کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

کارشناسی
1388
107
word
779 KB
1428
قیمت قدیم:۱۰,۷۰۰ تومان
قیمت: ۱۱,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

  پایان نامه کارشناسی مهندس کامپیوتر (نرم افزار) 

  چکیده :

  با توجه به اصول جاری در زبان PHP نحوه طراحی یک وب سایت آموزشی که جهت پیاده سازی آموزشی از راه دور تنظیم گردیده است ارائه می گردد تا گامی در رسیدن به اهداف آموزشی برداشته باشیم و بتوانیم با عینی تر ساختن آن فرآیند تعلیم و تربیت را آسانتر نمائیم.

  فصل 1

  مقدمه

  از خوانندگان خود انتظار داریم که چیزی بیش از یک مطالعه دقیق در رابطه با PHP  داشته باشند،اما به خاطر تکمیل تر شدن آن :PHP  )یک مخفف بازگشتی ازPHP:hypertext preprocessor) زبانیopen source  (منبع باز) و با قابلیت اسکریپت نویسی وب در طرف سرویس دهنده است که برای ایجاد صفحات پویای وب بکار می رود. به غیر از این که مستقل از مرور گراست،روشهای ساده و جهانی مستقل از سکوی نرم افزاری (cross-platform) را برای تجارت الکترونیکی و برنامه های کاربردی پیچیده وب و پایگاه داده ای ارائه می کند.

  1-1چرا PHP؟

  PHPدارای مشخصات زیراست:

  یک منحنی یادگیری یکنواخت و کم ارتفاع

  عملکردی وسیع برای پایگاه داده ها،اتصال شبکه،پشتیبانی سیستم فایل ،جاوا،COM  ،XML ،CORBA ،WDDX و Macromedia flash.

  سازگاریplatform  با UNIX (تمامی نسخه ها)،(     (NT/95/98/2000 Win 32 ،QNX ،MacOs web Ten) ) ،OSX ،OS/2  ،وBeOs .

  سازگاری سرویس دهنده برای ماژولApache (Win 32  ،(UNIX  ،CGI/FastCGI ،thttpd ،fhttpd ،phttpd  ،IsapI(Zeus،IIS)،(Netscape iplanet)NSAPI،servletengines  java،Aolserver،

  و ماژول ROxen/caudium.

  یک سیکل توسعه سریع:نسخه های جدید به همراه ترمیم اشکالات،عملکردهای جانبی،و ارتقاءهای جدید،هر چند ماه یکبار عرضه می گردند.

  یک جامعۀدر حال جنب وجوش و حمایت کننده. نمونه های کٌد و دریافت مجانی کد. گروه PHP،کاری فوق العاده درفراهم آوردن منابع و پشتیبانی برای کاربران جدید انجام داده است.

  یسط آسان(extensibility) به راحتی می توانیم extensionهای خودمان را به زبان وارد کنیم.

  زبانی ساده که به یاد آورنده ی زبانC  است. پذیرفتن PHP برای کٌد نویسان پوسته ی C، C++،perlکه دارای تجربه باشند،ساده خواهد بود.

  به علاوۀ اینکه open sourceو مجانی است.

  1 – 2 تکامل PHP

  اگر درPHPتازه کار هستید،در اینجا به گذشته،حال وجایی که در آینده خواهد بود نظری می افکنیم.

  1- 3گذشتۀ PHP

  در اینجا خلاصه مختصری ازتاریخچه PHP را بررسی خواهیم کرد،اما به خوانندگانی که به جوانب تاریخی توسعۀ PHP علاقه مند هستند، مرور مقدمات ارائه PHP درHTTP: //CONF.PHP.NET/ را توصیه می کنیم ویا می توانید بخشBrief History در آئین نامۀ PHP/F12واقع در آدرس

  http://php.net/docs.phpرا بخوانید.

  ایدۀ PHPدر پاییز 1994توسط راسموس لردرف(Rasmus Lerdorf)ابراز شدو نسخه1این زبان نخستین بار در اوایل سال 1995 توسط کاربران زیادی مقبول واقع شد که پس از آن نسخۀ2 در همان سال ارائه شد.نسخه های 3و4 نیز در سالهای 1997 و2000 میلادی عرضه شدند.

  PHP 4-1در زمان حال

  در زمان نگارش این کتاب نرخ استفاده ازPHPدر هرماه دارای رشدی معادل 15 درصد است و حداقل توسط هفت میلیونdomain به کار می رود(منبع:netcraft survey)که حدود 20 درصد از کلdomain های ثبت شده تا این زمان را شامل می شود.با این که این آماراستفاده ازPHP را در اینترانت ها و سرویس دهنده های شخصی به حساب نمی آورند،PHPبخش عمده ای از بازار را در تسلط خود دارد.

  PHPبر روی 7 سکوی نرم افزاری (platform)اصلی و برروی10 واسط سرویس دهنده اجرا می گردد واز40extensionثابت(در حدود کل تعداد موارد آموزشی)حمایت می کندو پشتیبانی از بیش از20 پایگاه داداه را فراهم می آورد.

  این آمار ادعای رشدPHP براساس عمومیت فعلی حاصل ازقدرت و آسانی استفاده از آن را ثابت می کند.

  PHP 5-1 بر روی صحنه

  پیش ازآنکه با عجله به جزئیات مزایای PHP4نسبت به PHP3بپردازیم،لازم می دانیم از هزاران خواننده ای که نسخۀپیشین کتابprofessional pHp programmingاز انتشارات(ISBN 1-861002-96-3) Wroxچاپ زمستان 1999 را مورد عنایت خود قرار داده بودند،تشکرلازم را به عمل آوریم.امیدواریم این کتاب نیز برای مشتاقان حرفه ای و تمامی توسعه دهندگانی که تا کنون در دنیای PHP فعالیت داشته اند،مثمرثمرواقع گردد.

  باPHP3،تجزیه و کامپایل کٌدPHPبه طور همزمان صورت می گرفتکه منجر به کاهش زمان start-upبرای آغاز اجرا می شد.این دلیل اصلی کارایی بالا نسبت به اسکریپت های ساده بود.متأسفانه،هنگامی که مسئولیت کار با اسکریپت های پیچیده بر روی آن سنگینی کرد،افزونگی در قالب تجزیه بخشهایی ازکٌد به دفعات ودر هنگام استفاده از حلقه ها و فراخوانی توابع نمایان شد.موتور هسته ای((core engine در این جا مقصر بود،از این رو آشکار شدکه نخستین هدف در هنگام رقابت بر سر کارایی خواهد بود.از اینجا توسعۀPHP4برای اولین مرتبه معرفی شد.

  در اینجا اگر نام شرکت Zend را به خاطر سهمی که در توسعۀPHP داشت نیاوریم،در حقیقت در انجام وظایف خود قصور کرده ایم.توصیه می کنیم برای کسب جزئیات بیشتر دربارۀ امکانانت جدیدPHP4به آدرس زیز مراجعه نمایید:

                      http://www.zend.com/zend/whats-new.php                

  1- 6 آیندۀPHP

  موتوراسکریپت نویسی PHP4،دومین تجدیدنظربر روی موتوراسکریپت نویسیPHP3 است،وزیربناوسرویس های واضحتری را برای ماژول های تابع فراهم می کندودستورزبان را پیاده سازی می کند.این نسخۀتجدیدنظرشده به طور گسترده بر پایۀ همان قواعد تجزیۀموتورPHP3 استوار است که منجر به فراهم کردن سازگاری رو به عقب و مسیر مهاجرت ازPHP3به PHP4 می شود.

  با پشتیبانی توسعه دهندگانPHP ،شرکتZend Technologies LTD از نسخۀتجدید نظرشده ای ازZend Engine استفاده می نمایدکه امکانات جدیدی را وارد عمل می کند،امکانات موجودراارتقاء می دهدوراه حلهایی برای دشوارترین مسائلی که روبروی توسعه دهندگانPHPقرا دارند،فراهم می آورد.توصیه می کنیم آدرسhttp://zend.com/zend/future.phpرا به لیستfavoriteخود اضافه کنیدوهمچنین عضو خدمات هفته نامۀاعلاناتzend2.0 در آدرس زیر شوید:

                                  http://www.zend.com/zend/zengin/     

    تا به نقشه جاده هایPHP تسلط بیشتری داشته باشید.

  PHPدر برابر زبان های اسکریپت نویسی دیگر

  بخشی رابه تفصیل برای کسانی اختصاص داده ایم که اززبان اسکریپت نویسی دیگر بهPHPنقل مکان کرده اند،تا ثابت کنیم که انتخاب درستی را انجام داده اند.

  PHP 7-1 در برابرASP

  ASP(Active server pages)زبان اسکریپت نویسی اختصاصی Microsoftاست.راستش رابخواهید،ASPیک زبان نیست،بلکه یک شاخه اسکریپت نویسی ازVisual Basicاست.به همین دلیل،ASP برای کسی که که با Visual Basicآشنایی دارد،انتخاب ساده ای است.

  از مزیتهای PHPنسبت به  ASPمی توان سرعت پایینASPرامثال زد.ASP  ازمعماری مبتنی برCOMبهره می گیرد.از این،هنگامی که یک برنامه نویسASPبه پایگاه داده دسترسی پیدا می کندوروی سرویس گیرنده چیزی را می نویسد،از طریق فراخوانی محدودیتهایCOM در سرویسNT یا یک لایۀOS دیگر کمک می گیرد.این سربارCOMمی تواند اضافه شده ودر عملکرد متوسط برای چیزی بیش از-page delivery ساده با ترافیک متعادل نتیجه بدهد.همچنین،ASPدقیقاًآماده انتقال و اجتماع بوسیله ابزارGNU ومحیطها یا سرویس دهنده های open source نیست.

  از آنجایی کهASP یک سیستم اختصاصی مایکروسافت است،اغلب بر روی سرویس دهنده اطلاعات اینترنی آنها بکار می رود،که تقبل رایجASP را برای سیستم های 32 بیتی windowsمحدود می کند-که همان جایی است که به عنوان یک تکه کُدمجانی برای اکثر مشتری های سرویس دهنده ارائه می شود.نسخه هایی برایUNIX وجود دارند(chillisoft ASPرا ببینید)وهمچنین مفسرهای ASPمتعددی برای سیستم های دیگر وسرویس دهنده وجود دارند،اما برایند مسئلۀ هزینه و کارایی در تعیین نظر اثر می گذارد.راه حل این مسئله می تواند استفاده از برنامه asp2php باشد(http://asp2php.naken.cc/)که ASP رابه PHPتبدیل خواهد کرد.

 • فهرست و منابع پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

  فهرست:

  فصل 1  مقدمه                                                                                                                  1

  1-1چرا PHP؟                                                                                                                                                      2

  1 – 2 تکامل PHP                                                                                                             3

  1- 3گذشتۀ PHP                                                                                                                                                  3

  PHP 4-1در زمان حال                                                                                                                                         3

  PHP 5-1 بر روی صحنه                                                                                                                                       4

  1- 6 آیندۀPHP                                                                                                                                                    5

  PHP 7-1 در برابرASP                                                                                                                                       6

  PHP 8-1در برابرcold fusion                                                                                              7         

  PHP 9-1در برابرجاوا                                                                                                                                           7

  1 -10 گواهیPHP                                                                                                                                                               8

  1- 11 لیست منابع                                                                                                                                                    8

  فصل 2     نصب                                                                                                                                                       11

  2-1من از پیش PHPدارم                                                                                                                                      12

  2- 2 پیش از نصب                                                                                                                                                  14

  2-3 کدام سیستم عامل؟                                                                                                                                          17

  2-4 کدام سرویس دهنده ِوب؟                                                                                                                                17

  2-5  نصبMYSQL،ApadheوPHP                                                                                                              18         

   

  2-6 نصب PHP                                                                                                                                    28

  2-7 پیکربندی Apacheجهت استفاده ازPHP                                                                                     30

  2- 8نصب آزمایشی PHP                                                                                                                     34

  فصل3 اصول PHP                                                                                                                                  43-

  3-1برنامه های PHP                                                                                                                              45

  3-2 مقدمات فایل :                                                                                                                                 45

  3- 3 عبارات (Statements)                                                                                                                48

  3-4 توضیحات (Comments)                                                                                                             50

  3-5 لیترال های عددی                                                                                                                             52

  3-6 لیترال های بولین                                                                                                                               53

  3-7 متغیرها                                                                                                                                             53

  فصل4 ورودی کاربر و عبارات با قاعده                                                                                                     55

  4-1 فرم ها (Forms)                                                                                                                             56

  4-2 فرم های HTML                                                                                                                           56

  4-3 صفت Action                                                                                                                               57

  4-4  صفت Method                                                                                            57

  فصل5 کار با فایل ها                                                                                                                                 62

  5- 1فایل ها                                                                                                                                             63

  5-2 باز کردن فایل ها                                                                                                                              64

  3-5  بستن فایل ها                                                                                                                                   66

  5-4  نمایش فایل ها                                                                                                                                 66

  5-5  خواند از فایل ها                                                                                                                             67

  5- 6 نوشتن در داخل فایل ها                                                                                                                   68

   5-7 پیمایش در داخل فایل ها                                                                                                                 69

  5-8 کپی، حذف و نامگذاری مجدد فایل ها                                                                                            70

  فصل6 طراحی یک نمونه وب سایت                                                                                                          72

  6-1 طراحی یک نمونه وب سایت آموزشی :                                                                                          73

   6-2  بررسی سایت از دیدگاه مدیر سایت :                                                                                            74

  6-3  وب لاگ :                                                                                                                                     75

   6-4 فیلد متنی :                                                                                                                                      77

  6- 5 لینک عوض کردن پسورد                                                                                                              78          

  6- 6 لینک :                                                                                                                                            78

   6-7 پاسخ دهید                                                                                                                                      79

  نتیجه گیری                                                                                                                                              80          

  منابع                                                                                                                                                         81          

   

  6-8  لینک مطالب                                                                                                                  79                                                                                                          

  6-9 تالار گفتمان                                                                                                                    80

  6-10 لینک بخش                                                                                                                   81

   6-11یادداشت جدید                                                                                                              82

  Register 12-6                                                                                                                   85

  .

  منبع:

  ندارد.

پروپوزال در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, گزارش سمینار در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, تز دکترا در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, رساله در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, پایان نامه در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, تحقیق در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, مقاله در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, پروژه دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, تحقیق دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, مقاله دانشجویی در مورد پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی, پروژه دانشجویی درباره پایان نامه طراحی وب سایت آموزشی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول