کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی

مشخص نشده
1385
149
word
6 MB
1967
قیمت قدیم:۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار  

  چکیده : 

  معماری سازمانی تحت فرآیندی به نام »فرآیند معماری سازمانی« تهیه و تدوین می گردد. این فرآیند پیچیده بوده و معمار می تواند برای کنترل پیچیدگی آن، از چارچوب به عنوان تنظیم کننده ساختار و از سبک به عنوان جهت دهنده به رفتار استفاده کند. در معماری رفتار به ساختار مقدم بوده و با یک ساختار می توان رفتارهای گوناگونی داشت، اما کدام یک از این رفتارها (سبک ها) مناسبتر برای معماری است و نیاز ذینفعان مختلف را مرتفع می سازد؟. برای پاسخ به این سوال نیاز به ارزیابی معماری است . به لحاظاینکه سبک معماری علاوه بر تغییر در رفتار معماری بر خصوصیات معماری نیز تاثیرگذار  خواهد بود،برای ارزیابی آن نیاز خواهد بود که ارزیابی معماری علاوه بر کنترل صحت رفتار معماری برخی نیازمندی های غیروظیفه مندی معماری را نیز مورد ارزیابی قرار دهد . یکی از این نیازمندی های غیروظیفه مندی مهم معماری، کارایی آن است. برای آنکه رفتار معماری مورد ارزیابی قرار گیرد، یکی از بهترین گزینه ها استفاده از مدل قابل اجرا می باشد. اما این مدل قابل اجرا چگونه ایجاد گردد که علاوه بر کنترل رفتار معماری، کارایی آنرا نیز مورد ارزیابی قرار دهد. در این مقاله سعی شده است از شبکه های پتری رنگی که از پشتوانه قوی ریاضی برخوردار هستند، استفاده نموده و مدل قابل اجرایی مناسب برای ارزیابی رفتار و کارایی معماری ارائه دهیم. 

  کلمات کلیدی : مدل قابل اجرا، شبکه های پتری رنگی، ارزیابی معماری.

    فصل اول  

  معرفی موضوع                                 

   

  ۱- ۱ مقدمه 

  رشد فناو ری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات سریع محیط و بالطبع نیاز به سازگاری سازمان ها با بازار رقاب تی، سازمان ها را بر آن داشته است تا همواره روشهایی را برای تط بیق پذ یری با شرایط مح یط اجرا نما یند. روشهای بس یاری بر ای رفع  این معضل در حوزه فناور ی اطلاعات  پی شنهاد شده است که معماری سازما نی یکی از جدیدترین و پرکاربردترین هاست . در واقع، معماری سازمانی ی ا به اختصار معماری فناوری اطلاعات سازمان از بحث معماری اطلاعات ریشه گرفته و ادامه آن است[شمس ۸۳].  

   معماری سازما نی نگرش ی است کلان به ماموریت ها و وظا یف سازما نی، فرآیند های کار ی، موجودیت ها ی اطلاعا تی، شبکه های ارتباط ی، سلسله مراتب و ترتیب انجام کارها در یک سازمان که با هدف ایجاد سیستم های اطلاعاتی یکپارچه و کارآمد انجام می شود. 

  معماری سازمانی در طی فرآیندی بنام »فرآیند تدوین معماری سازمانی« تدوین م ی شود. این فرآیند دارای سه فاز عمده می باشد که عبارتند از: 

  ۱.  برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات١  

  ۲.  برنامه ریزی معماری سازمانی٢

  ۳.   اجرای معماری سازمانی

   این سه فاز بصورت پیوسته و مکرر اجرا می شوند. در واقع، فرآیند معماری سازمانی امری نیست که یکبار اجرا شده و کنار گذاشته شود، بلکه این فرآیند همانند سایر فرآیندهای اصلی سازمان باید همواره در حال اجرا باشد [CIO01]. پس از اجرای معماری سازمانی، محصولات معماری سازمانی در اختیار تمام ذینفعان سازمان قرار خواهد گرفت تا آنان  بتوانند همسو و در راستای اهداف سازمان، برنامه ریزی و حرکت نمایند.     

  اگر در فاز اجرای معمار ی، مشکلات  معمار ی مشخص شود این امر باعث م ی شود که هز ینه و زمان ز یادی بر ای سازمان از دست برود که این امر ممکن است حتی در مواردی به شکست سازمان به انجامد. پس بهتر آن است که در فاز قبل از اجرای معمار ی، یعنی فاز برنامه ر  یزی معمار ی سازما نی از درست و صحیح بودن آن اطمینان حاصل ک نیم. ابری اطم ینان از درستی برنامه ر یزی معماری سازمانی احتیاج به ارزیابی آن قبل از اجرای معماری است. 

  ۱- ۲-  طرح مسئله 

  معماری سازما نی مجموعه ای از فرآیندها، ابزارها و ساختارهای مورد نی از برای به کارگیری فناوری اطلاعا ت به صورت یکپارچه و سازگار در محدو ده سازمان برای حمایت از عملیات حرفه سازمان در زمان حال و آینده است [Kaisler05]. این مجموعه به صورت مستندات و فرآورده های معمار ی و به شکلی کاملا شفاف به نمایش و تشریح عناصر سازمان و ارتباط بین این عناصر از د ی دگاه ها ی مختلف می پردازد. 

  معماری سازما نی تحت فر آیندی به نام »فرآیند معماری سازمانی« و در سه فاز برنامه راهبردی، برنامه ر یزی معمار ی و اجرای معمار ی اقدام به تهیه و تدوین معماری می کند. هر ی ک از ای ن سه فاز معماری سازما نی با ید به ترت یب (و البته متناوب) انجام پذیرد و اشتباه در هر فاز بطور مستقیم در فاز بعدی تاثیر گذار بوده و باعث اشتباه در کل معماری و بطبع اتلاف زمان و هزینه برای سازمان می گردد. در میان این سه فاز معماری، فاز دوم یعنی برنامه ریزی معمار ی مهمترین و پیچیده ترین فاز بوده و برای کنترل پیچیدگی در این فاز معمار می تواند از چارچوب به عنوان تنظیم کننده  ساختار و از سبک به عنوان جهت دهنده به رفتار استفاده نماید. در معماری رفتار به ساختار مقدم بوده و در واقع می توان گفت که با  یک ساختار می توان رفتارهای گوناگونی داشت[اخوان ۸۳]. 

  سبک ها ی مختلف ی وجود دارند که هر کدام علاوه بر تغییر رفتار معماری، کمی ت ها ی کیف ی و کمی معماری را نیز تحت تاثیر قرار می دهند. حال معمار در هنگام طراحی معماری کدامیک از سبک ها را اعمال نما ید؟ و اعمال یک سبک خاص بر معماری نیازها ی گوناگون ذ ینفعان را تا چه حد مرتفعمی سازد؟. معمار در فاز دوم فرآیند معمار ی سازما نی اقدام به اعمال سبک بر روی م عمار ی می نمای د و نتایج قطع ی  این اعمال سبک در فاز سوم مشخص خواهد شد. در صور تی که معمار در فاز قبلی دچار اشتباه شده باشد و یا  نیاز ذ ینفعان را پاسخ گو نباشد، سازمان در این مرحله هزینه و زمان ز  یادی صرف کرده و برای تغییر در معماری متحمل خسارات زیادی می گردد. 

  اگر معمار بتواند در همان فاز دوم(فاز برنامه ریزی) اقدام به ارزیابی معمار ی کند و بعد از اعمال هر سبک، معماری طراح ی شده را از نقطه نظرهای گوناگون مورد تحلیل قرار دهد، می تواند مشکلات معماری را شناسایی و با تغ ییر یا اصلاح سبک معماری، محصولات معماری خود را اصلاح نماید. اما آنچه که مهم است آنست که معماری از چه لحاظ و چگونه مورد ارزیابی قرار گ یرد. بر ای آنکه سبک های مختلف تا ثیرگذار بر رفتار معماری هستند، پس معماری باید از لحاظ صحت رفتار مورد بررسی قرار گیرد. همچنین هر یک از سبک ها کمیت های کیفی و کمی معماری را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد، پس اگر بتوان  این کم یت ها را نیز مورد تحلیل قرار داد م ی توان تاثیر سبک را بر معماری بررس ی نمود و قبل از اجرای آن نقاط ضعف و قوت آن را مشخص نمود و در صورت مرتفع نشدن  نیاز ذینفعان دست به اصلاح یا تغ ییر سبک زد. یکی از نیازمندیهای مهم ذینفعان در معماری، کارایی آن است. اگر بتوان محصولات معماری را علاوه بر کنترل صحت رفتار، از لحاظ کارایی نیز مورد بررسی قرار داد، می توان تاثیر سبک های مختلف را بر روی معماری بررسی نمود. 

  با توجه به اینکه توجه این پایان نامه  معطوف به بررسی رفتار معمار ی است و س اختار ثابت در نظر گرفته شده است، پس چارچوب معماری نیز ثابت در نظر گرفته خواهد شد. از میان چارچوب های متداول معمار ی، چارچوب  معمار ی C4ISR به علت همراه بودن متدولوژی تولی د محصول در خود چارچوب، و همچنین قابلیت سطح دانه بندی و جزئی نگری درآن، مناسب در نظر گرفته شده است.  

  ابری ارز یابی صحت رفتار معماری  نیاز به مدل قابل اجرا از معماری است تا با استفاده از خصوصیات قابل اجرای آن، اقدام به شبیه ساز ی رفتار معماری  نمود. اما آنچه که مهم است، آنستکه ا ین مدل(قابل اجرا) با استفاده از کدام زبان مدل سازی و چگونه قابل ایجاد خواهد بود. با استفاده از شبک ههای پتری رنگ ی که در عین سادگی دارای پشتوانه قوی ریاضی هستند می توان مدل قابل اجرا تولید نمود . اما این مدل چگونه و با استفاده از کدام الگوریتم ایجاد گردد که علاوه بر کنترل صحت رفتار توانایی ارز یابی کارایی معمار ی را نیز داشته باشد؟. آنچه که در این تحقیق به دنبال آن هستیم چگونگی ایجاد مدل قابل اجرایی است که بتواند علاوه بر کنترل صحت رفتار، کارایی معماری را نیز مورد  بررسی قرار دهد. با استفاده از نتایج حاصل از شبیه ساز ی  این مدل و تحل یل آنها می توان از اطلاعات بدست آمده در جهت تغییر،اصلاح و یا حتی اطمینان از سبک معماری اعمال شده، استفاده نمود. آنچه را  که به طور کلی در این تحقیق درصدد انجام آن هستیم در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.  

  ۱- ۳ اهداف تحقیق 

  ارائه             لمدی قابل اجرا مناسب برای ارزیابی رفتار و کارایی معماری با استفاده از شبکه های پتری رنگی

  ارائه یک نمونه اولیه١ نرم افزاری جهت ارزیابی معماری بطوریکه محصولات معماری را به عنوان ورودی گرفته و به مدل قابل اجرای ارائه داده شده درآورد و سپس آنرا ارزیابی نماید.(در این تحقیق تنها امکان تحقق این نرم افزار بررسی می گردد.)  

  بررسی تاثیر سبک های  مختلف  بر رفتار و کارایی محصولات معماری  

  ۱- ۴ محدوده تحقیق 

  آنچه که در این تحق یق به آن پرداخته خواهد شد ، ارائه مدل قابل اجرا با استفاده از شبکه های پتری رنگ ی است که این مدل قابل اجرا مناسب برای ارز یابی رفتار و کارایی معماری خواهد بود. سپس با استفاده از این مدل قابل اجرای ارائه شده، به تاثیر سبک های مختلف بر محصولات معماری سازمانی  خواهیم پرداخت تا با استفاده از نتایج حاصل شده از ارزیابی معمار ی، معمار از چگونگی رفتار و کار ایی  محصولات معماری سازمانی که در اثر تاثیر سبک معماری خاصی بر آن تدوین گشته اند،  مطلع شود. 

  آنچه که در حیطه علاقه مندی های این تحقیق نمی باشد به این شرح است : در این تحقیق کاری در جهت تدوین و تنظیم چارچوب انجام نخواهد شد. همچنین در ای ن تحق ی ق پی شنهاد(پی شنهاداتی) در جهت رفع مشکلات احتمالی د اده نخواهد شد و تمرکز  بی شتر آن بر رو ی ارز یابی محصولات معماری است و تصمیم گیری ها را بر عهده معمار یا معماران قرار خواهد داد. 

  ۱- ۵ تحقیقات مرتبط 

  ارزیابی معمار ی هم یشه به عنوان راه حلی که در آن بتوان از مرتفع شدن مطلق ی ا نس بی نی از ذینفعان اطم ینان کسب کرد، مطرح بوده است . روش ها ی گوناگون ی در جهت ارزیابی معمار ی مطرح شده و در تحقیقات گوناگون به این روش ها پرداخته شده است. در [رضایی ۸۵]  به روش های ارزیابی فرآیند برنامه معماری سازمانی پرداخته شده است.  ابری ارزیابی محصولات برنامه معماری سازمانی بیشتر تاکید به تکنیک ها ی ش بیه ساز ی و پیش الگوها شده است. از  این رو با فرض استفاده از رویکرد شئ گرایی  در تولید محصولات معماری، اشکال مختلف شبکه های پتر ی به عنوان مکمل زبان مدل سازی یکپارچه (UML) برای بررسی رفتار سیستم های گوناگون در پروژه های تحقیقاتی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. 

  در [Elkoutbi98,saldhana0[1]] نمودار ها ی UML به شبکه های پتری شی تبدیل شده است . در [Levis03] محصولات معماری C4ISR  که با رویکرد شئ گرا تولید شده اند به شبکه های پتری رنگی به منظور  ایجاد مدل قابل اجرا برای ارز یابی تبدیل شده اند. در [kamandi05]  تبدیل نمودار ها ی UML به شبکه های فعالیت تصادفی مبتنی بر شئ بررسی شده است . در [Fukuzawa02] ارز یابی معمار ی ها ی نرم افزار بر اساس شبکه های پتری رنگی بررسی شده است. همچنین در [Lacob04] به ارزیابی معماری از نظر کارایی با استفاده از مدل Archimate  پرداخته است. 

  در ه یچ کدام از تحقیقات انجام شده به  بررسی تاثیر سبک بر محصولات معماری، انجام نپذیرفته است و از این نظر این تحقیق با سایر تحقیقات متفاوت بوده همچنین در این تحقیق الگوریتمی ارائه شده که به منظور  ارزیابی صحت رفتار و کارایی با استفاده از شبکه های پتری رنگی تنظیم گردیده است، از این نظر منحصر به فرد بوده و در تحقیقات دیگری به آن پرداخته نشده است. 

  ۱- ۶ ساختار تحقیق 

  مطالبی که در این تحقیق به آنها پرداخته شده به قرار زیر می باشد 

  فصل دوم  : در  این فصل در چهار بخش  زمینه تحقیق مشخص شده است. در ابتدا به تعریف مفاه یم معمار ی سازما نی پرداخته شده است و سپس در بخش بعدی چارچوب معماری مورد بحث قرار گرفته و از این میان چارچوب معماری C4ISR بنا به دلا ی لی که توض یح آنان خواهد رفت به عنوان چارچوب مناسب در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته ا ست. سپس سبک ها ی معماری مورد بررسی قرار داده شده  و چندین سبک مختلف معرفی  می شود تا بتوان چگونگ ی تاثیر سبک  بر محصولات معماری را بررسی و ارزیابی نمود . در انتها نیز شبکه های پتری و پتری رنگی به جهت کاربردشان در ایجاد مدل قابل اجرا توضیح داده خواهد شد. 

  فصل سوم  :در  این فصل به بررسی برخ ی زبانها ی مدل سازی و همچن ین روش ها ی موجود، بر ای ارز یابی معمار ی خواه یم پرداخت و نقاط قوت و ضعف آنها را بررسی می کنیم.  

  فصل چهارم  : در این فصل ابتدا  الگوریتم تبدیل محصولات معمار ی به شبکه پتری رنگی ارائه می  شود سپس به نحوه ارز یابی مدل قابل اجرا و آنچه در شبیه ساز ی و اجرای مدل قابل اجرا برای ما مهم است پرداخته خواهد شد. در انتها نیز یک نمونه اولیه از نرم افزاری که قادر خواهد بود محصولات معماری را به مدل قابل اجرا تبدیل کند  و نتایج شبیه سازی (اجرا) را نیز تحلیل نماید ارائه خواهیم کرد. 

  فصل پنجم  : در فصل پنجم یک مطالعه موردی در مورد ارزیابی معماری سازمانی انجام می شود و چگونگی تاثیر سبک بر معماری را مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

  فصل ششم : در این فصل نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه خواهد شد.

  فصل دوم 

   

  زمینه تحقیق 

  آنچه که در این فصل بدان خواهیم پرداخت، ابتدا مفاهیم پایه معماری سازمانی است. سپسفرآیند معماری سازمانی توضیح داده خواهد شد و گفته می شود  که بدلیل آنکه فرآیند معماری سازمانی فرآیندی پیچیده است لازم است که از چارچوب به منظور تنظیم ساختار و از سبک معماری به جهت کنترل رفتار استفاده نمود. در میان چارچوب های متداول تنها چارچوب معماری C4ISR  به دلیل همراه بودن متدولوژی تولید محصولات در خود چارچوب بررسی می شود. سپس به بررسی سبک معماری خواهیم پرداخت و چند سبک مختلف معماری را بررسی می کنیم. بدلیل آنکه در معماری رفتار نسبت به ساختار مقدم است، با یک ساختار می توان رفتار گوناگون  داشت اما تنها یکی از این رفتارها است که تناسب اصلی  با ساختار مربوط را دارد. این بدان معنی است که چندین سبک مختلف می توان برای طراحی معماری به کار برد اما آنچه مهم است آنستکه کدامیک از این سبک های معماری مناسبتر برای طراحی معماری است و نیاز ذینفعان مختلف را بهتر مرتفع می سازد. اگر بتوان معماری طراحی شده را ارزیابی نمود، معمار می تواند از نتایج حاصل از ارزیابی معماری، در جهت انتخاب سبک معماری مناسباستفاده نماید . اما این ارزیابی از چه نظر و چگونه انجام پذیرد؟. به لحاظ تاثیر سبک معماری بر رفتار لازم است که ارزیابی نیز بر روی رفتار معماری تاکید داشته باشد به همین منظور  برای بررسی صحت رفتار استفاده از تکنیک های مبتنی بر شبیه سازی معماری توصیه می شود. برای شبیه سازی معماری و کنترل صحت رفتار نیاز به مدل قابل اجرا می باشد. استفاده از شبکه های پتری رنگی به جهت پشتوانه قوی ریاضی و در عین حال سادگیشان، این نوع شبکه ها را به عنوان ابزار مناسبی برای ش بیهسازی و ایجاد مدل قابل اجرا مناسب می سازد. 

  ۲- ۱ معماری سازمانی 

  از اواخر قرن گذشته میلادی  فناوری اطلاعات با سرعت در حال تحول بوده  و هر روز شاهد ظهور فناوری های جدید اطلاعاتی و منسوخ شدن فناوری های قبلی هستیم، فناوری هایی که چندان عمری از آنها نگذشته است.  این در حالی است که  سازمان ها  برای باقی ماندن در عرصه رقابت احتیاجبه بهره مندی از جدیدترین فناوری ها را دارند، فناوری هایی که با سرعت چشمگیر در حال تغییرند و داشتن اینچنین فناوری های جدیدی، سازمان را متحمل هزینه های گزافی خواهد کرد.  این در حالی است که سازمان برای کاهش هزینه های خود  و اطلاع رسانی بهتر احتیاج به فناوری اطلاعات دارد پس به نوعی باید در این زمینه با برنامه ریزی دقیق سرمایه گذاری کند تا از اتلاف منابع فناوری اطلاعات تا حد ممکن بکاهد . معماری سازمانی وسیله ای   است برای برنامه ریزی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانها و به عبارت دیگر می توان آن را چارچوبی برای یکپارچه سازی منابع فناوری اطلاعات دانست. 

  ۲- ۱- ۱ تعریف معماری 

   هر جا که نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد که ابعاد یا پیچیدگی آن از یک واحد معین فراتر رفته، یا نیازمندیهای خاصی را تحمیل نماید، نگرشی ویژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت که در اصطلاح به آن » معماری « گفته میشود[شمس۸۳]. آنچه که در این تعریف به آن اشاره شده است اول اینکه زمانی بحث معماری مطرح می گردد که پیچیدگی مسئله زیاد باشد و این خود دال بر این موضوع است که طراحی معماری امری پیچیده است. دوم اینکه معماری نگرشی همه جانبه را لازم دارد که در واقع این نگرش همه جانبه ویژگی های مربوط به وظیفه مندی، کارایی، مسائل و محدودی تهای اقتصادی، نوع فناوری، قابلیت استفاده مجدد، قابلیت تغییر و جنبه های دیگر را  شامل می شود. بنابراین کلمه معماری علاوه بر وجوه ساختاری، در بردارنده وجوه رفتاری نیز می باشد[اخوان ۸۳]. 

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی

  فهرست:

  چکیده 

  فصل اول...........................................................................................................................................................۱  ۱-۱ مقدمه...................................................................................................................................................۲ 

  ۱-۲- طرح مسئله.........................................................................................................................................۳ 

  ۱-۳ اهداف تحقیق.......................................................................................................................................۵ 

  ۱-۴ محدوده تحقیق.....................................................................................................................................۵ 

  ۱-۵ تحقیقات مرتبط ....................................................................................................................................۵ 

  ۱-۶ ساختار تحقیق ......................................................................................................................................۶ 

  فصل دوم..........................................................................................................................................................۷  ۲-۱ معماری سازمانی...................................................................................................................................۸ 

  ۲-۱-۱ تعریف معماری................................................................................................................................۹ 

  ۲- ۱- ۲ تعریف معماری سازمانی.. 10

  ۲-۲-۲-۱ دیدگاه معماری عملیاتی... 18

  ۲-۲-۲-۲ دیدگاه معماری سیستمی... 19

  ۲-۲-۲-۳ دیدگاه معماری تکنیکی... 20

   

  ۲-۱-۳ لزوم معماری سازمانی.....................................................................................................................۱۰ 

  ۲-۱-۴ اجزای معماری سازمانی..................................................................................................................۱۰ 

  ۲-۱-5  فرآیند معماری سازمانی.................................................................................................................۱۱ 

  ۲-۱-6 محصولات معماری سازمانی...........................................................................................................۱۲ 

  ۲-۱-7 کاربردهای معماری سازمانی ...........................................................................................................۱۲ 

  ۲-۱-8 انواع معماری سازمانی ....................................................................................................................۱۳ 

  ۲-۲  چارچوب های معماری سازمانی .........................................................................................................۱۳ 

  ۲-۲-۱ تعریف چارچوب معماری ..............................................................................................................۱۴ 

  ۲-۲-۲ چارچوب معماری C4ISR .............................................................................................................۱۵ 

  ۲-۳ سبک های معماری...............................................................................................................................۱۸ 

  ۲-۳-۱ نقش سبک در تدوین معماری.........................................................................................................۱۸ 

  ۲-۳-۲ تعریف سبک معماری.....................................................................................................................۱۸ 

  ۲-۳-۴  معرفی چند سبک معماری.............................................................................................................۲۰ 

    ٢١....................................................................................................................................Shared Data  سبک ۱-۴-۳-۲

    ٢٢...................................................................................................................................Client-Server سبک ۲-۴-۳-۲

    ٢٤.............................................................................................................................................Layered  سبک  ۳-۴-۳-۲

  ۲-۴  شبکه های پتری ................................................................................................................................۲۵

  ۲-۴-۱شبکه های پتری رنگی.....................................................................................................................۲۸۲-۴-۲شبکه های پتری رنگی مبتنی بر زمان................................................................................................۳۰ 

  ۲-۴-۳ تحلیل مدل های شبکه پتری رنگی..................................................................................................۳۱ 

  ۲-۴-۴ مزایای شبکه های پتری رنگی.........................................................................................................۳۱ 

  ۲-۴-۵ کاربرد شبکه های پتری رنگی.........................................................................................................۳۲ 

  ۲-۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری................................................................................................................۳۲  فصل سوم .......................................................................................................................................................۳۴ 

    ۳۶.................................................................................................................................Archimate مدل ۱-۳

  ۳-۱-۱ زبان مدل سازی سازمان Archimate...............................................................................................۳۶ 

  ۳-۱-۲  دیدگاه ها بر روی کارایی معماری..................................................................................................۳۷ 

  ۳-۱-۳ تحلیل مدل های معماری سازمانی Archimate................................................................................۳۸ 

  ۳-۱-۳-۱ ساختار مدل...............................................................................................................................۳۸ 

  ۳-۱-۳-۲ کمیت ورودی............................................................................................................................۳۹ 

  ۳-۱-۳-۳ نتایج کمی..................................................................................................................................۴۰ 

  ۳-۱-۳-۴ تحلیل........................................................................................................................................۴۰ 

  ۳-۲مدل قابل اجرای Levis........................................................................................................................۴۰ 

  ۳-۲-۱  نحوه ایجاد شبکه های پتری رنگی از نمودار های UML................................................................۴۰ 

  ۳-۲-۲شبکه های پتری رنگی و شئ گرایی.................................................................................................۴۲ 

    ۴۶......................................................................................................................................OSAN مدل  ۳-۳

  ۳-۳-۱ شبکه های فعالیت تصادفی  مبتنی بر شی........................................................................................۴۷  

  ۳-۳-۱ شبکه های فعالیت تصادفی .............................................................................................................۴۷ 

  ۳-۳-۲ عناصر شبکه های فعالیت تصادفی شیئی..........................................................................................۴۸ 

  ۳-۳-۳ تحلیل مدل های OSAN.................................................................................................................۵۰ 

  ۳-۳-۴ مزایای شبکه های تصادفی مبتنی بر شئ..........................................................................................۵۰ 

  ۳-۴ مقایسه مدل های ارائه شده برای ارزیابی معماری سازمانی...................................................................۵۱ 

  ۳-۵ خلاصه فصل......................................................................................................................................۵۲  فصل چهارم....................................................................................................................................................۵۳  ۴-۱ مقدمه.................................................................................................................................................۵۴ 

  ۴-۲ ایجاد مدل قابل اجرا جهت ارزیابی صحت رفتار و تحلیل کارایی معماری سازمانی       ( رویکرد شئ

  گرایی) .......................................................................................................................................................۵۵  ۴-۳ تحلیل مدل قابل اجرا..........................................................................................................................۶۰ 

  ۴-۳-۱ ارزیابی صحت رفتار.......................................................................................................................۶۱ 

  ۴-۳-۲ تحلیل کارایی .................................................................................................................................۶۱ 

  ۴-۳-۲-۱ زمان پاسخ .................................................................................................................................۶۱ 

  ۴-۳-۲-۲ زمان انجام فرآیند.......................................................................................................................۶۱  ۴-۳-۲-۳ زمان انتظار در صف...................................................................................................................۶۲

  ۴-۳-۲-4 طول صف..................................................................................................................................۶۲

  ۴-۳-۲-۵ میزان کارایی ..............................................................................................................................۶۲

  ۴-۴ ارائه نمونه اولیه نرم افزاری برای تبدیل محصولات معماری به شبکه های پتری رنگی ..........................۶۳

  ۴-۴-۱ معرفی خصوصیات  و چگونگی مراحل انجام کار نرم افزار شبیه ساز...............................................۶۴ 

  ۴-۴-۱-۱ ایجاد محصولات و وارد کردن اطلاعات لازم برای ایجاد مدل قابل اجرا ......................................۶۴ 

  ۴-۴-۲ ایجاد مدل قابل اجرا.......................................................................................................................۶۵ 

  ۴-۴-۳ اجرای مدل قابل اجرا .....................................................................................................................۶۵ 

  ۴-۴-۴ تحلیل نتایج اجرای مدل قابل اجرا ..................................................................................................۶۶ 

  ۴-۵ خلاصه فصل......................................................................................................................................۶۷ 

  فصل پنجم .......................................................................................................................................................۶۸  ۵-۱ مطالعه موردی و دلایل انتخاب شدن آن...............................................................................................۶۹ 

  ۵-۲  پیش درآمدی از چگونگی ایجاد مدل قابل اجرای مسئله کارت هوشمند..............................................۷۰ 

  ۵-۲-۱رسیدن راننده (Arrivals)....................................................................................................................................٧٥ 

    ٧٦.............................................................................................................................................(Monitors) ناظر ها ۲-۲-۵

  ۵-۲-۲-۱ ناظر تاخیر در درون صف............................................................................................................................٧٦ 

  ۵-۲-۲-۱-۱ چگونگی محاسبه تاخیر در صف..........................................................................................................٧٧ 

  ۵-۲-۲-۱-۲ تابع مسند..................................................................................................................................................٧٧ 

  ۵-۲-۲-۱-۳ تابع مشاهده..............................................................................................................................................٧٧ 

  ۵-۲-۲-۲ ناظر طول صف.....................................................................................................................................................٧٧ 

  ۵-۲-۲-۲-۱ چگونگی محاسبه طول صف.................................................................................................................٧٨ 

  ۵-۲-۲-۲-۲ تابع مسند..................................................................................................................................................٧٨ 

  ۵-۲-۲-۲-۳ تابع مشاهده..............................................................................................................................................٧٨ 

  ۵-۲-۲-۳ ناظر تاخیر در درون سیستم......................................................................................................................٧٨ 

  5-2-2-3- 1چگونگی محاسبه تاخیر در سیستم ......................................................................................79 

  ۵-۲-۲-۳-۱ تابع مسند..................................................................................................................................................٧٩ 

  ۵-۲-۲-۳-۳ تابع مشاهده..............................................................................................................................................٧٩ 

  ۵-۲-۳ برآوردی از اندازه سازمان........................................................................................................................................٧٩ 

  ۵-۳ مطالعه تاثیر سبک های مختلف بر کارایی محصولات معماری..............................................................۸۰ 

    ۸۰...................................................................................................................... Client Server سبک ۱-۳-۵

  ۵-۳-۱-۱ مقدار زمان سپری شده در صف..................................................................................................۸۱ 

  ۵-۳-۳-۲ زمان پاسخ .................................................................................................................................۸۱ 

  ۵-۳-۳-۳ زمان سرویس.............................................................................................................................۸۲ 

  ۵-۳-۳-۴ طول صف .................................................................................................................................۸۲ 

  ۸۳...............................................................................................................................Layered سبک ۲-۳-۵

  ۵-۳-۲-۱ مقدار زمان سپری شده در صف..................................................................................................۸۴۵-۳-۲-۲ زمان پاسخ .................................................................................................................................۸۴

  ۵-۳-۲-۳ زمان سرویس.............................................................................................................................۸۵

  ۵-۳-۲-۴ طول صف..............................................................................................................................................................٨٥

    ۸۶...........................................................................................................................DataShare سبک ۳-۳-۵

  ۵-۳-۳-۱ مقدار زمان سپری شده در صف......................................................................................................................٨٧ 

  ۵-۳-۳-۲ زمان پاسخ.............................................................................................................................................................٨٧ 

  ۵-۳-۳-۳ زمان سرویس.......................................................................................................................................................٨٨ 

  ۵-۳-۳-۴ طول صف..............................................................................................................................................................٨٨ 

  ۵-۳-۴ نتایج حاصل از ارزیابی...................................................................................................................۸۹ 

  5-۴ مشخص کردن نقاط گلوگاهی در سیستم و استفاده از چند منبع به طور موازی برای رفع مشکل............۹۰ 

  ۵-۴-۱مقدار زمان سپری شده در صف.............................................................................................................................٩١ 

  ۵-۴-۲  زمان پاسخ................................................................................................................................................................٩٢ 

  ۵-۴-۳ زمان سرویس.............................................................................................................................................................٩٣ 

  ۵-۴-۴ طول صف...................................................................................................................................................................٩٣ 

  ۵-۵ نگاهی دوباره به روند نمای تحقیق......................................................................................................۹۴ 

  5-6 ایجاد مدل قابل اجرا از محصولات معماری.........................................................................................۹۵ 

  5-7 خلاصه فصل......................................................................................................................................۹۹  فصل ششم ....................................................................................................................................................۱۰۱  ۶-۱ خلاصه تحقیق..................................................................................................................................۱۰۲ 

  ۶-۲ مقایسه مدل قابل اجرای ارائه شده با دیگر مدل های ارزیابی معماری.................................................۱۰۳ 

  ۶-۳ نتایج تحقیق......................................................................................................................................۱۰۴ 

  ۶-۴ مشکلات و نواقص تحقیق ................................................................................................................۱۰۶ 

  ۶-۵پیشنهادات تحقیق ...............................................................................................................................۱۰۶ 

  ۷-منابع ....................................................................................................................................................۱۰۷  

  منبع:

  کتابها 

   [صمدی۸۳]  صمدی اوانسر، عسکر،۱۳۸۴،"مقدمه ای بر معماری سازمانی(ویژه مدیران)"،دبیرخانه شورای عالی

   انفورماتیک

  [Allen78]

  Allen,Arnold,1978, Probability Statistics and Queueing Theory,Academic Press, New York.

  [Bass03]

  Bass, L., Clements, P., and Kazman, R. 2003, Software Architecture in Practice, 2nd ed, Addison-Wesley.

  [Clements02]

  Clements, P., Bachmann, F., Bass, L., Garlan, D., Ivers, J., Little, R., Nord, R., and Stafford, J. 2002, Documenting Software Architectures: Views and Beyond, AddisonWesley.

  [Inmon97]

  Inmon, W. H., Zachman, J. A., and Geiger, J. G. 1997, Data Stores, Data Warehousing and the Zachman Framework: Managing Enterprise Knowledge, McGraw-Hill.

  [Schelp03]

  Schelp, J., and Rowohl, F. 2003, Enterprise Application Integration: New Solutions

  for a Solved Problem or a Challenging Research Field?, Chapter V of ERP & Data Warehousing in Organizations Issues and Challenges, IRM Press,.

  مقالات 

  [اخوان۸۳] اخوان نیاکی، انوشیروان، مهر ۱۳۸۳، »تعاریف اولیه«، ماهنامه توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و

  اطلاعات (تکفا)، سال دوم، شماره ۳، ص ۶ – ۱۰. 

  [ایزایران۸۱] ایزایران، مرداد 81، اصول پیاده سازی چارچوب معماری C4ISR به روش شئ گرا ،گارگاه آموزشی 

   

  [شمس۸۳]  شمس، فریدون، مهر ۱۳۸۳، »مفاهیم پایه معماری سازمانی«، ماهنامه توسعه و کاربری فناوری

  ارتباطات و اطلاعات (تکفا)، سال دوم، شماره ۳، ص ۱۱ – ۱۷. 

  [کمیته۸۳]  کمیته فنی معماری اطلاعات، مهر ۱۳۸۳، »آشنایی با چارچوب های معماری«، ماهنامه توسعه و

  کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات (تکفا)، سال دوم، شماره ۳، ص ۸۳ – ۸۸. 

  [Bienvenu00] M. P. Bienvenu, I. Shin, and A. H. Levis, “C4ISR Architectures III: An ObjectOriented Approach for Architecture Design,”  Systems Engineering, Vol. 3, No. 4, Fall 2000

  [Booch99] G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson: The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley, Reading, MA, 1999.

   

  [Boster00] Booster, M., Liu, S., and Thomas, R. 2000, “Getting the most from your Enterprise Architecture”, IT Pro, July | August, pp. 43-50.

  [Crawford05] Crawford, C. H., Bate, G. P., Cherbakov, L., Holley, K., and Tsocanos, C. 2005, “Toward on Demand Service-Oriented Architecture”, IBM Systems Journal, Vol. 44, No. 1, pp. 81-107.

  [Curtis92]                     Curtis, B., Kellner, M. I., and Over, J. 1992, “Process Modeling”, Communications

  of the ACM, Vol. 35, No. 9, pp. 75-90.

  [Denison95]

  Denison, D. R., and Mishra, A. K. 1995, “Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness”, Organization Science, Vol.6, No. 2, pp. 204-223.

  [Duncan72]

  Duncan, R. B. 1972, “Characteristics of Perceived Environments and Perceived Environmental Uncertainty”, Administrative Science Quarterly, Vol. 17, No. 13, pp. 313-327.

  [Duncan89]

  Duncan, W. J. 1982, “Organizational Culture: 'Getting a Fix' on an Elusive Concept”, Academy of Management Executive, Vol. 3, pp. 229-238.

  [Elkoutbi 98]

  M.Elkoutbi and R.F.Keller. “Modeling

  Interactive Systems with Hierarchical Colored Petri Nets”. Proc. of the Conference on High Performance Computing, 1998. April 6-9, Boston.

   

  [Engels00]

  Engels, G., Heckel, R. and Sauer, S., “UML - A Universal Modelling

  Language?,” Nielsen, M., and Simpson, D., LNCS 1825, 21st Int. Conf. on App. and Theory of Petri Nets (ICATPN’00), Aarhus, Denmark, Springer-Verlag (2000), 24-38.

   

  [Fatolahi04]

  Fatolahi, A., and Jalalinia, S. 2004, “Building Transition Architectures Using Zachman Framework”, Proc. of the 1st Int'l Conf. of Industrial Engineering, Tehran, Iran.

  [Fukuzawa02] Fukuzawa, K. AND Saeki, M. 2002. Evaluating Software Architectures by Coloured

  Petri Nets. ACM SEKE ’2002, July 15-19

   

  [Garlan95] Garlan, D. 1995, “What is Style?”, Proc. of the 1st Int'l Workshop on Architectures for Software Systems, Seattle, WA, Published as CMU Technical Report CMU-CS95-151, pp. 96-100.

  [Huang04]         Huang, C. AND Liang, W. 2004. Object oriented development of the embedded systems based on Petri-nets. Computer Standards & Interfaces 26 (2004) 187-203.

   

  [Jensen 92]        K. Jensen, Coloured Petri Nets, Vol 1:

  Basic Concepts, Springer-Verlag 1992.

   

  [Kaisler05] Kaisler, S. H., Armour, F., and Valivullah, M. 2005, “Enterprise Architecting: Critical Problems”, Proc. of the 38th Hawaii Int'l Conf. on System Sciences, Track 08, Vol. 08, pp. 224.2.

  [Koberg87] Koberg, C. S., and Ungson, G. R. 1987, “The Effects of Environmental Uncertainty and Dependence on Organizational Structure and Performance: A Comparative Study”, Journal of Management, Vol. 13, No. 4, pp. 725-737.

  [Korotikov03] Korotikov, V. 2003. Using of Petri Net Techniques in Information Systems Design.

  IEEE 4th siberian russian workshop and tutorials EDM’2003.

   

  [Kristensen et L. M. Kristensen, S. Christensen, and K. Jensen. The Practitioner's Guide to

  al]89

  [Lacob05]

  Coloured Petri Nets. Software Tools for Technology Transfer, 2(2):98--132, December 1998

  , Locob, M.-E., Jonkers, H., Quantitative Analysis of Enterprise

  Architectures, Enschede: Telematica Instituut, 2004 A more recent version of this report was published at the INTEROP-ESA 2005 Conference, 23-25 February 2005,

  Geneva, Switzerland (TI/SS/2005/003)

  [Levis00]

  H. Levis and L. W. Wagenhals, “C4ISR Architectures I: Developing a Process for

  C4ISR Architecture Design,” Systems Engineering, Vol. 3, No. 4, Fall 2000

  [Levis03]

  Lee W. Wagenhals, Sajjad Haider, and A. H. Levis, “Synthesizing Executable

  Models of Object Oriented Architectures,”  Systems Engineering, Vol. 6, No.4, 2003

    

   

  [Mehta03]

  Mehta, N. R., and Medvidovic, N. 2003, “Composing Architectural Styles from Architectural Primitives”, Proc. of the 9th European Software Engineering Conf. held jointly with 11th  ACM SIGSOFT Int'l symposium on Foundations of Software Engineering, Helsinki, Finland, pp. 347-350.

  [Mellado04]

  Mellado, L. AND Paredes, V. AND Canepa, A. July 2004. Modelling of batch production systems using Petri nets with dynamic tokens. Mathematics and Computers in Simulation.

   

  [Monroe97]

  Monroe, R. T., Kompanek, A., Melton, R., and Garlan, D. 1997, “Architecture Styles, Design Patterns, and Objects”, IEEE Software, Vol. 14, No. 1, pp. 43-52.

  [Murata 89]

  T. Murata, "Petri Nets: Properties,

  Analysis and Applications", Proceedings of the IEEE, Vol.77, No.4 pp.541-580, April 1989.

   

  [Natarajan98] Natarajan, R., and Rosenblum, D. S. 1998, “Merging Component Models and Architectural Styles”, Proc. of 3rd Int'l Software Architecture Workshop (ISAW-3), Florida, pp. 109-111.

  [Perry92]

  Perry, D. E., and Wolf, A. L. 1992, “Foundations for the Study of Software Architecture”, ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, Vol. 17, No. 4, pp. 4052.

  [PETRI66]

  PETRI, C.A. ١٩٦٢. Kommunikation mit automaten. Institut fur Instrumentelle

  Mathematik, Schriften des IIM Nr. ٣, Bonn, Germany. Also, English translation, “Communication with automata.” Technical Report RADC-TR-٦٥٣٧٧, vol. ١, Suppl. ١, January ١٩٦٦, Griffiss Air Force Base, NY.

   

  [Peters92]

  Peters, T. 1992, “Rethinking Scale”, California Management Review, pp. 7-29.

  [Quinn83]

  Quinn, R. E., and Cameron, K. 1983, “Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence”, Management Science, Vol. 29, No.1, pp. 33-51.

  [Rehkopf03]

  Rehkopf, T. W., and Wybolt, N. 2003, “Top 10 Architecture Land Mines”, IT Pro, November | December, pp. 36-43.

  [Riehle96]

  Riehle, D., and Züllighoven, H. 1996, “Understanding and Using Patterns in Software Development”, Theory and Practice of Object Systems, Vol. 2, No. 1, pp. 3-13.

  [Rood94]

  Rood, M. A. 1994, “Enterprise Architecture: Definition, Content, and Utility”, Proc. of 3rd IEEE Workshop on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises, pp. 106-111.

  [Rosso]60

   

  Christian Del Rosso ,Continuous evolution through software architecture evaluation: a case study, JOURNAL OF SOFTWARE MAINTENANCE AND EVOLUTION:

  RESEARCH AND PRACTICE

  J. Softw. Maint. Evol.: Res. Pract. 2006; 18:351–383

   

   

  [Sakamoto82] Sakamoto, J. G., and Ball, F. W. 1982, “Supporting Business Systems Planning Studies with the DB/DC Data Dictionary”, IBM Systems Journal, Vol. 21, No. 1, pp. 54-80.

  [Shaw96]             Shaw, M., and Clements, P. 1996, “Toward Boxology: Preliminary Classification of

  Architectural Style”, Proc. of the 2nd Int'l Software Architecture Workshop (ISAW-2), pp. 50-54.

  [Sowa92]

  Sowa, J. F., and Zachman, J. A. 1992, “Extending and Formalizing the Framework for Information Systems Architecture”, IBM Systems Journal, Vol. 31, No. 3, pp. 590-616.

  [Taylor96]

  Taylor, R. N., Medvidovic, N., Anderson, K. M., Whitehead, E. J., Robbins, J. E., Nies, K. A., Oreizy. P., and Dubrow, D. L. 1996, “A Component- and MessageBased Architectural Style for GUI Software”, IEEE Trans. on Software Engineering, Vol. 22, No. 6, pp. 390-406.

  [Tung79]

  Tung, R. L. 1979, “Dimensions of Organizational Environments: An Exploratory

  Study of their Impact on Organizational Structure”, Academy of Management Journal, Vol. 22, pp. 672-793.

  [Whitman01] Whitman, L., Ramachandran, K., and Ketkar, V. 2001, “A Taxonomy of a Living Model of the Enterprise”, Proc. of the 33rd Conf. of Winter Simulation, pp. 848-855.

  [Wilton01] Wilton, D. R. 2001, “The Relationship Between IT Strategic Planning and Enterprise Architecture practice”, Journal of Battlefield Technology, Vol. 4, No. 1, pp. 18-22.

  [Wagenhals00] Wangenhals,             L,            Shin,.I,Kim,.D,Levis            A.H         2000,"C4ISR        Architectures:II.A Structured Analysis Approach for Architecture Design",

  [Zachman87] Zachman, J. A. 1987, “A Framework for Information System Architecture”, IBM System Journal, Vol. 26, No. 3, pp. 454-470.

  [Zhang01]

  Zhang, L., Mitchell, B., Falzon, L., Davies, M., Kristensen, L.M. and Billington, J. (2001): Model-based Operational Planning Using Coloured Petri Nets. In Proc. of the 6th Command and Control Research and Technology Symposium, Annapolis, MD, VA, June 2001.

   

  اسناد فنی 

  [C4ISR97]

  “DoD C4ISR Architecture Framework”, 18 December 1997, version 2.0, C4ISR Architecture Working Group, Department of Defense.

  [CIO01]

  “A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture”, 2001, version 1.0, U.S. Chief Information Officer Council. 

  [DoD03]

  “DoD Architecture Framework”, 30 August 2003, version 1.0, DoD architecture Framework Working Group, Department of Defense.

  [DoD05]

  “DoD Enterprise Architecture Reference Model Maintenance Process”, 26 September 2005, DoD Enterprise Architecture Congruence Community of Practice.

  [FAWG]

  “Architecture Alignment and Assessment Guide”, October 2000, U.S. Federal Architecture Working Group.

    وب سایت 

  [cpntools]

  ]  http://wiki.daimi.au.dk/cpntools- help//monitoring_a_cp-net.html

  [OpenGroup]

  “The Open Group”, http://www.opengroup.org

  [Wily]

  www.interscience.wiley.com

  [Murphy01]

  Gail Murphy,2001, Software Architecture: Client/Server Architectural Style ,Pdf

  file

  پایان نامه ها 

   [رضایی۸۵ ]  رضایی،ر.،۱۳۸۵،"ارائه روشی برای ارزیابی معماری سازمانی"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه  آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

   [زرگر۸۵]      زرگر،م. ، ۱۳۸۵،"بررسی و تدوین سبک معماری فناوری اطلاعات سازمانی"،پایان نامه کارشناسی  ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , رساله در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , مقاله در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول