٢-١ انسجام .................................................................................................................................................................................. ١٤

  ٢-٢-٢-٢ اتصال سست ........................................................................................................................................................................ ١٥

  ٢-٢-٢-٣ دانه بندی............................................................................................................................................................................. ١٦

  ٢-٢-٢-٤ واحدمندی ........................................................................................................................................................................... ١٧

  ٢-٢-٢-٥ خودمختاری......................................................................................................................................................................... ١٧

  ٢-٢-٢-٦ نداشتن وضعیت خاص ...................................................................................................................................................... ١٨

  ٢-٢-٢-٧ همگرایی موجودیت های کسب و کار............................................................................................................................ ١٩

  ٢-٢-٣مدل سازی سرویس گرا ........................................................................................................................................ ٢٠

  ٢-٢-٣-١ شناسایی سرویس ها........................................................................................................................................................... ٢١

  ٢-٢-٣-٢ مشخصه سازی سرویس ..................................................................................................................................................... ٢٢

   

   

  ٢-٢-٣-٣ محقق سازی سرویس ......................................................................................................................................................... ٢٣

  ٢-٢-٤راهکارهای شناسایی سرویس ............................................................................................................................. ٢٣

  ٢-٢-٤-١ روشهای بالا به پایین ....................................................................................................................................................... ٢٤

  ٢-٢-٤-٢ روشهای پایین به بالا....................................................................................................................................................... ٢٤

  ٢-٢-٤-٣ روشهای یمانی .................................................................................................................................................................. ٢٥

  ٢-٢-٥ فرایندهای کسب وکار سازمان ......................................................................................................................... ٢٥

  ٢-٢-٦ اهداف کسب و کار سازمان................................................................................................................................ ٢٧

  ٢-٣ا لگوریتم های ژنتیک چندهدفه ..................................................................................................................................... ٢٨

  ٢-٣-١مقدمه ای بر بهینه یابی .......................................................................................................................................... ٢٨

  ٢-٣-٢تعریف صوری الگوریتم های بهینه یابی چندهدفه .......................................................................................... ٢٨

  ٢-٣-٢-١ مسائل بهینه یابی تکهدفه .................................................................................................................................................. ٢٨

  ٢-٣-٢-٢ مسائل بهینه یابی چندهدفه .............................................................................................................................................. ٢٩

  ٢-٣-٣بهینه یابی چندهدفه تکاملی ............................................................................................................................... ٣٢

  ٢-٣-٤الگوریتم NSGA................................................................................................................................................. ٣٢

  ٢-٣-٤-١ اصطلاحات GA................................................................................................................................................................. ٣٢

  ٢-٣-٤-٢ فلوچارت الگوریتم ............................................................................................................................................................... ٣٣

  ٢-٤منطق فازی ......................................................................................................................................................................... ٣٦

  ٢-٤-١مجموعه های فازی................................................................................................................................................. ٣٧

  ٢-٤-١-١ مجموعه های فازی و توابع عضویت ................................................................................................................................. ٣٧

  ٢-٤-١-٢ متغیرهای زبان شناختی ................................................................................................................................................... ٣٧

  ٢-٤-١-٣ توابع عضویت ....................................................................................................................................................................... ٣٨

  ٢-٤-١-٤ عملگرهای فازی .................................................................................................................................................................. ٣٨

  ٢-٤-٢قواعد و استدلال فازی .......................................................................................................................................... ٣٩

  ٢-٤-٢-١ قواعد if-then فازی......................................................................................................................................................... ٤٠

  ٢-٤-٢-٢ استدلال فازی ..................................................................................................................................................................... ٤٠

   

   

  ٢-٤-٣سیستمهای استنتاج فازی .................................................................................................................................. ٤١

  ٢-٤-٣-١ سیستم استنتاج ممدانی ................................................................................................................................................... ٤٢

  ٢-٥کارهای پ  ن یشی     ................................................................................................................................................................... ٤٤

  ٢-٥-١روشهای تجویزی................................................................................................................................................. ٤٥

  ٢-٥-٢روش های نیمه خودکار ........................................................................................................................................ ٤٦

  ٢-٥-٣معیارهای مقایسه .................................................................................................................................................. ٤٧

  ٢-٥-٤مقایسه روشها ...................................................................................................................................................... ٤٨

  ٢-٥-٥ ارزیابی و نتیجه گیری.......................................................................................................................................... ٤٩

  ٢-٦جمع بندی مطالب فصل دوم ........................................................................................................................................... ٥٠

  فصل سوم – روش پیشنهادی ................................................................................................................................................ ٥١

  ٣-١ مقدمه .................................................................................................................................................................................. ٥٢

  ٣-٢تحلیل مسئله شناسایی سرویس ها................................................................................................................................ ٥٣

  ٣-٢-١طرح ریزی توصیی ف مسئله .................................................................................................................................. ٥٣

  ٣-٢-٢سرویس گرایی و افراز ............................................................................................................................................ ٥٤

  ٣-٢-٣ تعریف صوری مسئله ........................................................................................................................................... ٥٥

  ٣-٣ اهمیت خودکارسازی گام شناسایی سرویس ها......................................................................................................... ٥٧

  ٣-٤ویژگی های مطلوب یک روش شناسایی سرویس ....................................................................................................... ٥٨

  ٣-٥ سوالات کلیدی در فاز مدلسازی سرویس ها ............................................................................................................ ٥٩

  ٣-٦ روش پیشنهادی از دیدگاه سطح بالا .......................................................................................................................... ٥٩

  ٣-٦-١فاز اول (تعریف متریک های طراحی )................................................................................................................ ٦٠

  ٣-٦-٢فاز دوم (شناسایی مجموعه سرویس های نامزد)............................................................................................ ٦٣

  ٣-٦-٣فاز سوم (انتخاب مجموعه سرویس مناسب ) .................................................................................................. ٦٣

  ٣-٧ جزئیات روش پیشنهادی................................................................................................................................................ ٦٤

   

   

  ٣-٨متریک های  یشنهاد شده................................................................................................................................................ ٦٥

  ٣-٨-١تعاریف پایه ............................................................................................................................................................. ٦٥

  ٣-٨-١-١ فعالیت کسب و کار.............................................................................................................................................................٦٦

  ٣-٨-١-٢ موجودیت اطلاعاتی ............................................................................................................................................................٦٦

  ٣-٨-١-٣ موجودیت کسب و کار........................................................................................................................................................٦٦

  ٣-٨-١-٤ ماتریس کراد ........................................................................................................................................................................٦٦

  ٣-٨-١-٥ شاخص گذاری مفهوم پنهان ........................................................................................................................................... ٦٧

  ٣-٨-٢متریک انسجام ....................................................................................................................................................... ٦٨

  ٣-٨-٢-١ هدف کسب و کار مورد تاثیر - آسانی تغییرات و بهبودهای آینده ......................................................................... ٦٨

  ٣-٨-٢-٢ اندازه  یگری انسجام یک سرویس از دیدگاه مفهومی ................................................................................................. ٦٩

  ٣-٨-٢-٣ کارهای پ  ن یشی     در زمینه تعریف متریک انسجام......................................................................................................... ٧٠

  ٣-٨-٢-٤ کاربرد شاخص مفهوم پنهان در اندازه  یگری انسجام ................................................................................................. ٧٤

  ٣-٨-٢-٥ متریک پیشنهاد شده ........................................................................................................................................................ ٨٠

  ٣-٨-٢-٦ ارزیابی و اعتبارسنجی متریک ......................................................................................................................................... ٨٣

  ٣-٨-٣متریک اتصال ......................................................................................................................................................... ٩٥

  ٣-٨-٣-١ اندازه  یگری اتصال یک سرویس از دیدگاه مفهومی ................................................................................................... ٩٦

  ٣-٨-٣-٢ کارهای پ  ن یشی     در زمینه تعریف متریک اتصال........................................................................................................... ٩٧

  ٣-٨-٣-٣ متریک پیشنهاد شده ........................................................................................................................................................ ٩٩

  ٣-٨-٣-٤ ارزیابی و اعتبارسنجی متریک ...................................................................................................................................... ١٠٠

  ٣-٨-٣-٥ نتیجه  یگری از فاز اول....................................................................................................................................................١٠٦

  ٣-٩مدلسازی مسئله شناسایی سرویس ها به صورت الگوریتم ژنتیک .................................................................... ١٠٦

  ٣-١٠بکارگیری منطق فازی برای انتخاب مجموعه سرویس مناسب ........................................................................ ١٠٩

  ١١-٣ جمع بندی مطالب فصل سوم................................................................................................................................. ١١١

  فصل چهارم –پیاده سازی وکاربرد روش پیشنهادی (انجام مطالعه موردی ) ............................................................ ١١٢

  ٤-١ مقدمه ............................................................................................................................................................................... ١١٣

  ٤-٢اهداف کسب و کار در نظر گرفته شده ..................................................................................................................... ١١٣

  ٤-٢-١چابکی ................................................................................................................................................................... ١١٤

  ٤-٢-٢آسانی بهبودها و تغییرات در آینده................................................................................................................ ١١٥

  ٤-٢-٣ارزشمندی برای کسب و کار ........................................................................................................................... ١١٦

  ٤-٣مدلسازی مسئله بصورت الگوریتم ژنتیک .............................................................................................................. ١١٧

  ٤-٤توابع و قواعد فازی ......................................................................................................................................................... ١١٨

  ٤-٥مطالعه موردی اول(Administering Property Damage Claim) .................................................. ١٢٢

  ٤-٥-١نمودار فرایند کسب و کار................................................................................................................................. ١٢٢

  ٤-٥-٢اعمال روش پیشنهادی روی فرایند کسب و کار ........................................................................................ ١٢٣

  ٤-٦مطالعه موردی دوم (برچسب هوشمند).................................................................................................................... ١٢٦

  ٤-٦-١نمودار فرایند کسب و کار................................................................................................................................. ١٢٦

  ٤-٦-٢اعمال روش پیشنهادی روی فرایند کسب و کار ........................................................................................ ١٢٧

  فصل پنجم – ارزیابی و اعتبارسنجی ................................................................................................................................... ١٣٠

  ٥-١ مقدمه ............................................................................................................................................................................... ١٣١

  ٥-٢ارزیابی روش ارائه شده و خروجی آن با استفاده از نظر خبرگان ....................................................................... ١٣٢

  ٥-٢-١پروتوکل آزمایش ................................................................................................................................................ ١٣٣

  ٥-٢-١-١ مشارکت کنندگان........................................................................................................................................................... ١٣٣

  ٥-٢-١-٢ مواد آزمایش ..................................................................................................................................................................... ١٣٤

  ٥-٢-١-٣ روال آزمایش .................................................................................................................................................................... ١٣٤

  ٥-٢-١-٤ شرح پرسشنامه ................................................................................................................................................................ ١٣٤

  ٥-٢-٢مشخصههای همراستایی .................................................................................................................................. ١٣٥

  ٥-٣ارزیابی ریاضی سرویس های شناسایی شده.............................................................................................................. ١٣٦

  ٥-٣-١مشارکت کنندگان.............................................................................................................................................. ١٣٧

  ٥-٣-٢مواد آزمایش ........................................................................................................................................................ ١٣٧

   

   

  ٥-٣-٣روال آزمایش ....................................................................................................................................................... ١٣٧

  ٥-٣-٤ارزیابی نتایج ........................................................................................................................................................ ١٣٩

  ٥-٣-٤-١ چارچوب صوری روش ارزیابی ...................................................................................................................................... ١٣٩

  ٥-٣-٤-٢ محاسبه و ارزیابی با استفاده از چارچوب ارائه شده ................................................................................................. ١٤٠

  فصل ششم – خلاصه و نتیجه یگری .................................................................................................................................. ١٤٣

  ٦-١ مقدمه ............................................................................................................................................................................... ١٤٤

  ٦-٢مقایسه روش پیشنهادی با سایر روشها .................................................................................................................. ١٤٤

  ٦-٣میزان دستیابی به اهداف مورد انتظار........................................................................................................................ ١٤٦

  ٦-٤کاستیهای این تحقیق ................................................................................................................................................... ١٤٧

  ٦-٥نتیجه  یگری کلی ............................................................................................................................................................ ١٤٨

  ٦-٦کارهای آینده ................................................................................................................................................................... ١٤٨

  ٦-٧جمع بندی مطالب فصل ششم ................................................................................................................................... ١٤٩

   پیوستها ............................................................................................................................................................................... ١٥٠

  ٧-١نمونه هایی از سرویسهای ارائه شده برای نظرسنجی خبرگان............................................................................ ١٥١

  ٧-٢بعض خروجی های ابزارSPSS برای محاسبه ضرایب همبستگی ..................................................................... ١٥١

  ٧-٣فرم های نظرسنجی ....................................................................................................................................................... ١٥٢

  ٧-٤فهرست مقالات مستخرج از پایان نامه ...................................................................................................................... ١٥٤

  ٧-٤-١مقاله اول............................................................................................................................................................... ١٥٤

  ٧-٤-٢مقاله دوم.............................................................................................................................................................. ١٥٤

  ٧-٤-٣مقاله سوم............................................................................................................................................................. ١٥٥

  ٧-٤-٤مقاله چهارم ......................................................................................................................................................... ١٥٥

  ٧-٤-٥مقاله پنجم ........................................................................................................................................................... ١٥٦

   مراجع ............................................................................................................................................................................... ١٥٧

  منبع:

  [1] Ali. Arsanjani, "Service-Oriented Modeling and Architecture(SOMA)," 2004.

  [2] Thomas Erl, Service-Oriented Architecture Concepts, Technology, and Design.:

  Prentice Hall PTR, 2005.

  [3] N. Zhou, Y. Zhu, and H. Wang Q. Ma, "Evaluating Service Identification with

  Design Metrics on Business Process Decomposition," , 2009.

  [4] Olaf Zimmermann, Pal Krogdahl , and Clive Gee, "Elements of Service-Oriented

  Analysis and Design," DeveloperWorks, 2004.

  [5] M. Kim, and S. Park S. Kim, "Service Identification Using Goal and Scenario in

  Service  Oriented  Architecture,"  in  15th Asia-Pacific  Software  Engineering

  Conference, 2008, pp. 419-426.

  [6] A. Rostampour, P. Jamshidi, E. Nazemi, F. Shams and A. NasirzadehAzizkandi A.

  Kazemi, "A Genetic Algorithm Based Approach to Service Identification," in IEEE

  World Congress on Services, 2011.

  صدیقه خوش نویس , "ارائه روشی برای تدوین معماری سازمانی سرویس گرا با استفاده از چارچوب معماری مدل  [٧]

  رانه ," دانشگاه شهید بهشتی , پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد ١٣٨٧.

  علی نیک روش, "ارائه روشی به منظور شناسایی نیمه خودکار سرویس ها در فاز مدلسازی سرویس گرا," [٨]

   .دانشگاه شهید بهشتی , ١٣٨٩

  [9] Nicloai M Josuttis, SOA in Practic(The Art of Distributed System Design).:

  O'Reilly, 2007.

  [10] P. Annika, "Service-Oriented Architecture (SOA) quality attributes," 2006.

  [11] E. A. Marks and M. Bell, Executive’s guide to service-oriented architecture.:

  Wiley, 2006.

  [12] M. Perepletchikov, C. Ryan, and K. Frampton, "Cohesion Metrics for Predicting

  Maintainability   of   Service-Oriented   Software,"   in   Seventh   International

  Conference on Quality Software (QSIC 2007), 2007.

  [13] B. Lublinsky, K. T. Smith, and M. J. Balcer M. Rosen, Applied SOA:Service-

  Oriented Architecture and Design Strategies. Indianapolis: Wiley Publishing, Inc,

   

   

   158

  2008.

  [14] S. Inaganti and G. Krishna Behara, "Service Identification: BPM and SOA

  Handshake," BPTrends, 2007.

  [15] OMG, "Business Process Model and Notation (BPMN)," 2010.

  [16] V. Veldhuizen, D. A. Coello G. B. Lamont, Evolutionary Algorithms for Solving

  Multi-Objective Problems.: Springer, 2007.

  [17] T. J. Ross, Fuzzy Logic with Engineering Applications, SecondEdition ed.:

  JohnWiley&SonsLtd, 2004.

  [18] at al O. Cordon, GENETIC FUZZY SYSTEMS.: World Scientific Publishing, 2001.

  [19] N. Fareghzadeh , and A. Seyyedi H. M. Shirazi, "A Combinational Approach to

  Service Identification in SOA," Journal of Applied Sciences Research, vol. 10, no.

  5, INSInet.

  [20] H. Zhao, and N. R. Chinta H. Jain, "A Spanning Tree Based Approach to

  Identifying Web Services," International Journal of Web Services Research, vol. 1,

  no. 1, 2004.

  [21] et al L. G. Azevedo, "A Method for Service Identification from Business Process

  Models in a SOA Approach," in BPMDS, 2009.

  [22] A. Korthaus, T. Chan, and M. Rosemann T. Kohlborn, "Identification and Analysis

  of   Business   and   Software   Services—A   Consolidated   Approach,"  IEEE

  TRANSACTIONS ON SERVICES COMPUTING, vol. 2, no. 1, 2009.

  [23] P.  Jamshidi,  S.  Khoshnevis,  A.  Nikravash,  R.  Teimorzadegan,  and  A.

  Khashkbarforoushaha S. Fereidoon, "A Framework for Automatic Transformation

  of EnterpriseBusiness Model to Service Model," Tehran, 2009.

  [24] A. Kazemi, F. Shams, A. Zamiri, P. Jamshidi A. Rostampour, "A Metric for

  Measuring  the  Degree  of  Cohesion  in  Entity-Centric  Services,"  in  IEEE

  International  Conference  on  Service-Oriented  Computing  and  Applications

  (SOCA'10), 2010.

  [25] A. Kazemi, F. Shams, P. Jamshidi, A. NasirzadehAzizkandi A. Rostampour,

  "Measures of Structural Complexity and Service Autonomy," in IEEE The 13th

  International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT'11),

   

   

   159

  2011.

  [26] A. Rostampour, F. Shams, P. Jamshidi, A. NasirzadehAzizkandi A. Kazemi,

  "Measuring Service Cohesion Using Latent Semantic Indexing," in The 6th

  International  Conference  on  Internet  and  Web Applications  and  Services

  (ICIW'11), 2011.

  [27] A. Rostampour, A. Zamiri, P. Jamshidi, F. Shams A. Kazemi, "An Information

  Retrieval Based Approach for Measuring Service Conceptual Cohesion," in 11th

  International Conference on Quality Software (QSIC'11), 2011.

  [28] A. NasirzadehAzizkandi, A. Rostampour, H. Haghighi, P. Jamshidi, F. Shams A.

  Kazemi, "Measuring the Conceptual Coupling of Services using Latent Semantic

  Indexing," in the 8th International Conference on Service Computing (SCC'11),

  2011.

  [29] A.Rostampour, A. NasirzadehAzizkandi, and H. Haghighi A.Kazemi, "A Metric

  Suite for Measuring Service Modularity," in the 15th International Symposium on

  Computer Science and Software Engineering (CSSE 2011), 2011.

  [30] A. Kazemi, A. Zamiri, F. Shams, and H. Haghighi A.Rostampour, "A Metric Suite

  for Measuring Service Alignment with Business Agility," in the 15th International

  Symposium on Computer Science and Software Engineering (CSSE 2011), 2011.

  [31] P Ingwersen, Information retrieval.: Taylor Graham Publishing.

  [32] S Dominich, "The Modern Algebra of Information Retrieval," in Springer-Verlag

  Berlin Heidelberg, 2008.

  [33] S. R. Chidamber C. F. Kemerer, "A Metrics Suite for Object Oriented Design,"

  IEEE TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING, vol. 20, no. 6, 1994.

  [34] W. Li and S.M. Henry, "Maintenance metrics for the object-oriented paradigm," in

  1st International Software Metrics Symposium, 1993.

  [35] M. Hitz and B. Montazeri, "Measuring coupling and cohesion in object riented

  systems," in the International Symposium on Applied Corporate Computing, 1995.

  [36] B. Henderson-Sellers, Software Metrics.: Prentice Hall, 1996.

  [37] J. M. Bieman and B. Kang, "Cohesion and reuse in an object-oriented system," in

  the 1995 Symposium on Software reusability, 1995.

   

   

   160

  [38] D. Poshyvanyk, and R. Ferenc A. Marcus, "Using the Conceptual Cohesion of

  Classes for Fault Prediction in Object-Oriented Systems," IEEE TRANSACTIONS

  ON SOFTWARE ENGINEERING, vol. 2, no. 34, 2008.

  [39] Mikhail Perepletchikov, Caspar Ryan, and Zahir Tari, "The Impact of Service

  Cohesion on the Analyzability of Service-Oriented Software," vol. 3, no. 2, 2010.

  [40] R. Liu, and F. Y. Wu [19] S. Kumaran, "On the Duality of Information-Centric and

  Activity-Centric Models of Business Processes," in CAiSE, 2008.

  [41] S. Morasca, and V. R. Basili [25] L. C. Briand, "Property-Based Software

  Engineering Measurement," IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 22,

  no. 1, 1996.

   .شیراز: مرکز دانشگاه شیراز, ١٣٧٨ .آمار ناپارامتری ,جواد بهبودیان [٤٢]

  [43] Andrew tellman and Jennifer Greene, Applied Software Project Management.:

  O'Reilly Media, 2005.

  [44] G. Gui P. D. Scott, "New Coupling and Cohesion Metrics for Evaluation of

  Software Component Reusability," in The 9th International Conference for Young

  Computer Scientists, 2008.

  [45] R. Ferenc, T. Gyimóthy, D. Poshyvanyk A. Marcus, "Using information retrieval

  based coupling measures for impact analysis," Empir Software Eng, 2009.

  [46] S. Kim, S. Park, B. Shim S. Choue, "A Design Quality Model for Service-Oriented

  Architecture," in 15th Asia-Pacific Software Engineering Conference, 2008.

  [47] L. Wilkes R. Veryard. (2004) Service-Oriented Architecture: Considerations for

  Agile                                                  Systems.           [Online].       HYPERLINK

  "http:..msdn.microsoft.com.library.default.asp?url=.library.en-

  us.dnmaj.html.aj2service.asp"  http:..msdn.microsoft.com.library.default.asp?url=.library.en[1]

  us.dnmaj.html.aj2service.asp

  [48] A.arsanjani  K.  Levi,  "A  Goal-driven  Approach  to  Enterprise  Component

  Identification and Specification," vol. 45, no. 10, 2002. 

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , رساله در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , مقاله در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه روشی خودکار به منظور شناسایی سرویس های کسب و کار با استفاده از متریک های طراحی بر اساس افراز فرایندهای کسب و کار

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول