کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب

مشخص نشده
1389
270
word
4 MB
1948
قیمت قدیم:۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب

  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

  گرایش نرم افزار 

  چکیده

  امروزه تغییرات متداول در نیازمندیهای مشتریان و محیط کسب و کار به عنوان اصلی ترین چالش  یش رو در توسعه سیستم های مقیاس وسیع مطرح است . معماری سرویس گرا به عنوان یک راهحل عملی برای رفع این مشکلات مطرح شده است ، از طرف دیگر ترکیب سرویس یکی از اصول اساسی معماری سرویس گرا برای پاسخ گویی سریع به نیازمندی درخواستی با استفاده از سرویس های در دسترس است .

  ترکیب سرویس وب این فرصت را برای سازمانها فراهم کرده است که با استفاده از سرویس های موجود، قابلیت تطبیق با تغییرات مکرر در نیازمندی کاربران میسر گردد. از جمله نقاط ضعف روشها و دیدگاههای ترکیب سرویس کنونی می توان به مواردی نظیر عدم پشتیبانی از ترکیب سرویس های وب RESTful و مبتنی بر SOAP به طور همزمان در یک سرویس مرکب ، عدم پوشش تمامی فازهای توسعه ترکیب سرویس ، در نظر نگرفتن نیازمندیهای غیر عملکردی درخواستی برای ترکیب سرویس ، عدم امکان استفاده از دارایی های سازمان به همراه سرویس های خارج از سازمان در سطح وب اشاره کرد.

  هدف اصلی این تحقیق ، تلاش برای نیمه خودکار سازی روند ترکیب سرویس های وب بر اساس نیازمندیهای عملکردی و غیر عملکردی مطرحشده کاربر  به صورت پویا با استفاده از ایده معماری مدلرانه در قالب معرفی چارچوب، فازهای فرآیند توسعه ترکیب و مدلهای مورد استفاده در هر فاز و الگوریتم های مربوطه است .  سعی بر آن است که در روش ارائه شده، امکان ترکیب سرویس های وب RESTful و سرویس های وب مبتنی بر SOAP با ارائه مدل متاداده ای برای توصیف همزمان آنها، فراهم گردد. برای رسیدن به این هدف ضمن مطالعه روشهای موجود، تلاش شده است که نقاط ضعف سایر روشها پوشش داده شود و از نقاط قوت آنها بهرهمند شویم . بنابراین در این تحقیق روشی با نام  " ترکیب مدلرانه و پویای سرویس های ناهمگن وب" یا به اختصار MDCHeS به همراه چارچوب و فازهای توسعه مربوطه ارائه خواهد شد.

  کلمات کلیدی: معماری سرویس گرا، ترکیب سرویس وب، معماری مدلرانه ، سرویس وب RESTful، سرویس وب مبتنی بر SOAP.

  ١  فصل اول – کلیات تحقیق

   2

  ١.١  مقدمه

  امروزه معماری سرویس گرا ١ به عنوان یکی از شیوههای معماری پیشرو در معماری راهحل های سازمانی مطرح شده و مفهوم سرویس در آن، تطابق نیاز با قابلیت های سازمان را به راحتی فراهم کرده است . با افزایش روز افزون نیازمندیهای کاربران، ترکیب سرویس ٢ به عنوان یکی از مهم ترین اصول محاسبات سرویس گرا٣ با هدف پاسخ گویی سریع به نیازمندیها، مطرح شده است .

  ترکیب سرویس یکی از نقاط قوت معماری سرویس گرا برای پاسخ گویی به یک نیازمندی جدید مطرح شده  با استفاده از ترکیب کردن سرویس های ٤ اتمیک در دسترس است . در واقع پس از مطرح شدن نیازمندی جدید توسط کاربر دو راهحل برای پاسخگویی به آن نیاز وجود دارد، اول اینکه به آن نیاز بدون در نظر گرفتن سرویس های موجود پاسخ داده شود که مستلزم هزینه زیادی است و دوم آنکه با توجه به سرویس های موجود و ترکیب و استفاده مجدد از آن سرویس ها به سرویس درخواستی با هزینه و زمان کمتری پاسخ داده شود.

  به عبارت دیگر به تجمیع ٥ سرویس های موجود در سازمان و یا استفاده از سرویس های خارج از سازمان به منظور افزایش قابلیت تطبیق سریع با تغییر در نیازمندیهای تقاضا شده و یا نیازمندیهای جدید مطرحشده، ترکیب سرویس گفته می شود. محیط پویا و گسترده ی سرویس های وب ٦ به همراه افزایش نیازمندیهای کاربران از یک طرف و پیچیده بودن روند ترکیب انواع مختلف سرویس ها از طرف دیگر، نیاز به روشی جامع و نوین با قابلیت پاسخ گویی به چالش های روشهای کنونی مطرح شده را در پی داشته است .

  ٢.١ طرح مسأله

  برای ترکیب سرویس دو سناریوی اصلی شامل " توسعه ترکیب سرویس ١" و " مدیریت ترکیب سرویس ٢" متصور است .  در سناریوی توسعه ترکیب سرویس ، خروجی نهایی یک فرآیند حرفه ٣ تولید شده با استفاده از ترکیب کردن سرویس های در دسترس است . این سناریو با دریافت درخواست سرویس آغاز شده و در نهایت با تولید یک سرویس مرکب ٤ قابل اجرا، به پایان می رسد.

  سناریوی مدیریت ترکیب سرویس زمانی آغاز می شود که کاربر قصد اجرا و مدیریت یک سرویس مرکب را داشته باشد، در این سناریو کاربر مدل اجرایی سرویس مرکب را در اختیار دارد [١]. در این تحقیق ضمن تمرکز بر سناریوی اول یعنی توسعه ترکیب سرویس ، سعی شده است بر چالش های روشهای کنونی ترکیب سرویس پاسخ داده شود. با همین هدف، ویژگی های زیر برای

  روش توسعه ترکیب سرویس پیشنهادی در نظر گرفته شده است :

  ١.  تا حد امکان خودکار باشد :

  با افزایش روزافزون سرویس ها، توسعه ترکیب سرویس به یک فرآیند پیچیده تبدیل شده است که انجام کلیه فازهای آن به صورت دستی ، فرآیندی خسته کننده و همراه با خطا بوده است . از طرف دیگر تعامل با کاربر در روند توسعه ترکیب سرویس ، منجر به تولید سرویس های مرکبی که تطابق بهتری با نیاز درخواستی کاربر دارند، می شود، لذا نیمه خود کارسازی این روند به همراه تعاملات مناسب و کنترل شده  با کاربر، منجر به افزایش کیفیت سرویس های مرکب تولید شده می گردد.

  ٢.  قابلیت پشتیبانی از ترکیب انواع سرویس های وب را دارا باشد:

  ترکیب سرویس که یکی از مهم ترین مزیت های معماری سرویس گراست ، از طریق استاندارد BPEL5 برای سرویس های مبتنی بر

  SOAP6 و توصیفات WSDL7 فراهم می گردد. از طرف دیگر با مطرح شدن سبک جدیدی از معماری سرویس های وب با نام

  REST8 و رواج استفاده از سرویس های RESTful که مبتنی بر قواعد این سبک معماری بوده و مزایایی نظیر سادگی استفاده،

   4 سبکوزن بودن و راحتی توسعه را  به همراه دارند، چالشی جدید برای پشتیبانی از ترکیب همزمان این دو نوع سرویس مطرح شده است . از آنجا که استفاده از این نوع سرویس ها در سازمانها به دلیل مزایایی نظیر آنچه مطرح شد، رو به افزایش است و از سوی دیگر سرویس های موجود در مخازن سازمانها اغلب سرویس های مبتنی بر SOAP بوده و به عنوان دارایی های سازمان حائز اهمیتاند، لذا نیاز به تمهیدات لازم جهت پاسخگویی به این چالش در روش پیشنهاد شده، ضروری است .

  ٣. تا حد امکان پویا باشد:

  روش پیشنهادی  بر روی ایجاد ترکیب سرویس در زمان طراحی با توسعه مدلهایی که قابلیت تغییر در عناصر ترکیب در زمان طراحی را دارا هستن ، تمرکز دارد. با توجه به محیط پویای سرویس های وب، پشتیبانی از پویایی در روال ترکیب برای یک روش ترکیب سرویس از اهمیت بسزایی برخوردار است . که در این روش سعی بر آن است که با استفاده از عناصر انتزاعی در مدلهای سرویس مرکب ، پویایی روش ترکیب تا حد مناسبی تأمین گردد.

  ٤. قابلیت استفاده در سازمان را داشته باشد:

  با توجه به گستردگی محیط سرویس های وب، روش ترکیبی باید در نظر گرفته شود که قابلیت کنترل پیچیدگی فرآیند ترکیب با افزایش تعداد سرویس های منتشر شده در وب و همچنین سرویس های موجود در مخازن سازمان را دارا باشد.

  برای پشتیبانی از این دو ویژگی از ایده معماری مدلرانه ١ و معرفی مدلهای مورد استفاده در فرآیند توسعه و الگوریتم هایی برای تبدیل مدلها به یکدیگر در هر فاز استفاده شده است .با استفاده از ایدهی معماری مدلرانه در روش پیشنهادی و افزایش سطح انتزاع و جداسازی منطق ترکیب از جزئیات ترکیب ،  تسهیل و تسریع توسعه ترکیب سرویس تا حد مناسبی فراهم شده است .

  ٣.١  اهداف تحقیق

  در این تحقیق تلاش می شود تا با ترکیب دو فناروی معماری سرویس گرا  و معماری مدلرانه راهحلی برای نیمه خودکار سازی توسعه ی سرویس مرکب با قابلیت پشتیبانی پویا از ترکیب انواع سرویس های وب ارائه گردد. این مفهوم در شکل ١-١ نشان داده شده است . همچنین با معرفی دیدگاهی فازبندی شده برای این روند و پشتیبانی از نیازمندیهای غیر عملکردی به همراه تعامل مناسب با کاربر، سعی بر افزایش کیفیت سرویس های مرکب از نظر تطبیق هر چه بیشتر با سرویس درخواست شده، است . روش

   5 ترکیب پیشنهادی در قالب چارچوبی مدلرانه با هدف پاسخگویی جامع به تمامی نیازمندیهای یک روش ترکیب سرویس ارائه می شود.

  (تصاویر در فایل اصلی قابل مشاهده است )

  شکل ١-١: ترکیب فناروی معماری سرویس گرا و معماری مدل رانه برای توسعه سرویس مرکب

  ٤.١  محدوده تحقیق

  در این تحقیق تنها بر روی بخش توسعه ترکیب سرویس تمرکز شده و به مدیریت و اجرای آن پرداخته نمی شود. توسعه ترکیب سرویس نیز خود می تواند شامل ارائه دیدگاهها، روشها، ابزارها، زبانها و چارچوبها باشد که در این تحقیق تمرکز بر روی پیشنهاد روشی در قالب چارچوبی جامع برای ترکیب سرویس های وب قرار دارد. در این تحقیق بر روی فازهای کشف و ساخت سرویس تمرکز شده و به سایر فازها به صورت مختصر می پردازیم و یا از روشهای کنونی در برخی فازها بهره می گیریم . روش ارائه شده از مرحله دریافت درخواست یک سرویس در قالب مدل تعریف شده ای در چارچوب، توسط کاربر آغاز شده و با ایجاد یک مدل قابل اجرای سرویس مرکب به صورت نیمه خودکار به پایان می رسد. در تمامی فرآیند ترکیب ، استفاده از اصول معماری مدلرانه مد نظر قرار داده شده است .

  لازم به ذکر است که این پروژه بر مبنای یک طرح پژوهشی [٢] با عنوان "ارائه چارچوبی مدلرانه جهت تولید خودکار راه حل های سازمانی مبتنی بر سرویس بر اساس دارایی های موجود" با سه هدف زیر با هدایت گروه ASER1 آغاز شده است و هدف اول و دوم از این طرح پژوهشی که مربوط به انتخاب و ترکیب سرویس ها می باشد با این پروژه تکمیل می گردد. در شکل ١-٢ نمایی از اهداف این طرح پژوهشی نمایش داده شده است .

  •   انتخاب خودکار دارایی موجود بر اساس نیازمندی به وجود آمده (Selection)

   6

  •   ترکیب نمودن دارایی برای ساخت کاربرد جدید (Composition)

  •   انطباق و متناسب سازی خودکار دارایی های موجود (Adaptation)

  شکل ١-٢: نمایی از طرح پژوهشی [٢]

  ٥.١ مراحل انجام تحقیق

  مراحل تحقیق همانطور که در شکل ١-٣ مشخص شده است ، از مطالعه بر روی معماری سرویس گرا آغاز شد. سپس با توجه به اهمیت موضوع ترکیب سرویس در حیطه سرویس گرایی ، بر روی این موضوع تمرکز شد. در ادامه همزمان با مطالعه روشهای ارائه شده در ترکیب سرویس ها، به مطالعه انواع سرویس های وب پرداخته شد و در کنار آن اصول معماری مدل رانه به عنوان یکی از  راهحل های مناسب برای استفاده به عنوان راهبرد ١ روش پیشنهادی ترکیب سرویس ، مطالعه گردید. پس از مطالعه کامل روشها، دیدگاه ها و چارچوبهای پیشنهاد شده برای ترکیب سرویس ، دسته بندی آنها صورت گرفت و فاکتورهای اصلی یک

   1 Strategy

   7 روش ترکیب سرویس استخراج گردید.  مطالعه در مورد ویژگی های سرویس های وب RESTful به عنوان یکی از انواع سرویس های وب در مسیر انجام تحقیق صورت گرفت در ادامه با در نظر گرفتن انواع سرویس های وب و روشهای موجود، چالش های مطرح در این زمینه استخراج شد. سپس به منظور پاسخ گویی به برخی چالش های کلیدی نظیر پشتیبانی از انواع سرویس های وب، جامع بودن روش ترکیب ، پویایی و پشتیبانی از نیازمندیهای غیر عملکردی،  فازهای ترکیب در روش پیشنهادی ارائه و در ادامه چارچوبی مدلرانه و نیمه خودکار برای پشتیبانی از ترکیب سرویس پیشنهاد گردید. با در نظر گرفتن محدودیت های زمانی برای این تحقیق ضمن تعیین مؤلفه های چارچوب و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، بر روی الگوریتم های مرتبط با فازهای کشف و ساخت سرویس در این چارچوب، تمرکز گردید. سپس برای ارزیابی الگوریتم و روش پیشنهادی، سناریوی کاربردی طراحی و دنبال شد، علاوه بر این برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی و فازهای توسعه دربرگیرنده آن نظرسنجی از خبره در خصوص قابلیت های چارچوب بر اساس پرسش نامه ای استاندارد در مراحل انتهایی تحقیق صورت گرفت . در پایان جمع بندی و پیشنهاد کارهای آینده که شامل تکمیل چارچوب پیشنهادی و پیادهسازی کامل آن است ، انجام شد.

  ٦.١ ساختار پایاننامه

  ساختار این پایان نامه به صورت زیر است :

  در فصل دوم، مفاهیم پایه ای مورد استفاده در این تحقیق شرح داده می شوند و خلاصه ای از روشهای موجود در زمینه ترکیب سرویس بررسی و دسته بندی شده و نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها بیان می گردد. سپس در فصل سوم، مبانی روش پیشنهادی شامل معرفی چارچوب پیشنهادی به همراه مدلهای مورد استفاده و مؤلفه های درگیر در آن بیان خواهد شد. در فصل چهارم، روش ترکیب پیشنهادی به همراه فازهای توسعه و الگوریتم های مورد استفاده در هر فاز با هدف نیمه خودکارسازی روند ترکیب انواع سرویس های وب با استفاده از معماری مدلرانه ارائه می شود. در فصل پنجم ، به ارزیابی و امکانسنجی مدل پیشنهادی می پردازیم و در آخر در فصل ششم با جمع آوری و نتیجه گیری، تحقیق را به پایان می بریم .

   

  Abstract

   

  Frequent changes in customer requirements and business environments are the main challenges

  in developing ultra-large-scaled software systems. Service-Oriented Architecture (SOA) has

  beeb proposed as an applicable solution to overcome these challenges. On the other hand,

  service composition is one of the central and most important tenets of service-oriented

  computing. Web Service Composition (WSC) provides an opportunity for enterprises to

  increase their ability to adapt to frequent changes in user demands via integrating existing

  services.

  Lack of supporting for the simultaneous composition of SOAP-based and RESTful Web service

  in a composite service, inadequate coverage of service composition phases and non-

  consideration of requested non-functional requirements for service composition development

  and inadequate use of enterprise assets along with extra Web services in composition methods

  are the shortcomings of current service composition methods and approaches.

  Hence, the main goal of this thesis is semi-automate the process of Web service composition

  based on user requested functional and non-functional requirements by using the idea of the

  Model Driven Architecture in the form of introducing a framework, composition process phases

  and the models  used in each phase. The proposed method has tried to support RESTful and

  SOAP-based web services by using a Meta data model for describing these kinds of services

  simultaneously. To this aim, we have studied relevant existing methods and have tried to

  address their shortcomings as well as utilize their strengths. Therefore, we propose a method

  called “Model-driven Dynamic Composition of Heterogeneous Service” (MDCHeS) and the

  related framework along with relevant composition development phases.

  Keywords. Service-Oriented Architecture, Web Service Composition, RESTful Web Service,

  SOAP-based Web Service, Model Driven Architecture.

 • فهرست و منابع پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب

  فهرست:

  ١  فصل اول – کلیات تحقیق ............................................................................................... ١

  ١.١     مقدمه ........................................................................................................................ ٢

  ٢.١     طرح مسأله .................................................................................................................. ٣

  ٣.١    اهداف تحقیق ................................................................................................................ ٤

  ٤.١     محدوده تحقیق .............................................................................................................. ٥

  ٥.١     مراحل انجام تحقیق ......................................................................................................... ٦

  ٦.١     ساختار پایاننامه ............................................................................................................. ٧

  ٢ فصل دوم – مفاهیم پایه و پیشینه تحقیق ......................................................................... ٩

  ١.٢     مقدمه ...................................................................................................................... ١٠

  ٢.٢     مفاهیم پایه ................................................................................................................ ١٠

  ١.٢.٢  معماری سرویس گرا .................................................................................................. ١٠

  ١.١.٢.٢       سرویس وب.................................................................................................................... ١١

   13 ................................................................................................................... WSDL   1.1.1.2.2

   15 .................................................................................................................... SOAP   2.1.1.2.2

   16..................................................................................................................... UDDI  3.1.1.2.2

  ٢.١.٢.٢     سبک معماری REST ........................................................................................................ ١٧

  ١.٢.١.٢.٢   ویژگی های سرویس های RESTful .................................................................................... ٢٠

  ٢.٢.١.٢.٢   مزایای سرویس های RESTful ......................................................................................... ٢١

  ٣.٢.١.٢.٢  دسته بندی انواع سرویس های وب RESTful ......................................................................... ٢١

  ٤.٢.١.٢.٢   مقایسه سرویس های وب مبتنی بر SOAP با RESTful ............................................................. ٢٢

  ٢.٢.٢  ترکیب سرویس ....................................................................................................... ٢٣

  ١.٢.٢.٢       سرویس مرکب ................................................................................................................. ٢٤

   24 ...........................................................................................................................BPEL       2.2.2.2

  ٣.٢.٢.٢       مشاپ های وب ................................................................................................................. ٢٥

   نه

   

  معماری مدلرانه ...................................................................................................... ٢٦

   28 ............................................................................................................................CIM       1.3.2.2

   29 ............................................................................................................................ PIM       2.3.2.2

   29 ........................................................................................................................... PSM       3.3.2.2

  ٣.٢    بررسی کارهای مرتبط ..................................................................................................... ٣٠

  ١.٣.٢  روشهای ترکیب سرویس ........................................................................................... ٣٠

  ١.١.٣.٢       چارچوب eFlow............................................................................................................... ٣٠

  ٢.١.٣.٢       دیدگاه SELF-SERV............................................................................................................ ٣١

  ٣.١.٣.٢       دیدگاه OntoMat-Service ................................................................................................... ٣١

  ٤.١.٣.٢     دیدگاه Orriens ،Yang  وPapazoglou................................................................................... ٣١

  ٥.١.٣.٢       دیدگاه WebTransact ........................................................................................................ ٣٢

  ٦.١.٣.٢       چارچوب METEOR-S......................................................................................................... ٣٢

  ٧.١.٣.٢       چارچوب WSMF .............................................................................................................. ٣٢

  ٨.١.٣.٢       دیدگاه SeGSeC ............................................................................................................... ٣٣

  ٩.١.٣.٢       چارچوب MoSCoE............................................................................................................ ٣٣

  ١٠.١.٣.٢   دیدگاه SODIUM ............................................................................................................... ٣٤

  ١١.١.٣.٢  دیدگاه Chan and Michael ................................................................................................. ٣٤

  ١٢.١.٣.٢    چارچوب DynamiCoS........................................................................................................ ٣٥

  ١٣.١.٣.٢    چارچوب REST2SOAP ....................................................................................................... ٣٥

  ١٤.١.٣.٢  دیدگاه Zhenhua,Chenting  و Zhang .................................................................................. ٣٥

  ١٥.١.٣.٢  دیدگاه ترکیب خودکار سرویس های RESTful.............................................................................36

  ١٦.١.٣.٢  دیدگاه Kaouthar و Zahi  ...................................................................................................٣٦

  ١٧.١.٣.٢  دیدگاه BPEL for REST ..................................................................................................... ٣٧

  ٤.٢     مقایسه روشها ............................................................................................................ ٤٣

  ١.٤.٢  تحلیل روشهای بررسی شده ........................................................................................ ٤٥

  ٥.٢     جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................... ٤٦

  ٣ فصل سوم – مبانی روش پیشنهادی ................................................................................. ٤٧

   ده

   

  مقدمه ...................................................................................................................... ٤٨

  ٢.٣    مدل متاداده ای برای توسعه ترکیب سرویس ......................................................................... ٥١

  ١.٢.٣  توصیف عناصر و ارتباطات مدل متاداده .......................................................................... ٥٣

  ٣.٣    معرفی مدل های مورد استفاده ............................................................................................ ٥٨

  ١.٣.٣  مدل ورودی (IM ) ................................................................................................... ٦٠

  ٢.٣.٣  مدل انتزاعی سرویس مرکب (ACSM ) .......................................................................... ٦٣

  ٣.٣.٣  مدل واقعی سرویس مرکب (CCSM) .................................................................................٦٦

  ٤.٣.٣  مدل اجرایی سرویس مرکب (ECSM) ............................................................................... ٦٨

  ٤.٣     معرفی چارچوب پیشنهادی ............................................................................................... ٦٩

  ١.٤.٣  معماری چارچوب..................................................................................................... ٧٠

  ٢.٤.٣  عناصر معماری چارچوب ............................................................................................. ٧٢

  ٥.٣     جمع بندی مطالب فصل .................................................................................................. ٧٥

  ٤ فصل چهارم – فرآیند ترکیب سرویس و الگوریتم های مورد استفاده ....................................... ٧٦

  ١.٤     مقدمه ...................................................................................................................... ٧٧

  ٢.٤    فرآیند توسعه ترکیب سرویس .......................................................................................... ٧٧

  ١.٢.٤  پیش فرض های توسعه ترکیب در چارچوب پیشنهادی ........................................................ ٧٩

  ٢.٢.٤  فاز اول: توصیف سرویس درخواستی (تبدیل نیازمندی کاربر به IM) ........................................ ٧٩

  ٣.٢.٤ فاز دوم: کشف  (تبدیل IM به ACSM)........................................................................... ٨١

  ١.٣.٢.٤     زمان مصرفی الگوریتم های معرفی شده در فاز کشف .................................................................... ٩٢

  ٤.٢.٤  فاز سوم: ساخت سرویس مرکب (تبدیل ACSM به CCSM) ................................................... ٩٤

  ١.٤.٢.٤       زمان مصرفی الگوریتم تبدیل ACSM به CCSM در فاز ساخت .........................................................٩٦

  ٥.٢.٤  فاز چهارم: انتخاب (انتخاب CCSM نهایی )....................................................................... ٩٧

  ٦.٢.٤  فاز پنجم : ساخت سرویس مرکب قابل اجرا (تبدیل CCSM به ECSM) ...................................... ٩٨

  ٣.٤    جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................. ١٠٠

   یازده

   

  فصل پنجم – ارزیابی روش پیشنهادی .............................................................................. ١٠١

  ١.٥     مقدمه .................................................................................................................... ١٠٢

  ٢.٥    نحوهی ارزیابی روش پیشنهادی ...................................................................................... ١٠٢

  ٣.٥    شناخت شاخص های ارزیابی ............................................................................................ ١٠٣

  ٤.٥    سناریوهای کاربردی ................................................................................................... ١٠٧

  ١.٤.٥  سناریوی کاربردی " استخدام نیرو در سازمان" .............................................................. ١٠٩

  ١.١.٤.٥     شرح سناریو..................................................................................................................١٠٩

  ٢.١.٤.٥     اجرای سناریو بر اساس فرآیند توسعه در چارچوب MDCHeS ........................................................١١٠

  ٢.٤.٥  تحلیل اهداف انجام سناریوها و میزان تحقق آنها ........................................................... ١١٥

  ٣.٤.٥ نظرسنجی از خبرگان............................................................................................. ١١٩

  ١.٣.٤.٥     نتایج ارزیابی .................................................................................................................١١٩

  ٢.٣.٤.٥     تحلیل نتایج ارزیابی قابلیت های چارچوب پیشنهادی ..................................................................١٢١

  ٥.٥    مقایسه روش پیشنهادی با روش های مشابه ......................................................................... ١٢٢

  ٦.٥     جمع بندی مطالب فصل ................................................................................................. ١٢٣

  ٦ فصل ششم – خلاصه و نتیجه یگ ری ................................................................................ ١٢٤

  ١.٦     مقدمه .................................................................................................................... ١٢٥

  ٢.٦    بازبینی میزان تحقق اهداف پایان نامه ............................................................................... ١٢٥

  ٣.٦     ویژگی نوآوری های تحقیق .............................................................................................. ١٢٨

  ٤.٦     محدودیت ها ............................................................................................................. ١٢٩

  ٥.٦     نتیجه گیری .............................................................................................................. ١٢٩

  ٦.٦     کارهای آینده ............................................................................................................ ١٣٠

  پیوست ١ – عناصر مخزن اصلی چارچوب MDCHES ............................................................... ١٣٢

  پیوست ٢ – جدول کلمات مخفف مورد استفاده در الگوریتم ها ..................................................١٤١

  پیوست ٣ – متن کامل نظرسنجی قابلیت های چارچوب MDCHES .............................................. ١٤٤

  منابع تحقیق ............................................................................................................. ١٥٤

   دوازده 

  منبع:

   155

  [1]       B. Orriens, J. Yang, and M.P. Papazoglou, “Model driven service composition,” Service-

  Oriented Computing-ICSOC 2003, 2003, pp. 75–90.

  [2]       F. Shams and P. Jamshidi, Proposal of ASOCF, Technical Report, Shahid Beheshti

  University, Automated Software Engineering Research Group .http:..aser.sbu.ac.ir,

  2010.

  [3]                                                                                                                        S. Farokhi, A Servey on web service composition, Seminar Report, Shahid Beheshti

  University, 2010.

  [4]                                     “Oasis:        SOA       Adoption  Blueprint”  Available:       http:..www.oasis-

  open.org.committees.tc_home.php?wg_abbrev=soa-blueprints.

  [5]       B. Borges, K. Holley, and A. Arsanjani, “Service Oriented Architecture,” IBM

  Available: http:..searchsoa.techtarget.com.news.1006206.Service-oriented-architecture.

  [6]       J.H.D. Santos, “Public service improvment using runtime service composition strategies

  , M.S. Thesis, University of Twente, Enschede the Netherlands,” Revista Democracia

  Digital e Governo Eletrônico, vol. 2, 2010.

  [7]                                                                                                                        “XML,” Wikipedia Available: http:..en.wikipedia.org.wiki.XML.

  [8]                                                                                                                        “Web service,” Wikipedia Available: http:..en.wikipedia.org.wiki.Web_service.

  [9]       X. Liu, Y. Hui, W. Sun, and H. Liang, “Towards service composition based on mashup,”

  Services, 2007 IEEE Congress on, 2007, pp. 332–339.

  [10]    P. Leitner, “The Daios Framework-Dynamic, Asynchronous and Message-oriented

  Invocation of Web Services,” 2007.

  [11]     “Web            Services  Description  Language,”  Wikipedia  Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Web_Services_Description_Language.

  [12]     “Web Service Description Language,” W3C ( World Wide Web Consortium ) Available:

  http:..www.w3.org.TR.wsdl.

   

   

   

   156

  [13]     “SOAP,”                                           IBM                                  Available:

  http:..publib.boulder.ibm.com.infocenter.cicsts.v3r1.index.jsp?topic=.com.ibm.cics.ts31.

  doc.dfhws.concepts.soap.dfhws_message.htm.

  [14]     “SOAP,” Wikipedia Available: http:..en.wikipedia.org.wiki.SOAP.

  [15]     “Representational  State      Transfer,”     Wikipedia  Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Representational_State_Transfer.

  [16]    R.L.     Costello,     “Building     Web     Services     the     REST     Way”     Available:

  http:..www.xfront.com.REST-Web-Services.html.

  [17]    H. Zhao and P. Doshi, “Towards Automated RESTful Web Service Composition,” 2009

  IEEE International Conference on Web Services, 2009, pp. 189-196.

  [18]    A.  Khalili,  “Semi  automatic  Creation  of  Enterprise  Mashups  Using  Semantic

  Descriptions,” MS Thesis. Khaje Nasir Toosi University, 2009.

  [19]    H.  Zhao,  “Scalable  Composition  of  Web  Services  Under  Uncertainty,  PHD

  Thesis,Georgia University” Available: http:..ugakr.libs.uga.edu.handle.10724.11685.

  [20]     C. Pautasso, “On Composing RESTful Services,” IEEE Internet Computing, 2008, pp.

  24-31.

  [21]     C. Pautasso, “Composing restful services with JOpera,” Software Composition, Springer,

  2009, pp. 142–159.

  [22]     C. Pautasso, “Bpel for rest,” Business Process Management, Springer, 2008, pp. 278–

  293.

  [23]    N. Milanovic and M. Malek, “Current solutions for web service composition,” IEEE

  Internet Computing, 2004, p. 51–59.

  [24]    L. Zeng, A.H.H. Ngu, B. Benatallah, R. Podorozhny, and H. Lei, “Dynamic composition

  and optimization of Web services,” Distrib Parallel Databases Springer, vol. 24, 2008,

  pp. 45-72.

   

   

   

   157

  [25]     S.P. Sivasubramanian, E. Ilavarasan, and G. Vadivelou, “Dynamic Web Service

  Composition: Challenges and techniques,” 2009 International Conference on Intelligent

  Agent & Multi-Agent Systems, 2009, pp. 1-8.

  [26]     “BPEL, Active Endpoints” Available: http:..www.activevos.com.bpel.php.

  [27]     Y. Wang and K. Taylor, “A Model-Driven Approach to Service Composition,” Service-

  Oriented System Engineering, 2008. SOSEʼ08. IEEE International Symposium on, IEEE,

  2008, pp. 8–13.

  [28]    J.D.     Haan,       “Model     Driven     Architecture,     basic       concepts”     Available:

  http:..www.theenterprisearchitect.eu.archive.2008.01.16.mda_model_driven_architectur

  e.

  [29]    A. Kleppe, J. Warmer, and W. Bast, MDA Explained: The Model Driven Architecture™:

  Practice and Promise, 1997.

  [30]     C. Zhao, Z. Duan, and M. Zhang, “A Model-Driven Approach for Dynamic Web Service

  Composition,” WRI World Congress on Software Engineering, 2009, pp. 273-277.

  [31]    P.P.W. Chan and M.R. Lyu, “Dynamic Web Service Composition: A New Approach in

  Building  Reliable  Web  Service,”  22nd  International  Conference  on Advanced

  Information Networking and Applications, Ieee, 2008, pp. 20-25.

  [32]    F. Casati, S. Ilnicki, L.J. Jin, V. Krishnamoorthy, and M.C. Shan, “Adaptive and

  dynamic service composition in eFlow,” Advanced Information Systems Engineering,

  Springer, 2000, pp. 13–31.

  [33]    M.D.A.M. Benatallah, B., “SELF-SERV: a platform for rapid composition of web

  services in a peer-to-peer environment,” 28th VLDB Conference., Hong Kong, China.

  2002.

  [34]    E.A. Zeng, L., “Quality Driven Web Services Composition,” Proceedings of the 12th

  international conference on World Wide Web, ACM, 2003.

   

   

   

   158

  [35]    P.F. Pires, WEBTRANSACT: A Framework for Specifying and coordinating reliable web

  services compositions. Technical Report ES-578.02, Federal University of Rio De

  Janerio, 2002.

  [36]    J. Aggarwal, R., Verma, K., Miller, J., Milnor, Dynamic Web Service Composition in

  METEOR-S. Technical report, LSDIS Lab, Univerisity of Georgia, Athens, 2004.

  [37]    D. Roman, “Web Service Modeling Ontology,” Applied Ontologies, 2005, pp. 77-106.

  [38]    T. Fujii, K., Suda, “Semantics-based dynamicWeb service composition,” International

  Journal of Cooperative Information Systems, 2006, pp. 293–324.

  [39]    A.V.H. Pathak, J., S. Basu, “Modeling Web Services by Iterative Reformulation of

  Functional and Nonfunctional Requirements,” 4th International Conference on Service-

  Oriented Computing (ICSOC), 2006, pp. 314-326.

  [40]     S. Topouzidou, SODIUM, Service-Oriented Development In a Unified framework in

  Final report ISTFP 6-004559., 2007.

  [41]    E.G. da Silva, F. Pires, and M.V. Sinderen, “Supporting dynamic service composition at

  runtime based on end-user requirements,” Knowledge Creation Diffusion Utilization,

  2009.

  [42]     Y.-Y. Peng, M. Shang-Pin, and J. Lee, “REST2SOAP: A Framework To Integrate SOAP

  Services And RESTful,” IEEE International Conference on Service-Oriented Computing

  and Applications (SOCA’ 09), 2009, pp. 106-109.

  [43]     K. Boumhamdi and Z. Jarir, “Yet another approach for dynamic web  service

  composition,” Internet Technology and Secured Transactions, London: 2010, pp. 1 - 5.

  [44]     C. Pautasso, “RESTful Web service composition with BPEL for REST,” Data &

  Knowledge Engineering Journal, ISSN: 0169-023X, vol. 68, Sep. 2009, pp. 851-866.

  [45]    F. Casati, S. Ilnicki, L. Jin, V. Krishnamoorthy, and M. Shan, “eFlow: a platform for

  developing and managing composite e-services,” 2000, pp. HPL-2000-36.

   

   

   

   159

  [46]     K. He, “Integration and orchestration of heterogeneous services,” Pervasive Computing

  (JCPC), 2009 Joint Conferences on, IEEE, 2009, pp. 467–470.

  [47]    J. Lim and K.-H. Lee, “Constructing composite web services from natural language

  requests,” Journal of Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide

  Web, ISSN: 1570-8268, vol. 8, Mar. 2010, pp. 1-13.

  [48]    F. Rosenberg, P. Leitner, A. Michlmayr, and S. Dustdar, “Integrated Metadata Support

  for Web Service Runtimes,” Enterprise Distributed Object Computing Conference

  Workshops, 2008 12th, IEEE, 2009, pp. 361–368.

  [49]    M.H. Rick Hull, Bell Labs, “Usage Scenario: e-Service Composition in a Behavior based

  Framework” Available: http:..www.ai.sri.com.~daml.services.use-cases.language.swsl-

  usecase.Composition.htm.

  [50]    L. Liu, Z. Wu, Z. Ma, and W. Wei, “Functionality Semantic Indexing and Matching

  Method for RESTful Web Services Based on Resource State Descriptions,” 2009 WRI

  World Congress on Software Engineering, May. 2009, pp. 138-142.

  [51]    W. Junye, M. Lirui, and C. Hongming, “A REST-Based Approach to Integrate

  Enterprise Resources,” International Forum on Computer Science-Technology and

  Applications, Ieee, 2009, pp. 219-223.

  [52]    M.A. Talib, Z. Yang, and Q.M. Ilyas, “A framework towards web services composition

  modelling and execution,” International Journal of Web and Grid Services, vol. 2, 2006,

  pp. 25.

  [53]     “Standard       Industrial  Classification,”     Wikipedia    Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Industry_Classification_Benchmark.

  [54]     “Data                     Flow            Diagram,”         Wikipedia  Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Data_Flow_Diagram.

  [55]     “Control                 flow               graph,”        Wikipedia  Available:

  http:..en.wikipedia.org.wiki.Control_flow_graph.

   

   

   

   160

  [56]    J. Pathak, S. Basu, R. Lutz, and V. Honavar, “MOSCOE: An Approach For Composing

  Web  Services  Through  Iterative  Reformulation  Of  Functional  Specifications,”

  International Journal on Artificial Intelligence Tools, vol. 17, 2008, pp. 109-122.

  [57]    A. Kim, M. Kang, C. Meadows, E. Ioup, and J. Sample, “A Framework for Automatic

  Web Service Composition,” (CHACS), Naval Research Lab Washington DC Center For

  High Assurance Computing Systems, 2009.

  [58]    J. Rao and X. Su, “A survey of automated web service composition methods,” Semantic

  Web Services and Web Process Composition Springer, 2005, pp. 43–54.

  [59]    F. Rosenberg, P. Leitner, A. Michlmayr, P. Celikovic, and S. Dustdar, “Towards

  Composition as a Service - A Quality of Service Driven Approach,” 2009 IEEE 25th

  International Conference on Data Engineering, pp. 1733-1740.

  [60]    R. Karimpour and F. Taghiyareh, “Conceptual discovery of Web services using

  WordNet,” Services Computing Conference, 2009. APSCC 2009. IEEE Asia-Pacific,

  IEEE, 2010, pp. 440–444.

  [61]     “Word Net” Available: http:..wordnet.princeton.edu.wordnet..

  [62]     S. Dustdar and W. Schreiner, “A survey on web services composition,” International

  Journal of Web and Grid Services, vol. 1, 2005, pp. 1–30.

  [63]    R.M. Pessoa, E. Silva, M. van Sinderen, D.A.C. Quartel, and L.F. Pires, “Enterprise

  interoperability with SOA: a survey of service composition approaches,” Enterprise

  Distributed Object Computing Conference Workshops, 2008 12th, IEEE, 2009, pp. 238–

  251.

  [64]    R. Khadka and B. Sapkota, “An Evaluation of Dynamic Web Service Composition

  Approaches,” 4th International Workshop on Architectures, Concepts and Technologies

  for Service Oriented Computing - ACT4SOC 2010, 2010, pp. 67-79.

  [65]     Y. Peng, “Design and Implementation of a Framework to Integrate SOAP Services and

  RESTful Services, MS Thesis, Computer Science and Information Engineering China,”

  2009. 

پروپوزال در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , گزارش سمینار در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , تز دکترا در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , رساله در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , پایان نامه در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , تحقیق در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , مقاله در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب , پروژه دانشجویی درباره پایان نامه ارائه روشی به منظورنیمه خودکارسازی مدل رانه ترکیب سرویس های وب

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول