کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن

مشخص نشده
1386
212
word
2 MB
1966
قیمت قدیم:۲۱,۲۰۰ تومان
قیمت: ۲۱,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن

  پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر(M.Sc)

  چکیده  

  بسیاری از سازمانها هم اکنون در حال برنامه ریزی و یا اجرای سطحی از معماری سرویس گرا در درون سازمان خود هستند زیرا سرویس گرایی ساختاری را برای مدلهای فرآیند کسب و کار ارائه می دهد که می تواند انعطاف پذیری و چابکی فرآیندهایی که در مقابل تغییرات می بایست دوباره مدلسازی شوند ، را به صورت چشمگیری افزایش دهد.

   بحث همتراز شدن فناوری اطلاعات و کسب و کار همواره در توسعه نرم افزارها به صورت جدی مطرح بوده است. بنابراین به منظور همترازی سرویس ها و مولفه های نرم افزاری با اهداف کسب و کار می بایست معماری سرویس گرا را در سطح سازمان توسعه دهیم و برای اینکه مفهوم معماری سازمانی سرویس گرا تحقق یابد و از سازگاری و تمامیت آن اطمینان حاصل شود ، نیاز دارد که از سوی مفهوم مهم دیگری به نام چارچوب حمایت شود زیرا بدون وجود چارچوب ، معماری معنایی ندارد و چارچوب معماری را در جهتی هدایت می کند که کسب و کار و فناوری آن گونه که لازم است ، هم جهت با یکدیگر باشند. 

  متاسفانه تا به حال هیچ چارچوبی قطعی برای معماری سازمانی سرویس گرا ارائه نشده است ، بنابراینارائه یک چارچوب معماری سازمان سرویس گرا می تواند حائز اهمیت باشد.  برای این منظور در اینتحقیق از چارچوب زکمن که به عنوان چارچوب مرجع معماری سازمان ی شناخته می شود ، استفاده شدهاست و سعی شده است که با نما یش تاثیر رویکرد معماری سازمانی سرو یس گرا در چارچوب زکمن درواقع نمایی از یک چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا نمایش داده شود. 

  در  این تحق یق با توجه به اهمیت همتراز شدن لایه کسب و کار و فناوری ، به علت اینکه تا به حال بهبررسی تا ثیر رو یکرد معمار ی سازمان ی سرو یس گرا در لای ه های کسب و کار در قالب ی ک چارچوبپرداخته نشده است ، بنابراین در این تحقیق تاثیر بکارگیری معمار ی س ازمانی سرو یس گرا در سه سطربالایی چارچوب زکمن و به صورت مشخص تر به توص یف و تعریف مجدد مفاهیم و مدلهای این سه سطربا توجه به نقش سرویس در تمامی ستونها ی  این چارچوب پرداخته شده است و در نهایت با استفاده از یک مطالعه مورد ی و اعمال چارچوب معماری سازمان ی سرو یس گ را در آن ، به نقش اثرگذار معماری سازمان ی سرویس گرا در چابکی و تعامل پذیری سازمان مورد مطالعه پرداخته شد. 

  1-1- مقدمه:  

   

  یک سیستم اطلاعاتی بر خلاف آنچه در نگاه اول به نظر می رسد تنها مجموعه ای از نرم افزار وسخت

  افزار نیست بلکه مجموعه ای است از انسانها ، داده ها ، فرآیندها ، شیوه های ارائه اطلاعات و نیز فناوری

  اطلاعات که به منظور پشتیبانی و بهبود عملیات روزمره کسب و کار ، همچنین نیازهای کاربران و مدیران

  به حل مسئله و تصمیم گیری ، با هم تعامل دارند[1]. 

  عبارت فناوری اطلاعات نیز مفهوم گسترده ای است که تقریباً در هر حوزه ای که به پردازش اطلاعات

  و برقراری ارتباطات مربوط باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد. هر سازمان در دو بخش به فناوری اطلاعات

  توجه دارد : یکی بخش درونی که سامانه های اطلاعاتی را در بر می گیرد و دیگری بخش بی نرو ی که

  زیرساختار تجارت الکترونیک محسوب می شود.  

  سازمانها به دلایل متعددی به سمت استفاده از فناوری اطلاعات می روند . تعدادی از این دلایل عبارتند

  از :  

  افزایش ارزش افزوده از طریق بهبود فرآیندهای کاری و بهینه کردن آنها ؛ حفظ توان رقابتی در بازار

  نوین ؛ ایجاد فرصتهای جدید از طریق ترکیب و ارتقاء فرصتهای موجود یا ابداع روشهای جدید ؛ حرکت به

  سمت بازارهای جدید و امکان دستیابی به مشتریان جهانی ؛ افزایش امکان دریافت بازخورد از مشتری و

  کارمندان و در نتیجه افزایش ضریب رضایت سهامداران [1].                                           

  فناوری اطلاعات خود را به گونه های مختلفی نشان می دهد و از یکسو زمینه ساز بهبود روشهای

  مدیریتی سازمان از طریق توسعه و تولید سامانه های اطلاعاتی است و از سوی دیگر زمینه ساز برقراری

  ارتباطات لازم برای حفظ حیات و قابلیت رقابت درفضای امروزی است که ناگزیر به سمت کسب و کارها

  و دولتهای الکترونیکی در حال حرکت است .می توان گفت پیشرفت فناوری اطلاعات ، سازمانها را وادار

  به تغییر کسب و کار می کند و در واقع از سوی دیگر تغییر در کسب و کار ، لزوم تغییرات در فناوری را

  پدید می آورد بنابراین سازمانهای امروزی با توجه به نیاز شدید به توسعه فناوری اطلاعات و حرکت به

  سمت مباحث تجارت الکترونیکی باید سازمانهایی باشند که با قدرت انعطاف بالا و توان واکنش سریع به

  تغییرات کسب و کار و فناوری و فشارهایی که در نتیجه این تغییرات به سازمان وارد می شود ، پاسخ دهند. 

  1- 1 هدف تحقیق 

   

  از آنجاییکه تا به حال هیچ چارچوبی قطعی برای معماری سازمانی سرویس گرا ارائه نشده است ،

  بنابراین ارائه یک چارچوب معماری سازمان سرویس گرا می تواند حائز اهمیت باشد . در این پایان نامه

  قصد برآن است که چارچوبی برای معماری مبتنی بر سرویس ارائه دهیم و ترجیح داده ایم که برای این

  منظور از میان چارچوبهای معماری سازمانی ، چارچوبی مثل زکمن که به عنوان چارچوب مادر و پایه برای

  معماری سازمانی محسوب می شود را به عنوان چارچوب هدف این تحقیق انتخاب نماییم. در واقع به

  عبارتی دیگر با رویکرد معماری سرویس گرا به چارچوب زکمن پرداخته شده است که در این راستا ممکن

  است نیاز به توسعه یکسری دیدها نیز احساس شود. 

   

  1- 2 سابقه تحقیق 

   

  منابع موجود در زمینه ارائه چارچوب برای معماری سازمانی سرویس گرا بسیار اندک می باشد و در

  اکثر کارهای انجام شده تنها سعی شده است تا با تعریف مدلهای مرجع معماری سرویس گرا تا حدی

  جایگاه هر کدام از مفاهیم را در سطوح مختلف منطقی و فیزیکی مشخص نمایند. اما تا به حال دقیقاً به تاثیر

  مفاهیم معماری سرویس گرایی در یک چارچوب معماری سازمانی زکمن به صورت مفصل و اینکه

  چارچوب معماری سازمانی بومی شده و مشخص که مبتنی بر معماری سرویس گرا را داشته باشیم ، در

  حال حاضر وجود ندارد. 

   

  3  روش تحقیق  

   

  محدوده این تحقیق ارائه چارچوب در حوزه کسب و کار معماری سازمانی سرویس گرا می باشد و

  بنابراین در این تحقیق به بررسی تاثیر رویکرد معماری سرویس گرا در سطوح بالای چارچوب زکمن و

  مشخصاً سه سطر اول آن پرداخته می شود . 

  خروجی اصلی این تحقیق را می توان نسخه ای از زکمن دانست که تاثیر رویکرد سرویس گرایی در

  حوزه کسب و کار را در سلولهای آن نمایش داده است. 

  اول

  فصل

  مقدمه اول

  1-2- 1-1 مقدمه:  

   

  یک سیستم اطلاعاتی بر خلاف آنچه در نگاه اول به نظر می رسد تنها مجموعه ای از نرم افزار وسخت

  افزار نیست بلکه مجموعه ای است از انسانها ، داده ها ، فرآیندها ، شیوه های ارائه اطلاعات و نیز فناوری

  اطلاعات که به منظور پشتیبانی و بهبود عملیات روزمره کسب و کار ، همچنین نیازهای کاربران و مدیران

  به حل مسئله و تصمیم گیری ، با هم تعامل دارند[2]. 

  عبارت فناوری اطلاعات نیز مفهوم گسترده ای است که تقریباً در هر حوزه ای که به پردازش اطلاعات

  و برقراری ارتباطات مربوط باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد. هر سازمان در دو بخش به فناوری اطلاعات

  توجه دارد : یکی بخش درونی که سامانه های اطلاعاتی را در بر می گیرد و دیگری بخش بی نرو ی که

  زیرساختار تجارت الکترونیک محسوب می شود.  

  سازمانها به دلایل متعددی به سمت استفاده از فناوری اطلاعات می روند . تعدادی از این دلایل عبارتند

  از :  

  افزایش ارزش افزوده از طریق بهبود فرآیندهای کاری و بهینه کردن آنها ؛ حفظ توان رقابتی در بازار

  نوین ؛ ایجاد فرصتهای جدید از طریق ترکیب و ارتقاء فرصتهای موجود یا ابداع روشهای جدید ؛ حرکت به

  سمت بازارهای جدید و امکان دستیابی به مشتریان جهانی ؛ افزایش امکان دریافت بازخورد از مشتری و

  کارمندان و در نتیجه افزایش ضریب رضایت سهامداران [1]. 

                                                  

   

  فناوری اطلاعات خود را به گونه های مختلفی نشان می دهد و از یکسو زمینه ساز بهبود روشهای

  مدیریتی سازمان از طریق توسعه و تولید سامانه های اطلاعاتی است و از سوی دیگر زمینه ساز برقراری

  ارتباطات لازم برای حفظ حیات و قابلیت رقابت درفضای امروزی است که ناگزیر به سمت کسب و کارها

  و دولتهای الکترونیکی در حال حرکت است .می توان گفت پیشرفت فناوری اطلاعات ، سازمانها را وادار

  به تغییر کسب و کار می کند و در واقع از سوی دیگر تغییر در کسب و کار ، لزوم تغییرات در فناوری را

  پدید می آورد بنابراین سازمانهای امروزی با توجه به نیاز شدید به توسعه فناوری اطلاعات و حرکت به

  سمت مباحث تجارت الکترونیکی باید سازمانهایی باشند که با قدرت انعطاف بالا و توان واکنش سریع به

  تغییرات کسب و کار و فناوری و فشارهایی که در نتیجه این تغییرات به سازمان وارد می شود ، پاسخ دهند. 

   

  1-3- 1-2 تجزیه سیستمها و رویکرد معماری سرویس گرا: 

   

  همانطور که می دانید در ابتدا مدیران سازمانها بر حسب نیازهای دوره ای تصمیم به تهیه نرم افزاری

  ابر ی منظوری خاص می نمودند که معمولاً این نرم افزارها برای بخش یا فرآیندی خاص از سازمان تهیه می

  شود.  

  اگر ریشه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در عمومیت یافتن تولید نرم افزار برای مقاصد تجاری و

  دولت فرض نماییم باید گفت که این حوزه همواره در حال تغییر بوده است : 

  در ابتدا مدیران سازمانها بر حسب نیازهای دوره ای تصمیم به تهیه نرم افزاری برای منظوری خاص می

  نمودند که معمولاً این نرم افزارها برای بخش یا فرآیندی خاص از سازمان تهیه می شود این نرم افزارها در

  ابتدا شامل انبوهی از کدهای زبان ماشین بودند سپس طی چهار دهه اخیر پیچیدگی نرم افزارها روز به روز

  بیشتر شده و تقاضا برای نرم افزارهای قدرتمندتر افزایش یافته است . در این میان به نظر می رسد که

  روشهای قدیمی جوابگوی نیازهای در حال رشد کنونی نیستند و نیاز به ایجاد و بکارگیری روشهایی است

  که بوسیله آنها بتوان بر پیچیدگی در زمانهایی کوتاهتر غلبه کرد . بنابراین معماریها روشی برای ترسیم

  پیچیدگی بوجود آمده می باشند. 

  منظور از معماری تعیین ساختار کلی سیستم و روشهایی است که این ساختار را قادر به تامین

  ویژگیهای کلیدی سیستم می نماید.  این ویژگیها مربوط به یکی از موارد وظیفه مندی ، کارآیی ، مسایل و

  محدودیتهای اقتصادی ، نوع فن آوری و یا مصالح مورد استفاده ، قابلیت استفاده مجدد ، قابلیت تغییر در

  سیستمهای بزرگ (پویایی) ، قابلیت درک و جنبه های هنری است.  

  تجزیه نمودن یکی از اصول صحیح مهندسی نرم افزار می باشد و تکنیکی است که توسط تئوری

  سیستم در پایان دهۀ 1950 مطرح شد و اظهار داشت که در صورتیکه سیستمی پیچیده باشد در اینصورت

  اتوماتیک نمودن و شناخت اجزای تشکیل دهنده آن بسیار پیچیده خواهد شد بنابراین پیشنهاد نمود که

  سیستمهای پیچیده به قسمتهای کوچکتر که قابل اداره و کنترل بیشتری می باشند ، تجزیه شوند. 

  معماران و طراحان روش تجزیه را برای رسیدن به بسیاری از ویژگیهای معماری از جمله : کنترل و

  اداره نمودن[3]؛ مختص نمودن[4] ؛ آزمون پذیری[5] ؛ قابلیت تعمیر و نگهداری[6]؛ سرعت توسعه[7] ؛ قابلیت استفاده

  مجدد1 بکار می برند [2]. 

                                                  

  [8]یکی از روش تجزیه نرم افزارها تقسیم بندی برنامه های کاربردی به "کارهای[9] " مجزا بود که پس از

  آن روش شیء گرایی مطرح گردید. سپس در ادامه تحقیقات روش تجزیه بهتری که همان مولفه ها بودند ،

  مطرح گردید و در نهایت در حال حاضر روش سرویس گرایی به عنوان بهترین روش تجزیه نرم افزارها

  عنوان گردید. زیرا سیستمهایی که بر اساس معماری سرویس گرا طراحی و پیاده سازی شده اند، نشان داده

  اند که توانسته اند تا حد بسیار زیادی ویژگی های همبستگی زیاد و در عین حال چسبندگی کم[10] را بخوبی

  در خود ایجاد و حفظ کنند. 

  بسیاری از سازمانها هم اکنون در حال برنامه ریزی و یا اجرای سطحی از معماری سرویس گرا در

  درون سازمان خود می باشند [29] و از آنجا که اغلب دارای محیطهای ناهمگونی هستند ، بنابراین نیازمند

  مدیریت تحولات به منظور اطمینان از دستیابی به سطح بالایی از جداسازی و مولفه سازی می باشند تا

  بتوانند از نظر اقتصادی پیشرفت کرده و در زمان مشخص ، تغییر نمایند. 

  معماری سرویس گرا شیوه ای منطقی برای طراحی سیستمهای نرم افزاری توزیع شده است که در آنها

  عملکرد سیستم بصورت سرویس در اختیار کاربران و یا سایر سرویسها بر روی شبکه قرار می گیرد.

  معماری فوق ،امکان پیاده سازی پویا ، آزاد و گسترده برنامه های توزیع شده را فراهم می نماید.  یک

  ویژگی بارز یک معماری سرویس گرا آن است که می تواند مستقل از سکوی[11] مشخص شده ، پیاده سازی

  شود. هر سرویس به صورت یک روش استاندارد با استفاده از پیغامها فراخوانی می شود ، اغلب سازمانها

  خود را با یک روش عملی برای آماده سازی سرویسهای وب منطبق می نمایند و آن استفاده از مدخلهای[12]

                                                                                                                                                     

  XML می باشد . مدخلهای XML با میانجی گری ، مشخصات واسطهای سیستمهای سازمانی را مخفی

  نموده و آنها را به صورت سرویسهای وب استاندارد عرضه می کند.  

  معرفی معماری سرویس گرا موجب انتقال تدریجی برنامه های کاربردی به عناصر معماری که بسیار

  نزدیکتر به تجریدهای سطح کسب و کار هستند ، خواهد شد . در واقع در قلب معماری سرویس گرا ، برنامه

  های کاربردی حذف نمی شوند بلکه تحت فرآیندهای انعطاف پذیرِ کسب و کار که توسط سرویسهای کسب

  و کار سازمان پیاده سازی می گردند ، شناخته می شوند. 

  1-4- 1-3 تعریف مسئله : 

  همانطور که می دانید از دیدگاه فناوری اطلاعات ، منطق سازمان[13] می تواند به دو قسمت منطق کسب و

  کار و منطق برنامه کاربردی تقسیم شود[3] که منطق کسب و کار در مدلهای کسب و کار و فرآیندهای

  کسب و کار سازمان تعریف می شود. 

  معماری سازمانی حرکتی است که قصد دارد با استفاده از یک چارچوب سازماندهی شده ، کسب و کار

  و فناوری سازمان را همسو ساخته و در نتیجه از تاثیرات منفی آنها بر یکدیگر بکاهد[1]. زیرا یکی از

  مشکلات همیشگی در توسعه نرم افزار بحث همتراز بودن کسب و کار و فناوری اطلاعات می باشد . با

  معماری سازمانی این امید می رود که سامانه هایی که برای سازمان ایجاد می شوند دقیقاً در جهت برآوردن

  نیازهای کسب و کار سازمان فعالیت کنند. 

  با اینکه نادیده گرفتن مدلسازی کسب و کار سرویس گرا آسان است و می توان تنها سرویس گرایی را

  به جهت صرفه جویی در زمان ، در زمینه فناوری و معماری فنی بکار برد . اما دلایل زیادی وجود دارد که

  به صرف نمودن زمان برای مدلسازی و ایجاد سرویسهای کسب و کار ، ارجحیت دارد  : 

                                                  

  سرویس گرایی ساختاری را برای مدلهای فرآیند کسب و کار ارائه می دهد که می تواند انعطاف پذیری

  و چابکی فرآیندهایی که در مقابل تغییرات می بایست دوباره مدلسازی شوند ، را به صورت چشمگیری

  افزایش دهد . واکنش در مقابل تغییرات در حوزه کسب و کار سازمان می تواند به درستی از طریق ترکیب

  مجدد یک فرآیند کسب و کار و معماری فناوری پشتیبانی کننده آن( که توسط لایه برنامه کاربردی سرویس

  بیان می شود )  انجام شود. 

   Providing Service Oriented Enterprise Architecture  Framework by using Zachman Framework

   

  In this thesis because of important of mapping business layer and Technology Layer, We try to show The Affect of using SOA in the top tree Level’s Zachman Framework, we describe and refine

   concepts and models of this tree layers with the role of services in the all column of the framework.

  Now many of organization are planning pr executing SOA in their Bodies because Service Oriented provide the structure for business process model that can increase flexibility and agility

   process via business changes

  The subject of mapping between information technology and business development is important so for mapping services and software component in business domain , we should develop SOA in Enterprise scope and for realization the concept of SOA and insurance it’s consistency and therefore  It needs to be support by a framework

   A Framework because Architecture has not meaning with out the framework, A Framework   conduct Architecture in the way that business and technology are in the one way.

  Unfortunately there is no strict framework for SOEA. So providing the service Oriented  Enterprise Architecture Framework is very significant.

  We try in thesis to show the affect of SOEA in Zachamn Framework for having a SOEA  framework

  Keyword : Service Oriented Architecture , Service Oriented Enterprise Architecture , Zachman

   Framework

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن

  فهرست:

              چکیده ...................................................................................................................................................1 

                                 مقدمه...................................................................................................................................................2 

  فصل اول .............................................................................................................................................4 

  مقدمه......................................................................................................................................5 

  تجزیه سیستمها و رویکرد معماری سرویس گرا.......................................................................6 

  تعریف مسئله :........................................................................................................................8 

  سابقه تحقیق:...........................................................................................................................9 

  محدوده تحقیق......................................................................................................................10 

  ساختار پایان نامه...................................................................................................................11 

  فصل دوم-آشنایی با ادبیات معماری سرویس گرا ................................................................................12 ادبیات پایان نامه....................................................................................................................13 

  سازمان :................................................................................................................................13 

  معماری سازمانی:...................................................................................................................13 

  چارچوب معماری سازمانی :..................................................................................................15 

  چارچوب معماری سازمانی زکمن :...........................................................16 

  تاریخچه تکامل روشهای تجزیه در نرم افزار :........................................................................18 معماری کاربردی محور : .......................................................................................................18 

  مشکلات معماری برنامه کاربردی محور :..................................................19 

  معماری سرویس گرا و تفاوت آن با معماریهای کاربرد محور..................................................21 

                2-3--                معماری سرویس گرا :.............................................................................................................23

  اصول سرویس گرایی: ..........................................................................................................25

  امز یای سرویس گرایی :.........................................................................................................27

  اجزای اصلی معماری سرویس گرا :.......................................................................................28 

  خلاصه..................................................................................................................................32 

  فصل سوم- معماری سازمانی سرویس گرا ..........................................................................................33 

  لزوم بکارگیری معماری سرویس گرا در سطح سازمان............................................................34 

  مفاهیم اصلی معماری سازمانی سرویس گرا :.........................................................................35 

  سازمان ..................................................................................................................................36 

  مدل کسب و کار :.................................................................................................................37 

  مدل داده معنایی : ..................................................................................................................37 

  فرآیندهای کسب و کار :........................................................................................................39 

  مدلسازی فرآیند کسب و کار :...................................................................40 

  قواعد کسب و کار .................................................................................................................41 

  مستندات :.............................................................................................................................42 

  اطلاعات : .............................................................................................................................42 

  سرویس دسترسی داده: .............................................................................42 

  سرویسهای اطلاعاتی :...............................................................................43 

  مدل اطلاعاتی سرویس:.............................................................................43 

  سرویسها : .............................................................................................................................44 

  مدلسازی سرویسهای کسب و کار :...........................................................44 

  نقش سرویس در سطوح تجرید معماری سازمانی :.................................................................45 لایه سرویس کاربردی :..........................................................................................................46 

  سرویسهای یکپارچه سازی: .........................................................................473-3-1-2-            سرویسهای سودمندی:...............................................................................48

  سرویسهای پوشه : ....................................................................................48

  سرویس مرکب :..........................................................................................48

  لایه سرویس کسب و کار : ....................................................................................................49 

  سرویس کسب وکار وظیفه-محور :..............................................................49 

  سرویس کسب و کار موجودیت- محور: .......................................................50 

  لایه سرویس همنوایی ............................................................................................................51 

  معماری سازمانی سرویس گرای لایه بندی شده :.....................................................................51 

  مدل سازمان سرویس گرا :.....................................................................................................53 

  گذرگاه سرویس سازمان...............................................................................54 

  سرویسهای تعاملی  :.................................................................................55 

  بلوک های سازنده مدلسازی کسب و کار سازمان سرویس گرا :..............................................55 

  فعالیت :

    56...............................................................................................................................

  سرویس : ..............................................................................................................................57 

  فرآیند....................................................................................................................................59 

  گذرگاه سرویس کسب و کار :...............................................................................................61 

  طبقه بندی سرویسها :............................................................................................................61 

  خلاصه..................................................................................................................................64 

  فصل چهارم- چارچوب سازمانی برای معماری سرویس گرا ...............................................................66 بازبینی چارچوب زکمن با رویکرد معماری سازمانی سرویس گرا :.........................................67 

  ثتا یررویکرد معماری سرویس گرا در سطرها : ........................................................................67 

  ثتا یر رویکرد معماری سرویس گرا در ستون ها:......................................................................69 

  ستون چه چیزی یا داده ................................................................................70 

  ستون چگونه یا کارکرد .............................................................................71  4-1-2-3-            ستون کجا یا شبکه ....................................................................................72

  ستون چه کسی یا افراد..............................................................................73

  ستون چه وقت یا زمان..............................................................................74

  ستون چرا یا انگیزه....................................................................................75 

  خلاصه :................................................................................................................................76 

  فصل پنجم- کار موردی .....................................................................................................................80 آشنایی با سازمان مورد مطالعه................................................................................................81 

  سطر اول ...............................................................................................................................82 

                      5-2-1-           مدلهای سطر دوم:..................................................................................................................84 

                      5-3-1-           سطر سوم ..............................................................................................................................91 

  خلاصه :................................................................................................................................93 

  فصل ششم-  خلاصه و نتیجه گیری ...................................................................................................97 نتیجه گیری :.........................................................................................................................98 آیا سرویسهای شناسایی شده ، پشتی       نبا ی کننده چابکی و تعامل پذیری در سازمان می باشند؟....99 

  چابکی :....................................................................................................99 

  تعامل پذیری...........................................................................................102 

  آیا چارچوب ارائه شده از جامعیت برخوردار می باشد؟........................................................103 

  ویژگیها و نواقص :..............................................................................................................105 

  دستاوردها و فرصتهای آینده :..............................................................................................108 

                              پیوستها : ..........................................................................................................................................110 

                              فهرست منابع....................................................................................................................................125 

        فهرست نامها ....................................................................................................................................129           خلاصه انگلیسی ...............................................................................................................................134  

   

  منبع:

  فتح الهی ، علی ، گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی UML از نظر قابلیت پوشش به چارچوبزکمن دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ، ایران خرداد ماه 1383 

  فتح الهی ، علی ، گزارش سمینار کارشناسی ارشد: انطباق چارچوب معماری سازمانی فدرال با نرم افزار

  System Architect ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ، ایران اسفند ماه 1381 

   

  [2]        Dragos Manolescu and Boris Lublinsky : SOA Enterprise Patterns—Services,

  Orchestration and Beyond , Service oriented Architecture Defined Chapter 2 to be published by Morgan- Kaufmann Publishers in 2007

   

  [3]        Thomas Erl : Service Oriented Architecture : Concepts, Technology, and Design ,

  ISBN: 0-13-185858-0 Publisher: Prentice Hall PTR , Pub Date: August 04, 2005

   

  [4]        Fatma Dandashi , Huei-Wan Ang : Tailoring DoDAF For Service Oriented Architectures , A Recommended Guide , 2006 The MITRE Corporation. 

   

   

  [5]        C. Matthew MacKenzie, Ken Laskey, Francis McCabe, Fujitsu Limited, Peter F Brown, Rebekah Metz, Booz Allen Hamilton : OASIS Reference Model for service Oriented Architecture 1.0 , Public Review Draft 2,31 may 2006

   

  [6]        Steve Jones and Mike Morris : A METHODOLOGY FOR SERVICE

  ARCHITECTURES OASIS Draft , Approved for release 26th October 2005

   

   

  [7]        http://www.zapthink.com/report.html?id=ZAPFLASH-2006615

   

  [8]        Henk Jonkers, Marc Lankhorst, René van Buuren, Stijn Hoppenbrouwers, Marcello Bonsangue, Marcello Bonsangue,Leendert van der Torre : Concepts for Modelling

  Enterprise Architecture , University of Nijmegen, Nijmegen, the Netherlands,2005

   

   

  [9]        J. Schekkerman  : What you all need to know about Services Orientation!!

  Structuring the Enterprise around Services The Differences between Hype, Hope and Reality? 

  http://www.enterprise-architecture.info , Copyright, IFEAD, 2001 – 2006

   

   

  [10]   Building an Enterprise Architecture

  The Popkin Process Version 1.0 System Architect 2001Popkin Software

   

  فتح الهی ، علی ، گزارش سمینار کارشناسی ارشد: انطباق چارچوب معماری سازمانی فدرال با نرم افزار

  System Architect ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، تهران ، ایران اسفند ماه 1381 

   

  J.F Sowa, J.A Zachman : Extending and formalizing the framework for information systems architecture

   

  Mike Rosen Boris Lublinsky. Service Oriented Integration: Aligning SOA with Enterprise Integration ,Copyright 2005 AZORA Technologies

   

   

  Rasmus knippel : Service Oriented enterprise Architecture-censored edition Master thesis at IT-University of Copenhagen ,November 2005

   

  [16]http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-migratesoa/

   

  Dirk Krafzig, Karl Banke, Dirk Slama : Enterprise SOA: Service-Oriented Architecture Best Practices , Publisher: Prentice Hall PTR SBN: : 0-13-146575-9 ,  Pub Date: November 09, 2004

   

  Thomas Erl : Service-Oriented Architecture A Field Guide to Integrating XML  and Web Services , Publishing as Prentice Hall PTR,ISBN 0-13-142898-5 , Copyright 2004

   

  Ian Graham : Business Rules Management and Service Oriented Architecture: A

  Pattern Language , ISBN-10: 0470027215 , Publisher: Wiley (January 16, 2007)

   

  Journal1: Microsoft Architects Journal January 2004

   

  Stedphan Brodsky Senior Technical Staff Member, Marcia Stockton Senior Technical Staff Member,IBM : SOA programming model for implementing Web services,

  Part 2: Simplified data access using Service Data Objects -IBM  , 28 Jun 2005

   

   

  Chris Lawrence : Business process architecture and the Workflow Reference Model , 2006

   

  Jonathan Stephenson : Web Services Roadmap , 2003

  P. Niblett , S. Graham : Events and service-oriented architecture The OASIS Web

  Services Notification specifications , IBM SYSTEMS JOURNAL, VOL 44, NO 4, 2005

   

  Concepts for Architectural Description , ArchiMate Deliverable 2.2.1 v4.0 / 21-12-2004

   

  Duane Nickull . Service Oriented Architecture White Paper , 2005 Adobe Systems Incorporation

   

  Thimo Langbehn : Introduction to the concepts of Service Oriented Architecture (SOA) , Seminar System Modeling 2006

   

  Yee Wai Sim (Co-Investigator), Chu Wang (Co-Investigator), Lester Gilbert

  (Technical Manager), Gary Wills (Project Manager) : An Overview of Service-Oriented Architecture ,1 July 2005

   

  David A. Kelly, ebizQ Analyst : What You Need to Know About Transitioning to SOA

  Cyrille Thilloy : SOA in the Enterprise A Survey of the Technical Landscape , SOA Magazine Issue , Published: August 28, 2006 

  M.W.A. Steen, P. Strating, M.M. Lankhorst, H. ter Doest, M.-E. Iacob:Service-

  Oriented Enterprise Architecture , Telematica Instituut, the Netherlands,2006

  Bertland Potier IT Architecture IBM, Frank Brudinsky Eclipse EMF Project Lead IBM : Introduction to Service Data Object , 28 Sep 2004

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , رساله در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , مقاله در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه چارچوب معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول